Смисъл на живота

За Учителят Петър Дънов смисълът на живота е човек да осъзнае себе си като част от Цялото, за да е щастлив. Към тази цел той води своите ученици. Самият той дава пример за движение към тази цел. Без да разбере живота си като част от Цялото и без да го осмисли, човек не може да бъде истински щастлив. Лична задача за всеки индивид е да схване онова, което е най-важно за неговия живот, и да го изпълни. Личната духовна програма на всеки, е смисълът на неговия Живот. Ако я усети вътре в себе си и я следва с търпение и постоянство, той ще направи живота си радостен и щастлив.

"Животът има смисъл, доколкото човек принася плод в Цялото. Пътят, по който искам да ви въведа, е един от най-лесните пътища. Това е път, по който всеки един от вас може да съгради живота си. Така той ще изживее един добър живот и ще има всички добри условия. Като работи за Цялото, човек приема енергиите на Цялото в себе си. Ако човек не схваща дълбокия смисъл на живота, той губи кредита на разумните същества, които носят Божествения Живот и му дават знания. Човек трябва да знае какъв е смисълът на живота. Той е много по-висш, отколкото си го представя. Смисълът на живота е в усъвършенстването на човешката душа. Във вселената има около сто милиона слънца. Около Всяко слънце има 12 планети. Човек трябва да обиколи всички тези слънца и планети и да живее във всяко едно от тези слънца и планети по сто милиона години. Едва тогава той ще се научи какъв е смисълът на живота в неговата дълбочина. От безлюбие към любов, от смърт към живот, от зло към добро, от безверие към вяра. В това е смисълът на живота."



  • България и Балканите - люлка на хилядолетен духовен живот
  • Призвание към народа ми български...
  • Седемте разговора с Духа
  • Великото Всемирно Братство
  • Принципи на Новото Учение
  • Смисъл на живота
  • Основни мисли от Словото на Учителя
  • Духовно възвание към всички хора по света.Той иде
  • Известни хора говорили за Учителя Петър Дънов
  • Книги , с които можем да започнем изучаването на Учението