Седемте разговора с Духа

В своето духовно уединение Петър Дънов е постоянно отворен за посланията на Духа. Провалената обща среща през април не сломява вярата му. И в това пълно с доверие очакване на времето за ново действие той получава знак, че Небето работи с него неотклонно. От 25 юни до 9 юли 1900 г. той получава седем послания, които съдържат съвети и наставления - подготовка в предстоящата му духовна мисия. Те са стъпало към новото разбиране за живота, което предстои да се открие на хората чрез него. „Седем разговора с Духа" нарича Петър Дънов тези послания.

Из „Първи разговор":
„Имам още да ти съобщя, че в твоята душа вече Бог приготовлява онова велико изменение, което е свойствено само на синовете Божии. Твоята душа ще прогледне скоро като през нови очи на света и на всичко, което се върти около тебе."

Из „Втори разговор":
,Аз за това съм дошъл, да ти говоря за Истината, да я разбираш и да я проумяваш, и да я имаш винаги в живота си за водител." „Ето, аз ще подействам за теб с Духът си, който е непонятен за света. Силата му ще е в Словото ми и благодатта ми в милостта. И сега, постави тия мои думи в сърцето си и не преговаряй за бъдещето. Постави ги и гледай на тях, докато оживеят, защото не само с хляб ще бъде жив човек, но с всяка дума, която излиза от Божиите уста."

Из „ Трети разговор":
„Ето, аз съм, който оживявам Словото Божие, и всяко сърце, което го приема. Този Истий, който ти говоря и диктувам тайните на Царството Божие да ги проумяваш. Аз те следя навсякъде и те пазя във всичко и ти давам своята благодат да растеш и да се усъвършенстваш в познанието на моето Слово.

Из „ Четвърти разговор":
„Това е необходимо за тебе: да се родиш от Бога и от Неговия Дух. Затова и присъствам, за да избърша това дело в твоята душа, която според предопределението Божие, който в своето вечно усмотрение е решил да ти стори това добро, да те облече в живота на безсмъртието и да те приеме в своето царство, като Син на Истината, който определя да му служиш. Това служение ще бъде под въздействието на Духът, който ти говори чрез мен и който сам действа 6 твоето сърце, за да произведе онова деяние на Божието въплъщение вътре в тебе."

Из „Пети разговор'':
,,В твоя живот, както ти казах и преди,трябва да стане онази велика промяна, за която ти говорих в миналия разговор. Без тази вътрешна промяна да напредваш по-нагоре е невъзможно."

Из "Шести разговор":
„Положи всичко в сърцето си, което съм ти казал досега, защото времето ще оправдае моите думи и ще потвърди истината, която ти говорих по сърце, защото аз съм Истий днес и утре. Ето, вътрешното възобновление, което се извършва в душата ти, ще видиш с твоето собствено око."

Из „ Седми разговор":
„Тоя народ има да претърпи едно вътрешно изменение. Има да станат промени в управлението, което Бог ще извърши наскоро. Има да мине една известна сила през тази страна, един человек от Бога ще излезе и ще провъзгласи Истината. В неговите думи ще има Сила и Мощ. Той ще е человек, на когото лицето ще свети като на ангел, в очите му ще има запален Божествен огън. Днешните Времена предизвестяват бъдещите дни. До моето завръщане има да произлезат велики събития в тоя свят, но аз ще съм пак тук долу, до уреченото време."  • България и Балканите - люлка на хилядолетен духовен живот
  • Призвание към народа ми български...
  • Седемте разговора с Духа
  • Великото Всемирно Братство
  • Принципи на Новото Учение
  • Смисъл на живота
  • Основни мисли от Словото на Учителя
  • Духовно възвание към всички хора по света.Той иде
  • Известни хора говорили за Учителя Петър Дънов
  • Книги , с които можем да започнем изучаването на Учението