І. Бялото братство – същност, структура, изяви в историята на човечеството

 

1.      Същност на Бялото братство (ББ), съдържание на понятието; структура на ББ:

 

Духовната еволюция на Вселената като цяло се контролира и направлява от институция, условно назовавана в Божественото учение като “Велико Всемирно Братство” или “Всемирна Комическа ложа”. Тази върховна вселенска разумна структура има за свой Глава Христос - като Космически Принцип, или по-точно – Христовия Дух. Великото Всемирно Братство притежава два основни клона на проявление – Бялото Братство (Бялата ложа) и Черното Братство (Черната ложа). Първият клон е център на дясното посвещение и работи в Космоса с методите на доброто. Тази ложа има своите структури, учители и адепти, чрез които се изявява в глобален и локален мащаб. Вторият клон – Черната ложа, е център на лявото посвещение и си служи с методите на злото. В християнската свещена Книга – Библията, тя е наречена “князът на този свят”. И Черното братство от своя страна си служи с организация от обособени адепти, посредством които провежда плановете си.

И трите космически институции – Великото Всемирно Братство, Бялата ложа и Черната ложа, разполагат със свои проекции на различни равнища в Битието. Традиционното им разположение е следното: в центъра на всяка галактика се намира седалището на Всемирната Космическа ложа, а в рамките на всяка звездна система действат диференцирани поделения и на Бялото, и на Черното Братство.

Всяка една от трите ложи притежава организация от разумни същества и проявява дейността си в определени параметри. Космическата ложа направлява всичко, което става по слънцата и планетите – както в отделните галактики и сродни звездни образувания, така и в Единната Космическа реалност като цяло. Тя е тази, която изготвя и съхранява плановете за еволюцията и дава новите духовно-културни потенциали на общностите от съзнателни форми на живот на безбройните космически цивилизации. Тя е център на жизнените проявления на Цялото и създава съответните планове за зараждане и развитие на ерите, епохите, расите и културите на всяка разумна общност.

Двете останали ложи – Бялата и Черната, се намират под непосредственото ръководство на Космическата ложа. Това са в същност двата знака /+/ и /-/, посредством които се провеждат действията за реализиране на Божествения план за еволюцията във всички царства на Живата Природа. В съответствие с езотеричното познание и Бялото, и Черното Братство функционират и се изявяват съгласно из-вестни закони и правила, които са еднакво меродавни и за двете ложи.

 

 

 

 

 

Велико Всемирно Братство

(Всемирна Космическа Ложа)

(съчетава принципите и методите на добро и зло)

Бяло Братство (Бяла Ложа)                          Черно Братство (Черна ложа)

(път на дясното посвещение;                            (път на лявото посвещение;

основен метод – на доброто)                            основен метод – на злото)

 

 

В Словото на Учителя Петър Дънов Великото Всемирно Братство (ВВБ) е характеризирано като “велик всемирен организъм от съвършени, високо напреднали същества.” “Когато ние говорим за ВВБ, подразбираме онази йерархия от разумни същества, които са завършили своята еволюция милиони и милиарди години преди хората и сега направляват целия Космос. Те го направляват, защото сами са взели участие в неговото създаване, под прямото ръководство на великия Божий Дух. …Всички вкупом представят великия Космичен Човек. …В своята велика  самоотверженост тия любящи служители на Бога сами слизат на земята в човешка форма, за да помагат на хората. Те постоянно изпращат свои посланици на земята в една или друга форма. Всички гении на човечеството, всички велики хора, светии, адепти, всички учени, писатели, държавници, които спомагат за развитието на човечеството в едно или друго направление, са все служители на ВВБ. … Христос…се нарича Глава на ВВБ.”

Учителят П. Дънов нарича членовете на ВВБ “съвършени същества” и про-дължава разкриването на същността им по следния начин: “(Те) са несравнено по-напреднали и от най-гениалните човеци на земята, защото са излезли много по-рано от хората от Първото Начало. Всички те са минали по известен път на развитие под ръководството на Божия Дух и са достигнали до тази степен на развой, на която сега се намират.” “Дейността на тези същества е така хармонично разпределена, че всяко от тях знае кога, как и какво да работи. Те направляват функциите на великия миров организъм, който включва в себе си всички слънчеви системи.”

Разглеждайки йерархичната структура на ВВБ, Учителят П. Дънов назовава представителите на деветте нейни степени с имена, които са ни познати от християнското богословие и учението на Църквата (св. Григорий Велики Двоеслов,   Дионисий Псевдоареопагит и св. Йоан Дамаскин между VІ и Х в.сл.Хр. дефинират деветте ангелски чина с наименованията, които срещаме и при Учителя П. Дънов). Ето какво казва той: “Според степента на знание и развитие и според службата, която изпълняват, тези същества са наредени в една йерархична стълба, в едно органично чиноначалие, чиито степени са познати под имената: серафими – братя на любовта; херувими – братя на хармонията; престоли – братя на воля-та; господства – братя на интелигентността и радостта; сили – братя на движението и растенето; власти – братя на външните форми и изкуствата; началства – братя на времето, състоянието и такта; архангели – братя на огъня и топлината; ангели (в тесния смисъл на понятието; б.К.З.) - носители на живота и растителността. Последният, десети чин ще заемат напредналите човешки души.”

В Словото на Учителя П. Дънов членовете на ВВБ са назовани “ангели” – термин, възприет от християнската Църква за обозначаване обитателите на невидимия, духовен свят (именно по тази причина православните богослови и църковници го наричат още и “ангелски” свят). Интересен е портретът на тези свръхразумни същества, нарисуван от Учителя П. Дънов: “Небето е организирано от висши същества, от велики души (велика душа = “Махатма” на санскрит; б.К.З.), и затова то е велико в своите действия. Ангелите, които населяват небето, са велики души, които постоянно изпращат светлината си по целия свят. Енергията на тяхната мощна мисъл се разпределя из целия Космос и движи като една колективна сила всичко в света.” Най-важните личностни характеристики на ангелите Учителят П. Дънов представя по следния начин: “Не мислете, че ангелите са някакви невеществени същества, някакви призрачни “духове”. Те са същества, чиито тела са високо организирани, образувани от чиста, лъчиста материя. Един ангел може така да владее тялото си, че да става видим и невидим. Той може свободно да пътува в безпределното пространство със скорост, много по-голяма от тази на светлината, той може да преброди цели слънчеви състеми, цели звездни вселени.”

Езотеричното познание свидетелства, че жителите на невидимия свят се придвижват в пространството със скоростта на мисълта. Мнозина смятат, че тази скорост е неограничена, т.е. че клони към плюс безкрайност. Но Учителят П. Дънов е дал в Словото си конкретна числова стойност за скоростта на мисълта – 4,3.10 на 14-а степен (430 000 000 000 000) km/s.

В допълнение Учителят предлага и една по-обща класификация на ангелите от гледна точка на степента им на обвързаност с материалния свят: “Ангелите също се намират на разни степени на развитие, но те се делят изобщо на две велики царства. Тези от по-високото царство рядко слизат на земята, а принадлежащи-те към по-долното царство слизат по-често, да помагат за духовното повдигане на хората. Тези велики братя на човечеството са произлезли все от човешката раса (в широкия смисъл на понятието!; курсивът мой – К.З.; Учителят очевидно има пред вид хуманоидите, човекоподобните същества, населяващи цялата физическа Вселена; К.З.), но са минали по свой път на развитие милиарди години преди земния човек, при условия много по-благоприятни, които са използвали разумно.”

ВВБ наблюдава, контролира и ръководи – пряко или косвено, чрез свои представители – всички колективни общности на Разума навред из целия Космос. Нашата планета, Земята, не прави изключение. Тя заема свое собствено, неповторимо място в Божия Промисъл за света, чиято непосредствена конкретизация представлява грандиозният еволюционен план на ВВБ. Проекцията на ВВБ, направлява-ща развитието на земното човечество, според Учителя, е невидима, духовна институция: “Ония членове от ВВБ, които ръководят развитието на човечеството и го водят към светли бъднини, не образуват някакво видимо за хората общество или организация. Те съставят един жив колективитет, една разумна общност, съществуваща извън покварените условия, всред които хората живеят. И затова е смешно да се говори, че седалището на това братство е тук или там, всред тоя или оня народ.”

В своето учение П. Дънов разглежда обстойно същността и структурата на двете всемирни общности – подразделения на ВВБ (Всемирната Космическа ложа) - Бялото Братство (Бялата ложа) и Черното Братство (Черната ложа).

Конкретно за Бялото Братство (ББ) той изтъква следното: “Организирането на света се дължи на ББ. Всички религии са методи на ББ. Пратениците на ББ са създали религиите. В архивите на ББ се пазят всички тайни. Няма нищо пропусна-то. Всички светии са негови членове и действат от негово име. ББ е онова велико общество на Божествения свят, което е в прямо общение с Бога и с Христа.”

Особено внимание заслужава онази част от Словото на Учителя, в която той осветлява въпроса за структурата на ББ: “Всички тия велики Братя, които работят в духовните сфери на земята, са от седем йерархии, от седем категории. Едни от тях принадлежат на Любовта и се наричат “Братя на Любовта”. Други принадлежат на Мъдростта и се наричат “Братя на Мъдростта”. Те поддържат науките и изкуствата и носят знание на човечеството. Трети от тях се наричат “Братя на Истината”. Те внасят свобода в човешките умове и сърца. Те внасят онази свобода, която прави човешкия дух, човешката душа, човешкия ум и сърце свободни – свободни в пълния смисъл на думата. Други се наричат “Братя на Справедливостта” – те носят правда на човечеството и се разпореждат с онези невидими блага, от които съвременните хора имат нужда. Пети се нари-чат “Братя на Добродетелта”, шести –“Братя на Красотата”, и най-после идват ония, които носят името “Йеховисти”. Това, обаче, не са същинските имена на тези Братя. Аз не мога да ги произнеса, защото те са свещени.”

 

Комплексна структура на планетата Земя (отвътре навън):

 

·        ядро – магмено състояние на материята, при много висока температура;

·        литосфера (от гр. литос – камък) - земната кора, минералната обвивка на Земята;

·        хидросфера – световният океан (съвкупността от океаните, моретата, реките и езерата на Земята), водната обвивка на планетата;

·        атмосфера – въздушната (газова) обвивка на Земята; размер – около 100 км над повърхността на планетата; граничи с открития Космос.

Освен това:

·        биосфера – флора + фауна (съвкупността от живите организми на Земята: растения, животни, хора);

·        ноосфера – сфера на разума; създаденото от разумната, творческа дейност на човека.

 

Структурата на ББ, представена от Учителя П. Дънов по-горе, притежава точен паралел с концепцията на теософията за земната Йерархия или Светоначалие – общността от велики духовни Учители на човечеството, които направляват еволюцията на планетата Земя и на хората на глобално и индивидуално равнище. Членовете на Йерархията, духовните Учители – носители на 5, 6 и 7 велики посвети (посвещения), са разпределени по седем (енергийни) Лъча: три основни и четири спомагателни:

 

1 Лъч – Воля, Мощ                     2 Лъч – Мъдрост, Любов (Лъчът на Христос                 

                                                                    и на Учителя Петър Дънов)

                        

                         3 Лъч – творческа, разумна дейност

 

4 Лъч – красота, изкуство, хармония                      6 Лъч – преданост, идеали-

(вкл. хармония чрез сблъсък)                                    зъм, религия (Лъчът на

                                                                                      Учителя Иисус)

 

5 Лъч – рационално познание, наука                       7 Лъч – култ (ритуалност),              

                                                                                      обреди, магия

 

В езотеричната литература от най-древни времена до днес не се споменава почти нищо за антипода, отрицателния полюс и противостояща на ББ структура от интелигентни същества – а именно Черната ложа. Нейният произход остава забулен в дълбока тайна и крие корените си в онова незапомнено старо събитие, което назоваваме “Космическо грехопадение” или онзи момент в историята на Проявеното Битие, когато възниква злото. В християнското богословие се приема тезата, че злото няма собствен генезис, собствено съществуване, а то представлява единствено отсъствие на добро. Окултното познание, както и езотерическото християнство, свързва произхода на злото с проявата на свободната воля на някои от първите сътворени същества. Първият грях на човешките прародители Адам и Ева в райската градина се явява също насочване на тяхната свободна воля и избор срещу Божията заповед да не ядат от дървото за познаване на добро и зло. Но раз-положено хронологически във времето, човешкото грехопадение е свързано с настоящия цикъл от планетарната еволюция на Земята (трансформацията или съответно инкарнацията й именно като планетата Земя, която познаваме), докато Космическото грехопадение отстои несравнимо по-далеч в миналото.

 

Пояснение за планетарните трансформации (инкарнации, въплъщения) на Земята:

 

 

Сатурн                                                                                                   Вулкан

 


            Слънце                                                                              Венера

 

                        Луна                                                            Юпитер

 


                                                            Земя

 


                                       Марс                        Меркурий

 

 

Началото на персонализацията на злото във вселенски мащаб свързваме с неговите изначални носители, отстъпили от насоката на еволюционно развитие  по метода на доброто и поели по своя собствена пътека – метода на злото, лявото посвещение: Сатана, Луцифер, Веелзевул, Денница /в екзотеричното и езотеричното християнство, както и в юдаизма/, Ариман /в маздеизма – персийската религиозна система, както и в по-късния зороастризъм/, Мара /в будизма/, Шейтан /в исляма/ и пр. Всички тези индивидуалности биват разглеждани в отделните религиозно-философски концепции и духовно-мистични школи като предводители на тъмните сили, т.е. на обособените общности от духове на злото (”падналите ангели” в християнското учение).

Родоначалникът на антропософията, д-р Рудолф Щайнер (1861-1925), говори за четири основни персонажа от лявото посвещение, взели и вземащи дейно уч-астие в духовната еволюция на човечеството през настоящата окултна епоха: Луцифер, Ариман, Азур (или Асур – по аналогия с асурите, духовете на злото в парсизма) и Сорат. Първите трима са генетично обвързани с развитието на Слънчевата система и, в частност, на Земята. А четвъртият, Сорат, според Р. Щайнер, е пришълец от друга космическа сфера и това го прави още по-опасен за нас. В антропософията съществува и тезата за наличието на четири вида общности (или идей-ни течения), в които се извършват посвещения на злото в нашата нова и най-нова история. Първите три от тях са явления от средата на ХІХ век: 1/ редица тайни общества от англоезичния Запад (имат се пред вид преди всичко някои окултни школи от Великобритания и САЩ); 2/ йезуитството (йезуитският орден в рамките на Римо-католическата църква); 3/ болшевизмът (сам по себе си феномен на ХХ век, той води началото си от марксизма, възникнал именно в средата на ХІХ век). И на четвърто място – едно явление от миналия ХХ век: 4/ национализмът (който е разкрил най-грозните си и уродливи черти в лицето на националсоциализма).

Ето какво казва и Учителят П. Дънов за Черната ложа: “Но ако хората днес не вървят в правия път, причината е, че в противовес на Великото Бяло Братство работи друга една ложа от интелигентни същества, които не са разбрали дълбокия смисъл на живота и имат диаметрално противоположни разбирания за него. Те образуват т.нар. Черно Братство (ЧБ). ЧБ е една йерархия от същества, кои-то заемат различни степени, в зависимост от тяхната интелигентност. За да дам една ясна представа за тяхната функция, ще кажа, че докато ББ работи в клоните и цветовете на живота и по методите на клоните и цветовете, ЧБ работи в корените на живота. Докато ББ работи в главата и гърдите на Космичния Човек, ЧБ работи в стомаха, черния дроб и червата. ББ, следователно, е свързано с положителните сили, с доброто, а ЧБ – с отрицателните сили, със злото, в най-широк смисъл на думата. И едните, и другите сили, обаче, са нужни засега  (курсивът мой; К.З.) за проявата на живота. Службата им е строго разпределена.”

Наречието “засега” в горния текст обуславя действието на доброто и злото като първични принципи в света на относителността. От една определена област на духовната Вселена, обаче, тези два привидно антнагонистични принципа се доближават постепенно по същността си един към друг, за да се слеят напълно, непротиворечиво и безконфликтно в съвършената хармония на Божието битие.

И в заключение нека проследим обобщителните сведения, които предлага Учителят, относно Всемирната ложа – майчинската космическа Свръхструктура, породила от недрата си ББ и ЧБ: “Освен тези две школи има и една трета школа – школата на Великите Учители, които са от по-висока йерархия и направляват дейността на първите две. Те си служат с методите и на едните, и на другите за своите велики цели, но не спадат нито към едната, нито към другата школа. Те са ония Велики Учители на Всемирното Братство (Всемирната Космическа ложа, която споменахме в началото на тази тема; К.З.), които направляват целия Космос и които след завършване на всяка еволюция създават нови еволюционни вълни, следващи друг план и друг ритъм. Под ръководството на техния мощен дух са слезли някога от високите върхове на Битието ония възвишени духове, които са създали слънчевите системи – в т.ч. и нашата. Те са създали и устроили първичната “космична” земя, някогашния “рай”. На тази “космична земя” и досега живеят ония съвършени прачовеци, които са завършили своето развитие. Те са великите Предци на човечеството.”

 

 

2.      Изяви на Бялото Братство в историята на съвременното човечество:

 

Под “съвременно” в случая разбираме човечеството в последната фаза от неговото глобално еволюционно развитие – периода от последните приблизително 10 хиляди години.

ББ е имало многократни проявления (и индивидуални, и колективни) по сегашните български земи. Измежду тях се открояват три: 1/ Орфей и орфическата школа (вероятно между 3-то и 1-то хилядолетие пр.Хр.; все още точната датировка не е установена със сигурност); 2/ богомилското движение (възникнало в начало-то на Х в.); 3/ Учителят Петър Дънов (Беинса Дуно), неговото духовно-културно наследство и създадената от него школа на ББ в България. Тази хронологическа приемственост с център българските земи определено не е случайна и представлява важен елемент от Божия план за човечеството. (Към тази проблематика ще се връщаме отново при разглеждането и на други теми от този лекционен курс.)

Тук е мястото да направим едно важно пояснение.

По-горе изяснихме същността и структурата на ББ като духовна институция от всемирен, космически мащаб. Както бе подчертано, нейни членове са същества от много високи степени на духовната еволюция. Тъй като по-голямата част от тях са освободени от необходимостта да се въплъщават в материални тела (те правят това единствено доброволно и в особено важни случаи, свързани с повратни точки от развитието на дадена разумна общност), за целите на великия План на еволюцията ББ използва пробудени души, вървящи по пътеката на изпитанията или на ок-ултното ученичество (сиреч все още кармично обременени  същества). (В своята дейност в тази насока ББ използва главно два методавъплъщаване и вселяване.) От тази гледна точка следва да правим качествена разлика между ББ като космическа институция, от една страна, и неговите планетарни проекции – школи, изградени в материалния свят, от друга страна. В първия случай ББ е една съвършена общност от велики духовни Учители, а във втория случай земната проекция на ББ се явява повече или по-малко разнородна симбиоза от по-ниско еволюирали индиви-дуалности, на различни стъпала по безкрайната стълба на духовното развитие и усъвършенстване.

Така че когато говорим за духовното общество “Бяло Братство” в България, например, имаме пред вид общност от втория вид. Тя е без съмнение идеен наследник и представител на духовната институция ББ. Но същевременно е носител и на всички несъвършенства, характеризиращи колективния облик на земните хора, намиращи се все още в материалния стадий от еволюцията на духа. (Аналогия с християнството – земната Църква е по-ниската по качество форма на единната Христова Църква, чието съвършено измерение е небесната Църква, съставена – според християнското богословие – от ангелите, светиите и праведниците. Втората, небесната, е образец за първата. Първата върви по пътя на втората.)

В Словото на Учителя П. Дънов откриваме сведения за три най-важни изяви на ББ в историята на съвременното човечество. Той ги нарича три клона на ББ: “И трите клона са живели дълго време в Египет. И трите клона са били в Индия, само че са излезли оттам в разни времена.”

 

  а) І клон на Бялото Братство – Египетски:

 

Учителят казва: Първия клон можем да наречем египетски. Той отива от Египет в Персия, Гърция и прочие.” Според Учителя П. Дънов първият клон на ББ е построил в Египет пирамидите. Повечето съвременни учени археолози и историци се обединяват около мнението, че трите велики пирамиди в Гиза – на фараоните Хеопс, Хефрен и Микерин, са издигнати по времето на ІV династия фараони (2523-2363 г.пр.Хр.). Т.е. това е станало за един относително къс исторически отрязък от време – 160 години. Някои изследователи, обаче, отнасят строежа на пирамидите към много по-ранен период. И едните, и другите не могат да изяснят технологията на това грандиозно строителство, чието изпълнение би затруднило дори нашите съвременници, при цялата налична строителна техника. Тезата за привличането на стотици хиляди роби и използването на въжета, дървени трупи и лостове от първи и втори род, обаче, претърпя пълен провал пред лицето на обективно установените исторически факти: в онази далечна епоха Египет не е разполагал дори и с малка част от необходимата за строежа огромна армия от роби; технически не е възможно придвижването на крупните каменни блокове от кариерите до местонахождението на пирамидите с гореуказаните примитивни средства и методология. Въпросът “Но как тогава?” остава все така актуален и до днес.

В частен разговор с малка група приближени ученици Учителят П. Дънов е дал отговора преди повече от шест десетилетия. Египетските пирамиди, едно от седемте чудеса на античния свят – според него, - са били построени чрез преодоля-ване силата на гравитацията. Т.е. колосалните каменни блокове, с многотонна те-жест, са били привеждани в безтегловност и подреждани в строен ред според архитектурния план. Естествено – това не е било по силите на тогавашните хора. Извършили са го въплътените представители от І клон на ББ – Египетския.

Каква е била основната задача на І клон на ББ? – Учителят подчертава: Първият клон имал за цел да подготви условията за християнството, да подготви съзнанието на човечеството за християнството.”

За да бъде възприета една световна религия от максимален брой хора – особено когато става дума за водещата религия на съвременната епоха, християнство-то (от астрологическата ера на Рибите, през настоящата на Водолея до глобалната планетарна победа на Новата Култура на VІ раса, заради която именно дойде в плът българският духовен Учител П. Дънов), е нужна сериозна предварителна ра-бота. Главната насоченост на подобен вид дейност е позитивната промяна на манталитета на съвременниците, издигане нивото на общественото съзнание на значително по-висока вибрационна честота. (Нека тук си припомним един от седемте велики принципа на херметизма - най-древното окултно учение на нашата епоха, а именно: “Всичко е вибрация!” Съответно по-висока честота на вибриране /трептене/ на духовната същност на човека означава достъп до по-извисени зони от неви-димия свят и по-добра, по-дълбока възприемчивост спрямо въздействието на Сло-вото Божие, предавано от Мировите Учители на земното човечество.)

 

  б) ІІ клон на Бялото Братство – Палестински:

 

Според Учителя: “Втория клон можем да наречем палестински. Той от Египет отива в Палестина и в християнската епоха отива в Рим, Англия, Германия и прочие.”

Второто масирано колективно въплъщение на членове и адепти на ББ бива осъществено в най-важния за еволюцията на планетата Земя и на човечеството момент – прехода от старозаветна към новозаветна епоха, от инволюционно към еволюционно развитие (кратък коментар за същността на инволюцията и еволюцията).

Това е повратната точка в духовната еволюция на земния човек. Както е известно, тя е свързана с появата в плът на Учителя на Учителите, великото Космическо Същество ХРИСТОС. (Коментар за Христос от Словото на Учителя: смаляване 58 млн. пъти, за да се въплъти в човешко тяло, пък макар и на Учител от земната Йерархия – Иисус; по-подробно ще говорим за това в една от следващите лекции, посветена на учението на Учителя за Христос.)

Ето как Учителят П. Дънов дефинира задачата на ІІ клон на ББ: “Вторият клон имал за цел да внесе християнството в света, да го разпространи.”

Почвата – т.е. душите на хората – е подготвена от І клон на ББ, Египетския. Преди въплъщаването на Христос в тялото на Иисус кипи трескава работа от страна на няколко земни проекции на ББ, водеща от които е общността на есеите. Те предлагат необходимите условия за подготовката на мисията и на св. Йоан Кръсти-тел и Предтеча, и на самия Иисус (за да може последният да издигне съзнанието Си до такава степен, че да бъде в състояние да предложи психофизическата Си същност на Христос – за период от три години, колкото продължава земното служение на Спасителя). Всеки Миров Учител се въплъщава заедно с група подготвени окултни ученици с по-високи посвещения, които от по-древни времена са свързани или с конкретния велик Учител, или с линията на духовна реализация, на която Той се явява представител. Езотеричното познание приема, че техният брой обикновено е 12. В християнството ги наричат “апостоли”. 12-те най-приближени ученици на Иисус Христос са: Петър и Андрей Първозвани (братя), Яков и Йоан Зеведееви (също братя), Филип и Вартоломей, Матей и Тома Неверни, Яков Алфеев и Симон Зи-лот, Юда Яковов и Юда Искариот. След отпадането на предателя Юда  апостолите избират на негово място чрез жребий Матия. Ала далеч по-голяма роля изиграва друг юдеин, от Вениаминовото коляно, който не влизал в числото на 12-те първоначално избрани апостоли – Савел, по-късно преименуван на Павел, най-великия апологет и разпространител на християнското учение. Автор е на 14 ново-заветни послания, изиграли решаваща роля за изграждането на догматическата система на християнството. Ап. Павел е призован лично и по безпрецедентен начин от Христос към служение (Деян. Ап., 9 гл.).

За рожден на християнската Църква се смята празникът Петдесетница, на който Св. Дух се спуснал във вид на огнени езици над апостолите. Тогава те проповядвали на различни езици и три хиляди души едновременно приели християнството. Последвал период на гонения срещу Църквата от страна на римските власти, продължил до обнародването на Миланския едикт от имп. Константин Велики (313 г.), с който християнството било провъзгласено за официална религия в пределите на Римската империя (т.е. на целия тогавашен цивилизован свят).

Понастоящем християнството е водещата, най-разпространена световна религия с над два милиарда последователи. От тях над 1 млрд. са римо-католици, между 500 и 600 млн. протестанти, ок. 300 млн. православни и останалите принадлежат на по-малки християнски църкви (Англиканската църква, древните Източни църкви, Малабарската църква в Индия и др.).

 

  в) ІІІ клон на Бялото Братство – Български (Богомилски):

 

За него Учителят П. Дънов свидетелства: “Третия клон можем да наречем богомилски в тесен смисъл на думата или български клон. (А “богомили” в широк смисъл на понятието Учителят П. Дънов назовава представителите на ББ като цяло, т.е. използва го като обобщителен термин за членовете на ББ въобще; К.З.) Той (ІІІ клон) от Египет отива в Индия, оттам в Арабия, Сирия, Мала Азия и България.” Според Учителя: “Третият клон имал за цел да реализира Божественото учение, християнството.”

По времето на появата на богомилите – началото на Х век – християнството вече е било опошлено в значителна степен от деформиращи човешки интерпретации и наслоения. Главната задача на богомилите е била да очистят изначалното Христово благовестие от всичко излишно и регресивно и  да възвърнат обновителния поток на това разклонение на Единното Божествено учение в предначертаното от Божия Промисъл русло. “Богомилите не са успели в България – казва Учителят – поради гонението от реакционните кръгове, но са дали мощен тласък на европейската култура.”

За богомилското движение е писано твърде много от различни позиции, някои от които диаметрално противоположни, но за него се знае все още недостатъчно. Учителят неведнъж е изказвал мнението, че времето, в което живеем, най-после ще извади на показ цялата истина за богомилите. А това означава и формиране на обективна историческа преценка за тяхното епохално дело. Иначе Посветените отдавна са наясно с планетарните измерения на богомилския принос в световната духовно-културна съкровищница.

Неуспели в родината си, те я напускат поединично и групово и полагат началото на редица духовни общества и окултни школи из цяла Европа: катари, патарени, албигойци и др. Именно в недрата на тези духовно-мистични общности и движения, заредени с обновително-съзидателния импулс на богомилството, се за-раждат процесите, довели до Ренесанса на Стария континент и до Реформацията в християнската Църква (с начало 1517 г.). Идейни предтечи на тези глобални транс-формации, изменили изцяло облика на европейската култура и социална среда, са именно богомилите.

По този повод Учителят изтъква: Розенкройцерите са разклонение на третия, богомилския клон. И те имат за цел подготвянето на новата култура.” (Сведенията за мистичната среща на Учителя – навярно на духовно равнище – с водачи на обществото на розенкройцерите, докато е бил в САЩ като студент.)

Любопитна е информацията, която предоставя Учителят като допълнение за същността на богомилското движение, неговата организация и разпространение в Европа: “Първото име на богомилите е било съвсем друго. В България им дали името “богомили”. Ще ви кажа по-нататък тяхното име.” (Липсват данни дали и кога Учителят е направил това уточнение; К.З.) “Най-виден богомил е бил Боян Магът (брат на цар Петър, управлявал на българския престол между 927 и 969 г.; К.З.). Поп Богомил е бил проповедник, разпространител. Чешкото братство в Чехия, квакерите в Англия, илюминатите и пр. са произлезли все от богомилите. После Реформацията се разрази в богомилски дух. Богомилите не са били мирен елемент. От България са отишли във Франция, Англия и много други страни. След откриването на Америка те са отишли и там. Богомилите са били много смели.”

По наше мнение дълг е на съвременното духовно общество “Бяло Братство” в България да допринесе за разкриването на цялата истина за богомилското движение и за аргументираното й представяне пред нашата и световната общественост.

 

 

3. Заключение:

 

Величава е панорамата на актуалната изява на Великото Всемирно Братство (Всемирната Космическа Ложа) в настоящия исторически етап от еволюцията на земното човечество. Техният клон на дясното посвещение, служещ си с метода на доброто – ББ, е довело до висша степен на интензивност своето присъствие и участие в изграждането на Новата Култура – Културата на Любовта, подготвяща победното шествие на бъдещата VІ окултна раса.

Ето как с едри, ярки щрихи Учителят П. Дънов рисува картината на тази грандиозна планетарна метаморфоза: “В края на века (Учителят има пред вид ХХ век; К.З.) всички светии ще бъдат на земята. Те са вече тук, на земята. Не казвам, че са тук, на земята, в плът, но в една или друга форма са на земята и работят.” И още, на друго място в Словото: “Тези Творци на миналото, тези велики предци и днес пак слизат на нашата земя. И те ще я превърнат в рай. С тях ще дойдат и ония 144 000 души, за които се говори в Откровението и между които има представители от всички народи на миналото и настоящето. Ще дойдат всички светии, адепти и Учители от памтивека. Те ще впрегнат с мощния си дух всички пробудени души от четирите краища на земята и всички вкупом ще въведат истински ред и порядък в света. След свършване на своята работа те ще се оттеглят и ще оставят човеците да живеят и да работят при новите условия. Така ще се възстанови съобщението между видимия и невидим свят. Така е работило, работи и ще работи ВВБ в света. И то ще работи дотогава, докато единната Любов, единната Мъдрост и единната Истина обхванат цялото Битие. Тогава всяко дихание ще хвали Бога в свещен мир и хармония.”

Конкретизирайки дейността на ББ и на неговите три клона върху фона на така очертаните планетарни процеси на трансформация, Учителят извежда на пред-на линия и извънредно важната роля, която е призвана да изиграе България в изпълнението на Божия план за света. Ето какво казва Учителят по този въпрос: “Учениците на Всемирното Бяло Братство в днешната епоха представляват сбор от трите клона. Сега (първата половина и целия ХХ век; К.З.) в България работят и трите клона. Тези три клона – Египетски, Палестински и Богомилски в тесния смисъл на думата – идат от едно по-високо място. Тези, които ръководят трите клона, са Посветени. Най-рано е излязъл първият, Египетският клон, после Палестинският и най-после Българският или Богомилският клон. Тези три клона могат да се нарекат клонове на Всемирното Бяло Братство. В Гърция те се наричат орфеисти, в Палестина – есеи, в Египет – херметисти, в Персия – маздеисти. Маздеистите са разклонение на първия, Египетския клон.  …В Индия трите клона са оставили повече философска наука, а в Египет – повече научен материал. Съвременната култура почти прилича на египетската. И в двете култури имаме подобни прояви: вдигане на тежести, строеж на пирамиди, на Айфелова кула, на параходи, пробиване на тунели и пр.”

Следователно няма нищо ново под слънцето! Всичко се повтаря и развитието няма край. Но все пак, доколкото приемаме, че еволюцията протича в символичната форма на спирала, всеки етап от вездесъщото развитие, имащ съответен аналог в миналото, се намира на един по-висок ръкав от всемирната спирала. Т.е. той е по-близо до онази велика, безкрайна и непостижима Цел на всичко съществуващо, заради която си заслужава да пребродим цялата Вечност в стремление към Абсолютното – Бога!

  • Въведение.Словото на Истината
  • І. Бялото братство – същност, структура, изяви в историята на човечеството
  • ІІ. Българският духовен Учител Петър Дънов – жизнен път
  • ІІІ. Учението на Бялото братство в интерпретацията на Учителя Петър Дънов: общ преглед
  • ІV. Основни принципи в учението на Учителя Петър Дънов.
  • Божественият принцип на Любовта
  • Божественият принцип на Мъдростта
  • Божественият принцип на Истината
  • Божественият принцип на Правдата
  • Божественият принцип на Добродетелта.