Учителят за музиката

Хората още не са проучвали философската страна на музиката и не разбират нейната същност и значение; а най-великата, най-дълбоката и най-обширната наука за живота е музиката. Когато хората се разкрият и проучат силите и законите на музиката и ги приложат в живота си,тогава ще започне тяхното правилно развитие и усъвършенстване. Чрез музиката действуват най-висшите сили и най-разумните закони на природата. Всеки тон представлява сбор от множество хармонично действуващи сили, които оказват голямо влияние върху мислите, чувствата, стремежите и постъпките на човека.
Ако хората познаваха естеството на силите, дествуващи в даден тон, и разбираха мощността на тяхното влияние върху психиката на човека, щяха да знаят как съзнателно да съчиняват песните си и щяха да постигнат удивителни резултати в живота си. Тогава песните и музикалните пиеси биха се писали с точно определена цел и щяха да се знаят предварително резултатите, които щяха да бъдат произведени от дадената песен или пиеса .А знае ли се целта и предназначението на една песен, лесно ще се определи дали да бъде тя в мажорна или минорна гама; и тогава, ако започне една песен с тона до ще се знае защо трябва да се вземе следващия тон в секунда, терца, кварта, квинта, секста и т. н. , ще се знае също и точно каква трябва да бъде трайността на всеки тон, за да се получи желания резултат. Съвременните музиканти въз основа на установени вече форми и правила в музиката се стремят да постигнат в композициите си само мелодичност и хармония, но това не е още достатъчно. Плюс всички досегашни постижения в областта на музиката, в нея трябва да се вложи още съдържание, цел и смисъл. А това ще се постигне, когато хората престанат да считат музиката само като средство за удоволствие и развлечение, а като велика творческа сила в природата и живота на човека. Необходими са нови разбирания и нови познания за музиката и нейните елементи.
Така далече още не е достатъчно да се знае само точното число трептения на даден тон, за да се отличава той от другите, а необходимо е да се знае още, че тонът до има отношение към жизнената енергия в природата и когато човек слуша този тон, той се свързва с тази енергия; тонът ре има отношение към човешката индивидуалност и когато човек слуша този тон, в него се пробужда индивидуалното съзнание; тонът сол пробужда у човека възвишени стремежи и копнежи към великото в живота; тонът ла дава широта на човешкото съзнание и простор за полета на човешката мисъл; а тонът си има отношение към човешките чувства.
Когато хората се запознаят с тази дълбока и обширна наука за музиката и се разбере великото и значение в природата и в човешкия живот, тогава тя ще бъде приложена като възпитателно и медицинско средство. Досега обаче никой от европейските народи не е осъзнал великото значение на музиката и не я е приложил към възпитанието. Хората с твърде ограничено съзнание и механизирана мисъл от еднообразни съждения считат такива схващания за музиката за халюцинации и измислици, но трябва да се разбере, че халюцинациите и измислиците съществуват само за глупавите хора, за разумните няма никакви халюцинации. Халюцинацията е една сянка на реалността. Аз познавам сянката - от сянката не се берат плодове, а от реалното дърво се берат плодове. При халюцинацията човек винаги губи, а при реалността винаги печели.


стр.202-203
"Пътят към свободата"- Алфа Дар
Беседи, отпечатани със съкращения във в. " Братство" /1932-1934/  • Значение на някои песни
  • Паневритмия (МР3)
  • Песни (МР3)
  • Учителят за музиката