6. Упражнение за кръста.
Тялото изправено, ръцете на кръста, краката леко разкрачени.
Ход на движенията:
- въртене на тялото от кръста нагоре кръгообразно - три пъти отдясно наляво , т.е. в посока на часовата стрелка и три пъти отляво надясно, по посока обратна на часовата стрелка.