Връзка между идеите в Учението на Учителя Петър Дънов и тези ,
застъпени в други религиозно-философски системи

1. Религиозно-философски учения в Древна Индия
- тезата за пантеизма (индуизъм);
- схващането , че отделните индивидуалности са манифестация на един вечен Дух , към който се стремят като крайна цел (брахманизъм);
- идеята , че човешките отношения трябва да бъдат приведени в хармония с универсалните закони и че основен принцип в поведението на човека е любовта към ближния (будизъм);
- ненасилие към заобикалящия свят;
- безсмъртие на душата;
- закони за кармата и прераждането;

2. Питагорейството в Древна Гърция (VI в. Преди Хр.)
Разглежда прераждането като възможност за пречистване и усъвършенстване, защото душата е свързана с Бога.

3. Идеите на Платон (427 –347 г. Пр. Хр.)
Душата е безсмъртна, има Божествен произход и представлява истинския човек.

4. Египетски Херметизъм
Съществува вечно възкресение и неразривна връзка между Бог, природа и човек. Бог обича човека и затова му прощава.

5. Учението на Лев Толстой
Бог може да се познае като Любов. Душата е безсмъртна. Човек трябва да се откаже от своя егоизъм.

6. Антропософията на Рудолф Щайнер
Човек може със собствени сили да поеме развитието си и да установи “ Царството Божие на земята” , да очисти греховете си, живеейки според Божия закон. Ролята на човека е по-значима от това да следва предопределението на съдбата. Човекът има голям потенциал, защото неговата душа е част от Бога, първична Божествена искра. Когато в живота бъде приложено учението на Любовта, което е истинското Христово учение , тогава ще настане и “Царството Божие на земята”.

7. Теорията за интуицията на Анри Бергсон
Интуицията е едно от най-важните качества за формиращата се VI раса.

8. Християнство
Християнството не е сродна религиозно-философска система, а същото Учение , като това на Учителя. Той обяснява различията между двете теории с твърдението , че не всичко изречено от Иисус Христос , е записано в четирите канонични евангелия. Така също и някои от записаните проповеди и поучения на Спасителя се нуждаят от съвременна интерпретация. Учението на Учителя Петър Дънов осветява евангелските истини и Христовото благовестие от окултни позиции, за да могат да бъдат правилно разбрани.  • Космогония
  • Космологически идеи: Вселена и Бог
  • Екологически идеи: Живата Разумна Природа
  • Антропологически идеи:Произход и същност на човека. Етика.
  • Гносеологически идеи:Теория на познанието
  • Връзка между идеите в Учението на Учителя Петър Дънов и тези ,
    застъпени в други религиозно-философски системи