Хранене


Според Учителя Петър Дънов под хранене в широк смисъл се разбира процес на възприемане на новите сили в природата.То не е само физически процес, но и духовен. Храненето е наука за трансформиране на енергиите от едно състояние в друго,на грубата енергия в умствена. В него е скрита една Велика Божествена сила. Чрез храненето човек може да възприеме живота,да влезе във връзка с него и да се обнови.


  • Зерновой режим