Petar Danov tanító filozófiájaa

Petar Danov filozófiája, a modern teozófiához és az azzal rokon tanításokhoz hasonlóan, röviden modern panteizmusként írható le, de egyúttal emelkedett monoteizmus is. A Lét vonatkozásában Isten transzcendens és immanens változatlan abszolútum, a központi monád, s egyúttal folyamatosan megnyilvánuló, mindennek formát és életet adó, örökké teremtő Logosz. Mint abszolútum, Ő minden dolgok elsődleges oka, minden lélek egységének magába foglalója, az emberi szellem feje. Megnyilvánulásában Isten az egységes és örök létezés, az egész világra kiterjedő élet, a teremtő szeretet, a magasabbrendű tudat vagy "az Egész tudata".

Petar Danov Tanító az involúció és evolúció mint az abszolútum legmagasabb és legfőbb megnyilvánulása, a világ életének élet alapvető és mindent uraló törvénye eszméjét vallja. (E téren nézetei hasonlók a jógikéihoz, a teozófusokéihoz és a modern okkultistákéihoz.) Tanulása során a karma és az újjászületés alapkoncepciója vezérfonalat jelentett számára. Az ő szemében ezek az élet kipróbált és kétségen felül álló igazságai.

Petar Danov Tanító szerint a Lét nem merül ki a háromdimenziós térben létező ún. anyagi világban. Megnyilvánul magasabbrendű síkokon és világokban is - az asztrális, mentális, okozati stb. világban. Minden magasabbrendű sík erői, mint kifinomultabb és szellemibb létezők, behatolnak az alacsonyabbakra, és létrehoznak egy egységes Létet, a Világlélek egységes életét.

Petar Danov tanító számára a magasabbrendű világokban jelenlévő érzések és gondolatok éppoly valóságosak, mint az anyagi világ tárgyai. Élő erők, melyek rombolnak és építenek. A legnagyobb építő erők a felsőbb kozmikus vagy isteni tudat, az isteni gondolat és az isteni szeretet. Minél magasabb szintre jut egy szellemi lény a fejlődésében, annál nagyobb mértékben vannak benne jelen ezek az erők.

Petar Danov Tanító tanítása szerint a természet külsőleg megnyilvánuló magasabbrendű valóság, értelem és szeretet. Lelki és isteni arca az alacsonyabbrendű tudat számára rejtve marad. E tudat csak a dolgok árnyékát, a változó világot látja, nem pedig az igazi tartalmat, az igazi életet, a lelki, értelemmel bíró alkotóerőket, melyek e külső mögött működnek és benne megmutatkoznak. A tudomány eddig csak a külső formát tanulmányozta, érdeklődése csak nemrég fordult az igazi építőerők felé. A természet minden eleme azonban, mint a felsőbb racionalitás megnyilvánulása, mélyebb belső értelemmel is bír. Az igazi tudománynak mélyebbre kell hatolnia az összetétel vizsgálatánál. Fel kell tárnia a dolgok mélyebb értelmét.

Petar Danov Tanító szerint az ember az egységes Lét megnyilvánulása. Utóbbi benne tárja fel lényegét. Az ember földi életének értelme, hogy számos újjászületés révén magasabbrendű értelmet érjen el, és megszabaduljon a létezés alacsonyabb formáinak korlátaitól. Az embernek fokozatosan meg kell szabadulnia a benne lakozó állatitól, méghozzá nem úgy, hogy kiirtja, hanem azáltal, hogy alárendeli a magasabbrendű életnek. Ki kell építenie felsőbb testeit, fel kell tárnia magát a felső isteni tudat és szeretet számára, és az isteni szervezet egyre tökéletesebb szervévé kell válnia. Minden embernek fokozatosan le kell vetkőznie kicsinyes önzését és korlátolt tudatát, s teljesebben át kell adnia magát az Isteni Egésznek. Minél inkább megmutatkozik benne ez az Egész, annál nagyobb harmóniában él az értelmes természettel, Istennel.

Lelki tanításában Petar Danov Tanító az igazi kereszténység szelleméből és alapjaiból indul ki. Tiszta formájában kívánja átadni azt az embereknek. Beszélgetéseiben a Tanító megmagyarázta mindazt az újat és nagyszerűt, ami az élő és a lelkekben szüntelenül alkotó Krisztus révén jön a világba, aki minden jóban és szépben megnyilvánul, ami csak születik és megjelenik az életben.

Ha Isten a múltban beszélt az emberekhez - mondja Petar Danov -, úgy ma is beszél hozzájuk; ha ma nem beszél, akkor sohasem beszélt. A legfontosabb az, hogy Isten most mit akar mondani nekünk. A legfontosabbak égi Atyánk "legutolsó levelei"!

S ha ma mi, a Tanító munkáinak olvasói, megpróbálnánk feltárni tanításának lelki alapját, az valószínűleg így hangzana: "Isten a szeretet. Az Ő akaratát teljesítve mi is szeretetté válunk, azaz eggyé válunk vele".


  • SKapcsolatok Petar Danov Tanítása és a más vallási-filozófiai rendszerek által vallott eszmék között
  • Ökológiai eszmék: Élő Értelmes Természet