SKapcsolatok Petar Danov Tanítása és a más vallási-filozófiai
rendszerek által vallott eszmék között

1. Az ősi India vallási-filozófiai tanításai:
- a panteizmus tézise (hinduizmus);
- a felfogás, hogy a különböző egyének egyetlen örök Lélek megnyilvánulásai, aki felé mint végső cél felé törekszenek (brahmanizmus);
- az eszme, hogy az emberi kapcsolatoknak harmóniában kell lenniük az egyetemes törvényekkel, s hogy az emberi viselkedés legfőbb elve a felebaráti szeretet (buddhizmus);
- erőszakmentesség a minket körülvevő világgal szemben;
- a lélek halhatatlansága;
- a karma és az újjászületés törvényei;


2. Az ókori görög püthagoreizmus (Kr. e. VI. sz.)
Az újjászületést a megtisztulás és tökéletesedés lehetőségének tekinti, mivel a lélek Istenhez kapcsolódik.


3. Platón (Kr. e. 427-347) ideatana
A lélek halhatatlan, isteni eredetű és az ember igazi lényege.


4. Egyiptomi hermetizmus
Létezik örök feltámadás és elszakíthatatlan kötelék van Isten, a természet és az ember között. Isten szereti az embert, s ezért megbocsát neki.


5. Lev Tolsztoj
Isten a Szeretetben ismerhető meg. A lélek halhatatlan. Az embernek felül kell emelkednie saját önzésén.


6. Rudolf Steiner antropozófiája
Az ember képes saját erejéből fejlődni és megvalósítani "Isten Országát a Földön", s az Isteni törvény szerint élve megszabadulni a bűneitől. Az embernek fontosabb szerepe van annál, mint hogy csupán a sors rendelését kövesse. Az emberben hatalmas lehetőségek rejlenek, mivel lelke Isten része, elsődleges Isteni Szikra. Ha az életben megvalósul a Szeretet tanítása, mely Krisztus igazi üzenete, eljön "Isten Országa a Földön".


7. Henri Bergson intuícióelmélete
Az intuíció az egyik legfontosabb képesség a formálódó VI. faj számára.


8. Kereszténység
A kereszténység nem rokon vallási-filozófiai rendszer, hanem ugyanaz a Tanítás, mint a Tanítóé. Ő a két elmélet közti különbségeket azzal magyarázza, hogy a négy kanonizált evangéliumban nem található meg minden, amit Jézus Krisztus hirdetett. Emellett a Megváltó egyes megörökített beszédei új, modern értelmezésre szorulnak. A Petar Danov Tanító tanítása okkult szempontból világítja meg az evangéliumi igazságokat és Krisztus örömhírét, hogy azokat helyesen értelmezhessük.