Gnozeologické ideje: Teorie poznání

Teorie poznání Učitele Petra Danova je založena na dvojí povaze věcí - duchovní a materiální. Skutečné poznání je zaměřeno na vhled do reálné, ??tj. duchovní podstaty objektů. Materiální forma představuje odraz reálného obsahu, což je nezbytné k vyjádření "vnitřního smyslu samotného života." Svými smysly člověk může poznat pouze formální, symbolickou stránku reality. Předtím, než pochopí podstatu, člověk musí dobře znát její výsledky. Jestliže si člověk uvědomí, že on sám je božského původu, bude schopen pochopit procesy, síly a zákony celého života jako nástroj poznání. V tomto smyslu v učení Učitele slouží okultizmus. Okultní nauka zahrnuje oficiálně neuznávané vědy, jako je astrologie, kabala, chiromantie, frenologie, numerologie a další.

V gnozeologii Učitele je pro rozvoj znalostí nutnou podmínkou víra jako princip lidské mysli. Mystická víra je založená na zkušenostech z minulých staletí, t.j. na zážitcích, ve kterých neexistují žádné pochyby, protože zkušenost je poslední instancí poznání. Podstatou víry je skutečnost, že díky ní se uskutečňuje vztah dvou rozumných duší ve vesmíru prostřednictvím síly lásky. Mystická víra za podmínek rozumnosti vede k Pravdě. Pravda může být dosažena prostřednictvím mystické intuice a víry, může se "prožít" přes vnitřní vhled a spojení s vyššími světy. Bůh je nepoznatelný a Pravda je projevem Boha. Proto pravda nemůže být popsána a pochopitelná v kategoriích lidského vědomí, protože to by znamenalo omezit její nekonečnost a věčnost.

Gnozeologické momenty v učení Petra Danova se proplétají s jeho antropologickým pojetím. Spoznávání člověka vede ke spoznávání Vesmíru a naopak. Toto poznání není výsledkem činnosti intelektuálních konstrukcí - to zahrnuje živý život v jeho vesmírné rozsáhlosti. Jedná se o druh poznání, kterého se dosahuje prostřednictvím činnosti, a ne kategorizací.

Poznání je probuzení individuálního vědomí. A vědomí je odpovědnost, kterou si člověk přináší s příchodem do nynějšího života, práce, která se musí udělat, aby se uskutečnila evoluce v jeho budoucím životě, přičemž se zároveň potvrzuje i možnost rozvoje lidstva. Život nutí k probuzení vědomí, což prakticky znamená obohacení hodnot, na uplatňování vysokého ideálu za všech okolností existence, na plnění křesťanských norem chování. Dosažení poznání je nemyslitelné bez bohatého morálního života, bez čistoty prožitků, bez přítomnosti ctností. Poznání je odhalení podstatného, moudrého, věčného, absolutního. Nemůže se získat, může se zdokonalovat. Poznání se dává. A to jen těm lidem, kteří mohou pochopit a ocenit to, co se jim dává, a uplatnit to ve svém životě. Poznání je založeno na tom, co je stálé.

Skutečná dokonalost v poznání se dosahuje přiblížením se k nejvyšší pravdě a harmonizací s ní. Nejvyšší pravda - to je samotný Duch univerzálního života, dokonalého poznání a svrchované moudrosti, který duch je opravdická reálnost Bytí. Nejvyšší pravda může být dostupná pouze těm, kteří dorostli ke skutečnému duchovnímu životu. Dosahuje se zejména prostřednictvím intuice, vnitřním vhledem, spojením se s vyšším Božským vědomím. K tomu, aby jsme byli v harmonii s vyšší bytím, aby jsme to projevili - znamená především nechat božskou lásku projevit se v nás a skrze nás. Neboť Bůh je láska. "Rozumná příroda" odhaluje svou tvář jen těm duším, které dorostli k projevu vyšší božské lásky. Těm odhaluje svá nejhlubší tajemství a svou skutečnou krásu.

Člověk - jedna malá částečka Vesmíru - zůstává ve spojení s přírodou. Moudrým pohledem na věci, s tvůrčí energií, obrazotvorností a duchem proniká do zákonoměrností, které vládnou v přírodě. Jeho poznání je praktické, ním prožité, výsledek jeho zkušeností. Poznání mu přináší život, obnovu, přibližuje ho k vesmírné harmonii. Dává mu mladost, sebevědomí, sílu, duchovní krásu, spokojenost, dokonalost.

Podle Učitele Pravda je konečnou hranicí Bytí, jeho konečným cílem. Za Pravdou není nic. Ta nemůže být vyslovena. "Ta se prožívá."

Všechny duše, které prošly cestou poznání a dokončili svůj pozemský vývoj, tvoří Vesmírné Bílé bratrstvo, v čele kterého stojí Kristus - Syn Boží. Jsou to vyšší bytosti, "neviditelní pomocníci lidí." Z nich Bůh posílá na Zemi Velké Učitele, kteří staví počátek každé nové epochy. Mezi nimi na nejvyšším místě je Kristus, který zvěstoval epochu Lásky. Bílí bratří jsou pomocníky Boha při uskutečňování jeho vesmírného plánu a člověku pomáhají na jeho cestě k Bohu. Vesmírné Bílé bratrství Učitel Petr Danov chápe jako "... tu hierarchii rozumných bytostí, které ukončili svou evoluci milióny a miliardy let před lidmi, a které nyní řídí celý vesmír. Řídí jej, protože se samy podílely na jeho stvoření pod přímým vedením velkého božského Ducha ".

Základní myšlenka gnozeologie Učitele Petra Danova - člověk musí z jedné strany znát Božské rozumné zákony, a z druhé strany vědět, jak s nimi zharmonizovat svůj život, což znamená, že musí vědět, jak rozvíjet v sobě všechno to, co Stvořitel do něj vložil. Poznání je cestou Moudrosti, která vytváří podmínky pro zachování života, vytvořeného z lásky. Podmínkou přijetí Moudrosti je čistota těla a ducha. Cestou Moudrosti - poznání, které přináší osvícení mysli, se člověk dostane k Pravdě, což je konečným cílem lidského vývoje. Pravda - jako projev Boha - přináší plnou harmonii a svobodu a projevuje se ve smíření všech rozporů.

V učení Petra Danova se celkem odděluje největší místo poznání, protože se předpokládá, že člověk neuplatnil Kristovo učení, protože potřebuje vědět v praxi, jak to má udělat. Pokyny, které učitel dává svým žákům, jsou přijímány jako hodiny osvojování. Tento hlavní akcent, odkud pochází název učení jako okultní, je stanoven na základě výše uvedených zásad nepoznatelnosti podstaty jevů a možnost mystického sloučení s nimi cestou intuice, a zahrnuje hlavní etické směry.

Tak gnoseologie, pochopená a uvědoměná jako teorie poznání a uplatňování Lásky jako tvůrčí síly Bytí, je hlavním směrem učení Petra Danova.