Filozofie Učitele Petra DanovaUčení Petra Danova, podobně jako moderní teosofie a podobná učení, lze stručně popsat jako moderní panteismus, ale současně se jedná i o vyšší monoteismus. Pokud jde o bytí, Bůh je transcendentní a imanentní neměnné absolutno, centrální monáda a současně se projevuje, dává formu a život všemu, je to věčně tvořící Logos. Jako absolutno je prapříčinou všeho, obsahuje jednotu všech duší, je hlavou lidského ducha. Ve svém projevení Bůh je jednotné a věčné bytí, vesmírný život, tvůrčí láska, vyšší vědomí nebo "vědomí celku."

Učitel Petr Danov je přívržencem idey involuce a evoluce jako nejvyššího a hlavního projevu absolutna, jako primárního a dominujícího nade vším zákona vesmírného života. (V tom jsou jeho názory podobné názorům jogínů, teosofů a moderních okultistů.) Ve svém učení se řídí základními myšlenkami o karmě a převtělování duší. Pro něj jsou to vyzkoušené a nepochybné pravdy života.

Podle Učitele Bytí není omezeno na takzvaný "hmotný svět" v trojrozměrném prostoru. Projevuje se současně ve vyšších dimenzích a světech - astrálním, mentálním, příčinném aj. Síly každé vyšší dimenze, které jsou jemnější a duchovnější, pronikají do nižšího, a tak vytvářejí jednotné Bytí, jednotný život vesmírného Ducha.

Učitel Petr Danov považuje city a myšlenky ve vyšších světech za tak reálné, jako předměty v hmotném světě. Jsou to živé síly, které ničí a budují. Nejvyšší budující síly jsou vyšší kosmické nebo božské vědomí, božská myšlenka, božská láska. O co je duchovní bytost dál ve své evoluci, o to je větší přítomnost těchto sil v ní.

V učení Učitele Petra Danova je příroda vnějším projevem vyšší reality, vyšší inteligence a lásky. Příroda ukryla svou duchovní a božskou tvář před nižším vědomím, které vidí pouze stíny věcí, proměnlivou viditelnost, ale ne skutečný obsah, pravý život, nevidí ty duchovní a rozumné tvůrčí síly, které se projevují a pracují za tímto vnějším vzhledem. Věda dosud studovala jen vnější formu a teprve nyní se začíná zajímat o skutečné budující síly. Všechno v přírodě jako projev nejvyšší inteligence má ale i hluboký vnitřní smysl. Pravá věda by měla jít dále než studovat obsah. Musí odhalit hluboký smysl věcí.

Podle Učitele Petra Danova člověk je projevem jednotného Bytí. V něm Bytí odhaluje svoji přírodu. Smyslem lidského života na Zemi je, aby se prostřednictvím mnohonásobných převtělení realizoval vyšší rozum, a aby se člověk vysvobodil z omezení nižších forem existence. Člověk by se měl postupně zbavit zvířecího v sobě, a to ne jeho umrtvením, ale podřízením vyššímu životu. Musí vybudovat svá vyšší těla, otevřít se vyššímu božskému vědomí a vyšší lásce, a být dokonalejším orgánem božského organismu. Postupně každý človek by měl ze sebe střást malicherné sobectví a omezené vědomí a začít žít plněji s Božským celkem. O co plněji se projevuje skrze něj tento celek, o to víc je v harmonii s rozumnou přírodou, s Bohem.

Ve svém duchovním učení Učitel Petr Danov vychází z ducha a základních principů pravého křesťanství. Chce jej předat lidem v jeho čisté podobě. Ve svých besedách učitel vysvětluje to nové a velké, které přichází nyní na svět prostřednictvím Krista, živého a neustále tvořícího v duších, který se projevuje ve všem velkém a nádherném, co se rodí a přichází do života.

Jestli Bůh mluvil k lidem v minulosti - říká Petr Danov - dnes k nim mluví také; jestli nemluví dnes, to znamená, že nikdy nemluvil. Nejdůležitější je to, co Bůh nyní chce říct a říká lidem. Nejdůležitější jsou "poslední dopisy" vašeho nebeského otce!

A pokud dnes my, kteří čteme slovo Učitele, se pokoušíme najít duchovní základ jeho učení, nejspíš by byl: "Bůh je láska. Plněním jeho vůle se také stanete láskou, t.j. sloučíte se s ním."


  • Spojení mezi ideami Učitele Petra Danova a jiných náboženských a filosofických systémů.
  • Ekologické idey: Živá Rozumná Příroda
  • Antropologické idee: Vznik a podstata člověka. Etika.
  • Gnozeologické ideje: Teorie poznání