Učitel hudby

Lidé zatím nezkoumali filozofickou stranu hudby a nechápou její podstatu a význam; přitom největší, nejhlubší a nejrozsáhlejší vědou o životě je hudba. Když lidé objeví a prozkoumají síly a zákony hudby a uvedou ji do svého života, pak se začne jejich správný rozvoj a zdokonalování. Prostřednictvím hudby působí nejvyšší síly a nejrozumnejší zákony přírody. Každý tón představuje sloučení mnoha harmonicky působících sil, které mají velký vliv na myšlenky, city, snažení a činy člověka.

Kdyby lidé znali charakter sil, působicích v daném tónu a pochopili sílu jejich vlivu na psychiku člověka, věděli by, jak mají vědomě skládat své písně a dosáhli by udivujících výsledků ve svém životě. Pak by písně a hudební skladby byly komponované vzhledem k přesně určenému cíli, a předem by byly známé výsledky, které by daná píseň nebo skladba způsobila. A pokud je známý cíl a účel písně, snadné je určit, zdali má být v durové nebo molové tonalitě; a pak, když začne píseň tónem "c", bude známo, proč další tón by měl být sekunda, tercie, kvarta, kvinta, sexta atd., také bude známo přesně, jaké by mělo být trvání každého tónu, aby se dosáhlo požadovaného výsledku. Soudobí hudebníci na základě ustanovených forem a pravidel v hudbě se snaží dosáhnout ve svých skladbách pouze melodičnost a harmonii, ale to ještě není dostatečné. Ke všem předchozím poznatkům v oblasti hudby je třeba do ní vložit ještě více obsahu, účelu a smyslu. A toho bude dosaženo, když lidé přestanou považovat hudbu jen za prostředek k požitku a zábavě, ale za velkou tvůrčí sílu v přírodě a v životě člověka. Nutné je nové chápání a nové poznatky o hudbě a jejích prvcích.

Zdaleka není dostatečné znát pouze přesný kmitočet určitého tónu, aby jsme jej odlišovali od ostatních, ale je nutné také vědět, že tón "c" má vztah k životní energii v přírodě, a když člověk poslouchá tento tón, napájí se na tuto energii; tón "d" se vztahuje k lidské individualitě, když člověk poslouchá tento tón, v něm se probouzí individuální vědomí; tón "g" vzbuzuje u člověka nadšení a touhu po velkém v životě; tón "a" dává šířku lidskému vědomí a prostor k vzletu lidské myšlenky; a tón "h" se vztahuje na lidské city.

Když se lidé seznámí s touto hlubokou a rozsáhlou naukou o hudbě a pochopí její velký význam v přírodě a v lidském životě, pak hudba bude použitá jako vzdělávací a léčebný prostředek. Zatím si však žádný z evropských národů neuvědomil velký význam hudby a nepoužil ji k výchově. Lidé s příliš omezeným vědomím a mechanizovaným myšlením, pozůstávajícím z jednotvárných posudků, považují takové pojetí hudby za halucinaci a výmysly, ale je nutné pochopit, že halucinace a výmysly existují jen pro hloupé lidi, pro moudré lidi to nejsou žádné halucinace. Halucinace je stín reality. Já znám stín - ze stínu se nesklízí ovoce, ale ze skutečného stromu se sklízí ovoce. Při halucinaci člověk vždy ztrácí, ale v realitě vždy vyhrává.