Дата: 12.08.2022, Петък
Цвят: Розов/Светло син
Планета: Венера
Песен: Фир-фюр-фен
Храна: грах, сусам, череши, ябълки, сини сливи, смокини, вишни, ягоди, малини, дини, мащерка

Мисъл за деня:
От човека зависи дали да бъде свободен, или да изгуби свободата си. Като прави зло, той сам се ограничава. Ограничи ли се човек, и другите го ограничават. Преяде ли, той сам се ограничава. Говори ли лоши думи, той пак се ограничава. Бъдете будни, да живеете така, че да не губите свободата си. Помнете, че вие сте едва в началото на своето съзнателно развитие. Много още трябва да работите, да учите, докато достигнете копнежите на своята душа. Научете се да служите правилно на себе си, за да служите и на Бога.

Изберете мисъл.

Мисли за всеки ден за Андроид устройства.Правило на Ученика на Бялото Братство:
Ученикът говори винаги Истината.
Упражнение на седмицата:

Дясната ръка право напред. Палецът на дясната ръка хваща малкия пръст на същата ръка, пуска го; след това палецът и безименният се допират, отпускат се; после, палецът и средният и най-после, палецът и показалецът се отпущат. Педята широко си отваря.
Палецът, малкият пръст и показалецът се съединяват, след това и безименният се присъединява, само средният пръст остава прав, после и той се присъединява. След това показалецът се отделя, после средният, безименният и малкият, ръката се слага отпред на масата.
Същото се прави и с лявата ръка.

Като правите тия упражнения, умът ви трябва да се концентрира в пръстите. Всеки един пръст е свързан с известни течения, за пример вие искате да образувате в себе си една черта на достойнство и благородство. Ако искате да работите над ума си, съединете палеца и показалеца си много бавно, а другите пръсти да останат свити. Съсредоточете ума си върху тази група пръсти (палецът и показалецът съединени).
Искате да развиете самосъзнанието, съединете палеца и средния пръст и ще възприемете онази необходима енергия, която ще въздейства на съзнанието ви.
Искате да развиете изкуството, обичта към Природата, съединете безименния с палеца.
Искате да бъдете тактични, ще съберете палеца и малкия си пръст, защото някой път вие постъпвате нетактично, сприхави сте.
Сутрин и на обед ще правите това упражнение и ще видите какво влияние ще окаже. Това са елементарни упражнения.

Тия упражнения може да ги употребите и за възпитание на децата си. Ще кажете на детето си: „Ха, татовото, ха да направим едно упражнение“. Някой път майката не може да умири детето си. Ще вземе да направи това упражнение с детето си и то ще се умири. Някой път се скарате вкъщи. Ще правите упражнението с пръстите, то е свирене, и ще се свърши работата. Едно отлично упражнение е то. Ако някой път не си разположен духом, прави това упражнение и ще видиш, че няма да минат 5–10 минути и ти ще имаш едно прекрасно разположение на духа,


Житен режим
Природното земеделие 2020
Карта на Паневритмията


Поредната заповед ''отгоре'':
Пейте и се молете!След края на гледането/ за физическо ниво/, се опитайте да облеете територията на България със светлина /3 мин /.
В края на обливането, очертайте мислено окръжност 3 пъти около България, казвайки и формулата
"В изпълнение Волята на Бога е силата на човешката душа".
Движението при очертаването е обратно на часовниковата стрелка.
След него кажете три пъти:
"Да се прослави Бог в Бялото Братство и да се прославят Белите Братя в Божията Любов."
и завършете с:
"Нека Божият мир и Божието благословение да залеят цялата Земя! "/три пъти/