Дата: 19.02.2019, Вторник
Цвят: Червен
Планета: Марс
Песен: Ще се развеселя
Храна: коприва, червени чушки, домати, лук , чесън, хрян, бяла ряпа, репички; храни, които съдържат лютевина и желязо

Мисъл за деня:
Жертвата е Божествен закон, който трябва да проникне в умовете и сърцата на хората, да ги направи силни. Жертвата има отношение към любовта. Само любещият може да се жертва. Където любовта отсъства, там животът се обезсмисля и човек очаква на хората, а не на Бога, търси светлина, топлина и сила отвън, а не от Божественото начало в себе си. Божественото се познава по жертвата и любовта. Истинската жертва е доброволен, свободен акт.

Изберете мисъл.

Мисли за всеки ден за Андроид устройства.Правило на Ученика на Бялото Братство:
Ученикът трябжа сам да си налага дисциплина. Другояче ще бъде насилие. Всичко ученикът върши по вътрешна свобода!.


Упражнение на седмицата:

Дясната ръка право напред. Палецът на дясната ръка хваща малкия пръст на същата ръка, пуска го; след това палецът и безименният се допират, отпускат се; после, палецът и средният и най-после, палецът и показалецът се отпущат. Педята широко си отваря.
Палецът, малкият пръст и показалецът се съединяват, след това и безименният се присъединява, само средният пръст остава прав, после и той се присъединява. След това показалецът се отделя, после средният, безименният и малкият, ръката се слага отпред на масата.
Същото се прави и с лявата ръка.

Като правите тия упражнения, умът ви трябва да се концентрира в пръстите. Всеки един пръст е свързан с известни течения, за пример вие искате да образувате в себе си една черта на достойнство и благородство. Ако искате да работите над ума си, съединете палеца и показалеца си много бавно, а другите пръсти да останат свити. Съсредоточете ума си върху тази група пръсти (палецът и показалецът съединени).
Искате да развиете самосъзнанието, съединете палеца и средния пръст и ще възприемете онази необходима енергия, която ще въздейства на съзнанието ви.
Искате да развиете изкуството, обичта към Природата, съединете безименния с палеца.
Искате да бъдете тактични, ще съберете палеца и малкия си пръст, защото някой път вие постъпвате нетактично, сприхави сте.
Сутрин и на обед ще правите това упражнение и ще видите какво влияние ще окаже. Това са елементарни упражнения.

Тия упражнения може да ги употребите и за възпитание на децата си. Ще кажете на детето си: „Ха, татовото, ха да направим едно упражнение“. Някой път майката не може да умири детето си. Ще вземе да направи това упражнение с детето си и то ще се умири. Някой път се скарате вкъщи. Ще правите упражнението с пръстите, то е свирене, и ще се свърши работата. Едно отлично упражнение е то. Ако някой път не си разположен духом, прави това упражнение и ще видиш, че няма да минат 5–10 минути и ти ще имаш едно прекрасно разположение на духа,


Житен режим 2019
Природното земеделие 2019
Пловдив 2019
Карта на Паневритмията