ЗЕМЕДЕЛИЕ 1

 

 

АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША

Том 1 1999 г.

 

Любовта е зад въздуха, зад водата, зад крушите, зад ябълките, зад хляба. /8 стр./

Виждам дървото как расте-Любовта е там, която го кара да израства. /9 стр./

Когато ядеш круши, ябълки, ти влез в положението им, това е достъпно за разбиране. Съзнай жертвата на дърветата,чиито плодове ядеш, благодари и им съчувствай . За всяко зърно грозде, което ядеш трябва да благодариш. /65 стр./

         Ако си щедър, като отидеш при някого, ще му предадеш своята щедрост. Докато не дадеш на нивата, тя няма да даде. Ако си скържав към нея, и тя ще дава скържаво.           / 177 стр. /

         По състоянието на Природата можем да познаем каква е човешката култура. Ако брегът на една река е разнебитен, това показва, че хората на са чисти. Човешките чувства и мисли упражняват влияние върху плода. Щом хората са добри, плодовете ще бъдат много хубави, няма да имат никакви петна. Ако влезеш в една градина и видиш, че плодовете са хубави, да знаеш, че този човек е добър. Ако човек е добър, и клоните на дърветата ще бъдат правилно разположени. / 182 стр. /

         Когато човек мисли, той изпраща наоколо мислителни радиовълни, които се поглъщат от етерните тела на околните растения и ако тези мисли са били криви, неправилни, те ще повлияят по съответен начин на растителните етерни тела, ще предизвикат в тях неправилни течения и това ще се отрази върху външните им форми. Възпитанието на човека се отразява върху растителното царство. Ако разгледаш кожата на плода с микроскоп, ще четеш много работи, написани върху нея. / 183 стр. /

         Растението може да усеща влагата, която е 20-30 м. под него. Където има подземна вода, там тревата е по-буйна, дърветата са по-кичести. За търсене на вода може да помогне наблюдението на пластовете, да се учи геология. Науката радиестезия се занимава с търсене на вода и чрез пръчка. / 192 стр. /

         Не само човешкото тяло, но и растенията и животните изпущат музикални трептения. / 194 стр. /

         - Как може да стане вътрешно, духовно общение с цветята? – Ето как; спираш се пред едно цвете и искаш Бог да ти се изяви чрез него. Никога Бог няма да ти проговори чрез цветето, ако ти предварително не си го обичал, защото иначе няма да има условия за вътрешно общение. Ако ти с мисъл и чувства си работил върху една форма и Природата, например, цветето, тогава ще дойде зрелият момент, когато ще се прояви истината, същината на тази форма в твоето съзнание. Тази същина натичаме Бог / 196 стр. /

         - “Какво ще кажете, Учителю, за Жизнения елексир?” В природата има известни растения, от които се изважда една течност, която, като я вземеш разтваря натрупаната в тялото кал и човек живее по-дълъг живот. Тази течност наричаме Жизнен елексир. Достатъчна е една малка капчица от Жизнения елексир да се изпие  с чиста вода, за да получиш Живот най-малко няколко века. Който веднъж придобие този Живот, той и да иска не може да се освободи от него. Ако човек е страдал от някаква тежка, неизлечима болест, като туберкулоза, рак, проказа и други, една капка от Жизнения елексир е в състояние моментално да предизвика реакция в него, да го съживи, да го подмлади, да го направи нов човек. / 196 стр./

         Който къса цветя, един ден и той ще заприлича на откъснато цвете. Откъсването на едно цвете се отразява зле върху човека. Хората не знаят това. Късането на цветята се чувства от Земята, която е един жив организъм. / 216 стр. /

 

         Тревата, която се къса, не изпитва болка, но когато се търга с корени – изпитва. По-високо организираните същества имат болка. Тревите спадат към по-низша степен на развитие. Трептенията на растенията, на животните и човека са различни. Хубаво е да не късате цветя. Когато ги берете, после ще ви боли глава. Децата не трябва да късат листата и цветята, това има лошо влияние върху тях и като пораснат, ще вършат по-големи вреди. Когато минаваме покрай цветята, няма да ги миришем продължително, защото имат много силно влияние върху астралното тяло и това не е полезно, става омайване. / 239 стр. /

          У растенията има известна привързаност и обич. Ако ги обичаш, те дават по-добър плод. Ако си разположен към тях, те са готови  да те възнаградят. В Стара Загора един човек ми разправи, че една ябълка била нападната от листни въшки и мислел да я отсече. Вече няколко години не давала плод, но един негов познат му казал: “ Тази ябълка я остави на мен!”  На другата година нямало по ябълката листни въшки и дала много плод. Онзи човек отишъл при ябълката с Любов  и събудил Любовта в нея. Така е, защото всички ония листни въшки не могат да издържат на Любовта, бягат през глава.Паразитите не могат да издържат на вибрациите на Любовта. / 239 стр. /

         Веднъж дойде при мен един брат и ми разказа, че живеел при една хазяйка, която била малко своенравна. Тя имала едно цвете, тубероза, което изсъхнало и тя със саксията го захвърлила на двора. Той я помолил да му го даде и тя се съгласила. Взел го и започнал да се грижи за него, да го полива и всеки ден отивал при него с Любов. И това цвете се съвзело, почнало буйно да расте, станало по-едро и пуснало красиви големи цветове. Веднъж, като стоял една сутрин при цветето, видял, че над него се сформира един светъл облак; тази прозирна пара се сгъстила и се оформила на едно красиво Същество, усмихнало се ангелски и изчезнало. То внесло радост в душата му. На другия ден пак се случило същото. Красотата на това Същество, била неземна. След няколко дни хазяйката дошла и казала: “ Виждам, че това цвете вирее добре, но то си е мое и аз си го искам ”. Казал й : “ Но нали аз го видях захвърлено на земята и Вие ми разрешихте да го отгледам!” Тя не искала и да чува. Братът и предложил да й купи друго такова цвете, пак така хубаво, но тя отсякла, че иска това. Той с болка на сърце го дал и изпитвал голяма тъга. На другия ден хазяйката пак захвърлила саксията на двора – листата на цветето били клюмнали. Нашият брат го взел, опитал се да го съживи, но то било съвсем загинало. Да, едно растение може да те обикне като човек. Туряш саксията в стаята и то те обиква, иначе, като го изнесеш вън, ще повехне. Ако не те е обикнало, не увяхва, но щом те обикне, увяхва, когато го отстраниш. Някои, които много обичат растенията, каквото посадят се хваща, а щом не обичат растенията, не се хващат. Един лимон беше на изсъхване; един брат каза: “ Да го махнем и да поставим на негово място друго растение”, но аз казах: “ Оставете го “ . И се съвзе, но докато се развесели, всеки ден отивах при него да го утешавам. Та всичко в света, като няма Любов, не иска да живее, иска да си замине, иска да отиде там, дето го обичат. И растенията скърбят като хората, но понеже не могат да говорят, скръбта им е скрита. / 239-240 стр. /

         Сега житото се е изопачило; щом хората си подобрят живота и то ще се подобри. Има една зависимост между всички плодни дървета и човека. Преди да стане всеобщата война, дойде филоксерата в Европа и почна да корени лозята; това показа, че ще дойде филоксера в човешкия живот. Войната е филоксера. После се засегнаха ябълките, което показа, че хубавото, красивото  ще бъде засегнато в човека. Има връзка между растението и човека. Или с други думи, онова, което има да стане с нас или което става с нас, то се отразява върху плодните дървета. / 240 стр. /

         През време на политическите събития закараха и избиха много хора в една гора в Родопите. Тази гора започна да боледува и изсъхна. Защо? Защото отрицателните, 

 

 

разрушителните енергии на хората, които извършиха това, се погълнаха от етерните двойници  на растенията и им подействаха разрушително. / 240 стр. /

         Трябва да се отчете фактът, че корените на растенията държат водата в почвата на определено ниво и ако ги няма тези растения, то водата ще потъне много надолу. Също така, ако имаш неразположение и влезеш между карамфили, ще дойде хубаво разположение и тогава ще разбереш психичното им влияние, характерната им психична черта. Онези Същества, които са създали карамфилите, колко са мислили! /240-241 стр./

         Земеделецът трябва да работи с Любов; сега той прекопава земята със своето обикновено съзнание. Да кажем, че една ябълка е посадена от чист човек, който я полива с Любов; така той допринася нещо за качеството на ябълката. Затова трябва да дойдат най-добрите градинари, лозари, земеделци. Ще посадиш лозето, ще го режеш и ще го копаеш, без да споменеш и една лоша дума. И като зрее, ще ходиш да се молиш всяка сутрин и тогава гроздето, което ще се роди, ще бъде особено. Като засаждаш дърво, ще му кажеш как трябва да израсте. И то ще расте така, както си му казал; много са умни растенията. Плодните дървета желаят да им се обръща внимание, да ги обича някой. И затова добри градинари са тези, които обичат дърветата. /257 стр. /

         На някои хора нивите са добре изкласили, а на други – не, а нивите са еднакви. Тогава, като минавам, казвам : “ Човекът, чиято е тази нива, има такъв и такъв характер, а човекът на онази има такъв и такъв характер”.  Първият е вложил нещо хубаво в нивата. Бих желал , като ида някъде на гости, да ми поднесат хляб от жито, при което земеделецът  е пял и като е сял и като е жънал. / 257 стр. /

         При мен дойде един земеделец от южнобългарско село и ми каза, че има дългове. Казах му: “ Ти ще си платиш дълговете по следния начин: ще вземеш семе – било жито, било някое друго растение, ще го пречистиш, ще го понапечеш на слънце два – три дни  и след това, като го сееш, ще пееш песента “ Благославяй, душе моя, Господа”. После ще излизаш всяка сутрин  на нивата за молитва и гимнастика. Освен това от добитото ще отделиш десятък за Божествена цел. И така ще успееш, ще ти тръгне”. И след засяването на нивата с жито, фасул и други, той често я посещавал. При изгрев слънце на единия край на нивата произнасял Добрата молитва, на другия – 91 Псалом, на третия Добрата молитва, на четвъртия – “ Отче наш “. След това заставал  в средата на нивата и произнасял една молитва. Освен това изпявал и песента ‘ Благославяй, душе моя Господа”. И нивата му почнала да ражда изобилно. А селяните, учудени казвали: “ Ние орем с наше волове, а този човек хваща чужди и е с надничари, а пък изкарва повече от нас?” Той много скоро си изплатил дълговете. / 257-258 стр. /

         Ако орачът, който оре нивата, не каже нито една лоша дума, работата му ще бъде благословена. Всяка лоша дума, всяка нечиста мисъл влиза в житото, като отрова, която се отразява вредно  върху онзи, който се храни с него. Ако орачът оре и пее песни на Бога, всеки, който яде това жито, ако е болен, ще оздравее, ако е здрав, ще се подмлади. Вземете един декар земя и я обработвайте по новия начин – през всичкото време, докато орете, сеете и жънете, поддържайте в себе си най-хубави мисли и чувства и ще видите какво жито ще изкарате. Можеш да посееш четири – пет декара и да изкараш колкото от сто декара. Посей една нива, стой при нея да й говориш мило, така, че всеки клас да се налее с  250 зърна. И тогава с малко труд , но с Любов ще имаш много. За съжаление ние сме свикнали със стария ред на нещата. / 250 стр. /

         В бъдеще растенията ще се наторяват най-хубаво с електричество. Днес околността на много села е гола, няма никакви дървета, всичко е сиво и непривлекателно, но в бъдеще всички голи хълмове ще бъдат насадени с плодни дървета. Залесяването, вместо да става с декоративни дървета, / разбира се, там, където височината над морското равнище позволява / и тогава Земята ще бъде една плодна градина. / 259 стр. /

 

         Трябва да се изучават и растенията от астрологично гледище. Така се изгражда астрологична ботаника. Всяко растение се намира под влиянието на някоя планета. Например, дъбът е Юпитерово растение. Когато човек иска да бъде устойчив, да яде жълъди. Жълъдът е лековит. / 281 стр. /

         Органите в човешкото тяло, които са под влияние на една планета и на един зодиакален знак, се лекуват с растения, които са под влияние на същата планета и на същия зодиакален знак. Например, белия дроб и сърцето са под влияние на Лъва и на Слънцето и ще се лекуват с растения, които са под тяхно влияние. / 281 стр. /

         Когато някой брат е с много енергия, ще го помолим да набере овошки и той ще вложи тази енергия в тях, ще направи мармалад. И когато някой не е енергичен, ще му дадем да яде от този мармалад и като яде, ще стане разположен. / 296 стр. /

         Съвременните хора развалят Божието благословение, което иде отгоре, понеже като трансформатори образуват една отрицателна среда, в която не могат да се въплътят на Земята добрините, които Бог е изпратил. Със своите постъпки те развалят житото, гроздето и пр. / 297 стр. /

         На нас ни трябват хора-пионери. Например, в нашето Братство  може да се направи опит да се кооперират хората и да приложат новия начин на живот. Братството да има шестдесет декара земя, където да се работи по новия начин. Трудът трябва да се разпределя равномерно, а и в благата му трябва всички да участват равномерно и да има достатъчно за всички. / 298 стр. /

         Трудът трябва д бъде колективен, като се работи общо. Във всички държави трябва да се въведе кооперативен труд и трябва да се даде работа на всички. Да няма човек, за когото да няма работа. В света има само едно Братство, което Бог е установил, и няма никой, който да не е в това Братство; ако някой не го съзнава, то е поради ограниченост. В света трябва да влезе нов метод – всеки да работи работата, за която е роден. И като работи работата, за която е роден, няма да се изкушава. За съжаление, много малко от сегашните хора са на своето място. / 302 стр. /

         Вятърът, който клати дърветата, е за полза, усилва движението на соковете и дървото дава по-добри плодове. / 341 стр. /

         Киселицата, трънката можеш да облагородиш. / 362 стр. /

         Друг метод: когато ти е тежко и си неразположен, добре е да идеш при някое вековно дърво, да облегнеш гръб и да кажеш: “ На ти моята скръб, моята тегота, дай ми твоето спокойствие “ , защото дървото е много спокойно и става едно привличане от дървото в човека. А дървото се справя лесно с твоята скръб. / 366 стр. /

         Когато имаш груби енергии, за да се отървеш от тях, покопай малко в градината и те ще преминат в пръста . Ако искаш възвишени енергии, обърни очи към небето. / 366 стр. /

         Впрегни обезсърчението на работа. Когато човек счита живота за безсмислен, да се хване да реже дърва. Тази енергия трябва да се пласира. В бъдеще могат да се уредят градини за песимисти и когато те копаят, поливат, сеят и пр. Песимизмът ще си отиде. / 366 стр. /

         Правете малки опити, за да се видят резултатите. Ще работите отвътре чрез молитва и съзерцание, за да се увеличи възприемателната ви сила. Навсякъде трябва да виждате Божия Промисъл и хубавото в изворите, в дърветата, в реките, в песъчинките и да вземате пример. / 367 стр. /

         Благословени занаяти за учениците на Бялото Братство  са производството на зърнени храни, зеленчуци, овощарство и пчеларство. Има и други благословени занаяти. /380 стр. /

         Растенията ни дават един пример на търпение как никак да не бързаме. / 394 /

        

 

Едно условие за влизане във връзка с Белите Братя е да работиш, както те работят и да работиш заедно с тях. Те работят при създаването на тревите, при движението на реките, вземат участие при идването на светлината, помагат в живота навсякъде, в най-низките служби, вземат участие. Ние сме загубили вътрешната връзка с растенията и затова животът се е скъсил. Когато намерите лечебните им свойства, вие ще дойдете във връзка с Белите Братя. / 408 стр. /

Изучавайте растенията. Съставете си едно понятие за тях. Те са като книги и от тях ще научите нещо. Изучавайте кои растения за какво са лековити. Много пъти хората не знаят как да прилагат растенията като лечебно средство, но е време да го научат. Ще отидете при тези растения, към които имате разположение, защото тогава можете да научите нещо. Изберете някое от тях и вижте какво влияние упражнява. Общувайки  с растенията, ще научите езика им. Изведнъж не може да се разбере растението с потънкостите му. Едновременно изучавайте Евангелията. Ако постоянно боравим с Божието Слово и пребъдваме в Христа, тогава Любовта и Онзи, от когото излиза Любовта, ще почнат да градят вътре в нас жилище, ще съградят Новото, и като го съградят, Той ще ни се изяви. Това градене е почнало от памтивека , от незапомнени времена. И сега ще ни се изяви. / 425 стр. /

Ще изучавате растенията на място и с прозрение отвътре, ще научите какво лекуват. Книгите, в които се пише за лечебните им свойства, ще ви бъдат само като спомагателно средство, но главно отвътре ще научиш с прозрение какво лекуват тези или онези растения. / 426 стр. /

Когато отидеш при цветята, по радиото ще започнеш да възприемаш нови мисли, нови неща ще проблеснат в ума ти. Окултната наука трябва да започне с ботаниката. Това е редът. И най-после ще дойде човекът и ще ти даде първият изпит на посвещение. Защо казвам, че не трябва да се късат цветята, а да се има свещено  чувство към тях? – Растенията са инсталации, които трябва да пазим, понеже от там зависи Животът. Може да откъснеш едно цвете, но само ако има много важна причина. С благоговение ще отидеш при цветето, защото трябва да имаш такова чувство към това, което Бог е създал. При това чувство на благоговение към растенията ще влезеш във връзка със Съществата, които работят върху тях.Особено на планината има благоприятни условия за вътрешно изучаване на растенията. Същевременно работете и върху четирите Евангелия в този ред: Лука, Йоана, Матея и Марка. / 426 стр. /

Хубаво е човек да има  качеството на дъба – да издържа и качеството на бора – да има стремеж нагоре. / 455 стр. /

 

 

АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША

Том 2

 

Аз бих желал като отида някъде на гости , да ми поднесат хляб от жито, при чиято сеитба сеячът е пял, после, този, който го е месил и пекъл, също да е пял, и който ми го поднася, също да пее. / 11 стр. /

В окултната музика има сила; например, с песента “ Буря “  бурята ще престане да вилнее. Вие можете да правите опит, като пеете, да се изясни небето или пък да пожелаете да завали дъжд, за да напои растенията.. / 11 стр. /

Ако на едно цвете му пееш любимата песен, то ще се развива правилно, ще израства и ще цъфти. /11 стр. /

Когато хората започнат да възприемат музиката от камъните и цветята, ще се разшири тяхното съзнание. Всеки плод си има своите музикални трептения, но за да ги  възприемем, трябва да участва  свръхсъзнанието ни. От всяко цвете излиза специална музика, даже музиката, която се излъчва от отделните му части, е различна. Когато цветето цъфти, когато Слънцето изгрява, когато пролетта идва, това е все нотата сол. Ще дойде време, когато ще слушате музиката на Природата. Нейните вълни са много фини, нежни и трябва да бъдем твърде чувствителни, за да можем да ги възприемем. Ако бъдем спокойни и се вслушаме, постепенно ще развием в нас този усет и тогава ще чуем музиката всред Природата. Всяко помръдване на листенцата, на тревите звучи музикално, но зад тази музика, която може да се слуша само чрез яснослушане. В Природата всичко е музикално и когато минавам покрай цветята, слушам, че пеят. Аз съм внимателен, сядам и слушам. Минавам покрай една река, не размътвам водата й, а слушам. Планинските рекички са приятни, понеже има разнообразие и вслушваш ли се дълго време, ще чуеш, че има музика там. Светът е толкова красив, че аз се чудя дето при тази красота сме нещастни. / 15-16 стр. /

Някой път видиш едно цвете стъпкано или увехнало  и един глас ти казва да го полееш, но ти го отминеш и после чувстваш скръб. / 49 стр. /

 В Божествената градина , щом нарушиш известна добродетел, веднага едно цвете изсъхва, И когато изправиш погрешката си , това цвете пак се разцъфтява Нарушиш ли известна добродетел, в Духовния свят едно растение, което съответства  на тази добродетел, изчезва. После, когато проявиш тази добродетел, това растение пак се явява. Това не е въображаемо, това е реално. / 96-97 стр. /

Ако настъпим едно цвете, настъпваме Ангелите, настъпваме и Бога. Понеже божественото съзнание е във всички, ще обръщаме внимание на всички – на хора, на животни, на растения.  Небето ми казва: “ Услужи на това цвете, поразрови малко около него “. Да поразровя около цветето  и да го полея струва много повече, отколкото да бъда при Ангелите. Защото отидеш ли при Ангелите, те нищо не искат от теб, а на цветето ще дадеш, а пък даването е по-горе от другите неща. / 119 стр. /

Също така не е безотговорно нашето отношение към растенията. В своето лоно Природата всичко е сложила разумно. Ако започнете да изсичате безразборно дърветата, това ще се отрази вредно върху човечеството. / 125 стр. /

Има музикални билки и щом влезеш във връзка с тях, ставаш гениален. Намират се по вътрешен път. Има билки и за подмладяване. На един богаташ му казали къде са залежите от скъпоценни камъни , но му поръчали да вземе само един. Той взел два – един за себе си и един за жена си, но изгубил и своя. / 140 стр. /

 

 

АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША

Том 3

 

Та нали и вятърът, когато духа, размърдва листата и с тава улеснява движението  на растителните сокове? / 31 стр. /

Един ден житото ще бъде голямо дърво – ще си откъснеш няколко плода, за да ги изядеш; хлябът ще бъде опечен на дърветата, а сега пътят му е дълъг. / 93-94 стр. /

Два часа физически труд за всеки, независимо от професията, е добре. Днес ученият пише нещо и счита за унижение да работи на полето, но не знае какво богатство се крие там . Останалото време да посвети  за нуждите на духа: музика, наука, развитие на дарбите. / 94 стр. /

В селата да се говорят такива неща, с който всички да са съгласни. Ще им се каже, че в двора си трябва да имат плодни дървета, но да не са много близко до къщата, а и да пуснат нависоко една-две лози на асма. Българите трябва да се поощряват към лесовъдство, защото горите упражняват голямо влияние. Корените на растенията са помпи, които изтеглят водата над земната повърхност, а като се намали растителността , то по един закон водата спада в по-долен пласт. / 127 стр. /

Двама братя, като работят заедно , ще свършат работата два пъти по-леко.  Ако са десет души, ще я свършат десет пъти по-скоро и по-леко. За копане, за снопи да се сдружават. Като не се дели работата, ще се опита как работи законът и сами ще почнат да се групират, ще са готови да ражотят колективно и така ще се сближат. / 131-132 стр./

На земеделеца е нужна  земя, кочто е едно условие за плодородие. И след като изнесе житото от хамбара и го засее – второто условие, той ще разчита на процес, който е Божествен: възрастването на посятото чрез Слънце, влага, топлина и вложените в семето сили. / 163 стр. /

За едно дърево не е важно само, че има корен, но е важно, колко може да възприеме чрез корена; и кокко може да възприеме чрез листата. Доколкото едно растение е свързано със земята, дотолкова вирее добре, същото важи и  до колко човек е свързан с Бога. / 172 стр. /

Съществува закон в природата – когато едно растение е поставено в хубава почва, то няма никаква опасност за неговия растеж – каквото и да му се случи, за негово добро е. / 196 стр. /

Вегетарианството е наука за абсолютната вяра. Растението като си даде плода казва: “ Които и да сте вие, бъдете добри, изяще плода и посеите семката.” Едно растение се задоволява да се храни с по-необработена храна, а хубавото, което изработи, го дава на другите. Растенията са много учени, те кондензират светлината и я влагат в плодовете. / 200 стр. /

Въпрос: “ Как да се влезе в хармония с природата?” – С жива вяра се влиза в хармония с Живата Природа. Този метод е твърде дъдъг процес, но докато трае, ще се употребят силите на растенията, на въздуха и на светлината.

Въпрос: “ Мислите ли, че съчетанията на звездите имат влияние върху растенията, върху посаждането им и пр. ? – Да, могат. Стига човек да е в съгласие с Природата и тя ще му се отблагодари. Ако посеете един декар земя на време и обикаляте нивата с Любов, тя ще даде добър плод. / 201 стр. /

И цветята обичат така, както човек. Едно цвете може да се влюби в теб и ако го изнесеш вън, то ще клюмне. Един човек забелязал, че някой път розата издава повече благоухание. Веднъж той видял, че едно много красиво същество излязло от розата и тогава розата издала по-силно ухание,после то пак влязло в цветето. Във всички същества има един напор да развиват Любовта. Ти обичаш едно цвете, едно животно за това Божественото, което е в него. / 210 стр. /

Има  едно поверие в българското село, че когато едно дърво не ражда, то стопанинът отива сбрадва при него и казва:” Ако идната година не родиш, ще те отсека!” И идната година дървото наистина ражда плод. Това показва, че мисълта се придава. Природата на дървото схваща това, което му казва човек, и се коригира. В същото писание се казва:” Едно дърво не ражда. И тази година да го разкопаем наоколо, че ако не роди, ще го отсечем.” Това потвътждава горното. / 238 стр. /

Като дадееш десятък, тогава законът работи, така както като посееш жито, и то ти отвръща с реколта десетократно по-голяма. Някой път по десет стръка излизат от едно зърно и всеки стрък дава по 45 зърна от едно ззърно. / 271 стр. /

Земеделците трябва да знаят, че всичкото плодородие, което очакват, зависи от служенето им  на Бога. Също така, за да бъдат здрави, трябва да изпълняват Волята Божия. / 277 стр. /

 

УЧИТЕЛЮ БЛАГИ

Н.Б. 12 серия том 1 /2001 г./ Шумен

 

         Христос казва: “ Аз съм лозата, вие –пръчките, а Отец ми е земеделецът ”. Питам :  може ли Христос да е лоза, а Отец Бог –земеделец? Това е аналогия, с която се изясняват известни истини. Това показва, че има една лоза, подобна на земната, която символизира Христа. Има един земеделец, подобен на земните, който символизира Отца. Когато този лозар слиза на земята, и Той, като нашите лозари, една пръчка отрязва и хвърля на страна, а други – оставя на лозата. Този стих не се отнася до земните лози. Затова , ако вземете стиха в буквален смисъл, нищо няма да разберете. Нашите лози са мисли на ангелите. И без да ги обрязват, тези мисли растат. Човешките лози обаче не могат  да растат без обрязване. Понеже и ние сме слезли от невидимия свят,  понякога, подобно на Отца, обрязваме нашите лози, но с това ги осакатяваме. Малко лозари има, които знаят да обрязват лозите. По колко очи трябва да оставят на лозите? Някои оставят по едно око, други – по две, а рядко – по три. Едното око символизира Бога. Двете очи – човека ; за двете очи казват – “ ненаситни човешки очи “ .Според мен, на всяка лоза  трябва да се оставят най-малко по три очи. Нашите лозари мислят, че по този начин ще осакатят лозите, и за това оставят само по едно око. Обрязването на лозите не е земно изкуство. И човек може да се обреже, но има ред правила за това, които трябва да се спазват. Това е дълбока наука, която трябва да се изучава. / 33 стр./

         Доброто трябва да се постави като почва, върху която ще растат и ще се развиват семената на живота. Ако всички хора работят с доброто, като условие на растене, те ще получат Божието благословение. Ако орачът, като оре нивата, не каже нито една лоша дума, работата му ще бъде благословена. Всяка лоша дума, всяка нечиста мисъл влиза в житото като отрова, която се отразява вредно върху онзи, който яде това жито. Обаче ако орачът оре и пее хвалебни песни на Бога, всеки, който яде от това жито, ако е болен ще оздравее, ако е здрав, ще се подмлади. Във всяка работа човек трябва да пее и славослови Бога. Иначе, ако земеделецът, ако орачът, ако онзи, който жъне, който вършее житото, по цели дни се карат , говорят си лоши думи, отправят си лоши мисли и чувства, това жито няма да се благослови; ако воденичарят, който мели брашното. Както и домакинята, която меси хляба, не хранят в себе си  добри мисли и чувства към ближните си и този хляб няма да бъде благословен. / 128,129 стр. /

          Вземете един декар земя и го обработвайте по новия начин: през всичкото време, докато орете, сеете и жънете, поддържайте в себе си най-хубави мисли и чувства и ще видите какво жито ще изкарате. През всичкото време пейте, радвайте се , без да се оплаквате, че са ви излезли пришка на ръцете ви от работа. По-малко работете, но не се оплаквайте. Ако излязат на ръцете ви пришки и се оплаквате, след време и тези пришки ще излязат и на стомаха ви. Пришките на ръцете ви показват човешката лакомия. Работете два часа и си починете. През време на почивката обиколете нивата, попейте си

малко, помолете се на Бога да благослови труда ви. После поработете още два часа и пак се помолете. Четири часа физическа работа ви е достатъчна. /129 стр. /

         Има хора в света, които със силата на съзнанието си могат да изкоренят цяла гора. Има земеделци, както в България, така и другаде, съзнанието на които благоприятства върху житото, и то добре се развива. Има и толкова, съзнанието не благоприятства, в следствие на което житото не се развива добре. Това показва, че човек е фактор в природата. За тази цел той трябва  да се подчини на висшето, а да подчини на себе си низшето.