ЛЕЧЕНИЕ НА ГЛАСОВИЯ ОРГАН И ТЯЛОТО

 

 

За различните болести трябва да се прилага музика със съответен ритъм.

Според окултното определение, ритъмът е крепител, носител на Живота.

 Когато човек е болен, той трябва да знае какъв ритъм е необходим да се внесе в него, за да оздравее. Различните части на тялото са създадени по различен ритъм.

Когато някоя част заболее и искаме да я лекуваме,  трябва да приложим съответния ритъм.

Болестта е разбъркване и затрудняване на този ритъм,  а здравето е възстановяване и поддържане на този ритъм. Смъртта, това е спиране на жизнения ритъм в човешкото тяло. Когато здравият пее, по-мъчно заболява. Когато болният пее, по-лесно оздравява.

 

Под думата пеене ние разбираме съдържанието на живота. Само който пее, може да лекува! В светското пеене има ограничение. В новото пеене има освобождение. Най-добрата молитва е музика с песен.

Как може практически да се развие гласът по-правилно?

Вашият глас зависи от белите ви дробове и от ларинкса. Следователно никога не трябва да оставяте ларинкса ви да преминава резки състояния от студено на топло и от топло на студено.

Разните изкуствени киселини развалят гласа ви и онзи, който иска да има хубав глас, трябва да яде повече сладки храни.

Като излизате на отворени места, правете всевъзможни упражнения с гласа си. Щом останете сами, пейте си!


Знайте, че гласът зависи от Любовта. Само онзи, който люби, топ има глас, той говори.

Само чистият човек може да бъде здрав. Пречистването и приготовляването на човека за дрехата на Новия живот става на земята. Който изпълнява Божията Воля, той може да подобри здравето си, да укрепи ума и сърцето си, да стане гражданин на Царството Божие.

Когато болестите се дължат на умствени смущения, те засягат мускулната система, засягат и белите дробове. Когато смущенията са повече от чувствен характер, те засягат сърцето, дробовете, черния дроб и кръвоносните съдове. Това, от което хората често умират преждевременно, се дължи на тия вътрешни смущения, които повреждат нервната система. Ето защо Христос има право да казва: „Не се смущавайте, избягвайте всички родове смущения!" Често смущенията стават причина да се образуват известни подпушвания на енергии, които текат в човешкото тяло, в неговото сърце, в неговия ум, изобщо - в цялата нервна система. Човек е един акумулатор или един кръстопът, където се преплитат милиони космични течения. Човек представлява един такъв възел. В математическо отношение аз си представлявам човека тук на земята като една от най-сложните формули.

 

Нима Господ създаде земята, за да ходят певците натук-натам да пеят и по този начин да печелят? Преди всичко човек трябва да знае защо и какъв е смисълът на пеенето. Голяма философия се крие в пеенето. Ако болният иска да оздравее, той непременно трябва да пее. Който не обича да пее, от него човек не може да стане. Пее ли някой с треперлив глас или с прекалено силен глас, това говори за известни дисхармонични състояния в неговия организъм. Това не е пеене. Мозъкът има свои определени тонове и вибрации. Сърцето има свои определени тонове и вибрации. Стомахът, черният дроб, мускулите, костите имат също така   свои   определени   тонове   и   вибрации.

 

В  бъдеще музиката ще служи като средство за лекуване. Колкото по-правилно човек пее тона РЕ, толкова и състоянието на неговите дробове се подобрява. Човек трябва да има музика и песен в себе си. За да придобие всичко това, човек трябва да бъде здрав. На физическия свят музиката представлява правилно съчетание между тоновете. Музиката е съединителна връзка между физическия и Духовния свят. Здрав човек наричаме този, у когото всеки орган има свой определен тон и определен цвят. Запример ако устните на някое дете почернеят, това показва, че черният му дроб е в безпорядък. В бъдеще лекарите трябва да бъдат добри певци и музиканти, за да могат чрез музиката да лекуват своите болни.

 

Когато се яви музиката и пеенето в Живота, в света, подобри се съдбата на цялата человешка раса. В ада няма никаква музика, никакво пеене. Божествената музика, Божественото пеене са Раят. Слънцето е музика, песен. Щастието на един певец не е материално. Той, като пее хубаво, е щастлив. Ако познаваш, законите на музиката и пеенето, ако си един гениален певец, ти ще скъсаш въжето, с което са те вързали!

Страданията не са нищо друго, освен особен род музика. Всичко в Природата е музика. Следователно според функциите, които извършват органите в човешкото тяло, и те се определят като музикални тонове. Запример сърцето представлява тона ДО, дихателната система - РЕ, черният дроб - МИ, бъбреците - фА, далакът - СОЛ, жлъчката - ЛА, храносмилателната система - СИ. Когато дихателната система на човека действа музикално във всички гами, ние казваме, че тя е нормално развита. При най-малкото нарушение в тази система нейният тон РЕ се изменя, минава в друг тон, а това вече създава известна дисхармония в нейните органи. Тази дисхармония ние наричала заболяване. Ето защо, за да не заболее някой уд от дихателната система, тя трябва да запази чистотата и броя на вибрациите на своя тон. Човешкият организъм има свой специфичен ключ, според който се определят различните тонове. Този ключ е в съгласие с общия темп на Природата. Казвам: ако разбирате ключа и тоновете на вашия организъм, вие ще можете да си въздействате, ще можете да трансформирате състоянията си, за да държите функциите на вашия организъм, на вашите удове в пълна изправност. Енергиите от сърцето минават към черния дроб. Това показва, че от сърцето към черния дроб има отворен път, обаче от черния дроб към сърцето няма. Ето защо в сърцето си не трябва да имате никакви отрицателни чувства и енергии, които биха се отразили вредно и върху черния дроб. Като знаете това, вие не трябва да ги допускате! Който знае и разбира музиката на своя организъм, той ще може с нея да лекува някои заболели органи. Ако има някаква повреда в дихателната система, той ще пее или свири вече такива песни, в които често се повтаря тонът РЕ. Жлъчката се лекува с тона ЛА. Когато пее, човек трябва да вложи в песента и Душата си, и Духа си. Душата и Духът са гами, които лекуват. Те изменят трептенията, повишават ги, а всяко повишение на трептенията се отразява здравословно върху организма.

Учителя