Представяне на писателката Невена Неделчева в гр. Шумен


На 9 януари 2010 г. РБ „Стилиян Чилингиров" - гр. Шумен, една от чети­рите най-големи библио­теки в България, предста­ви живота и творчество­то на Невена Неделчева. Може би това е и първо­то нейно представяне в провинцията. Няма да е и последното, защото за живота и творчеството на сестра Невенка тепър­ва ще се говори.

Конкретният повод за културното събитие е пуб­ликуването през 2009 г. на последните два рома­на от авторката - „Абсо­лютният закон" и „Вър­хът".

Представянето на ав­торката в Шумен бе нап­равено от Георги Петков от гр. Габрово. Предвари­телно знаехме, че той е инициаторът за издаване на неотпечатаните произведения на Невена Неделчева. Нещо повече - брат Жоро се явява жи­вата история на Брат­ството от 50-те години на XX в. до наши дни.

Какво се случи? Сре­щата започна в 13.00 ч. и продължи до 16.00 ч. Вре­мето нямаше никакво значение, когато се раз­криваха по живописен начин картини от историята на Братството и един от високите върхове на Школата – сестра Невена Неделчева. Ето и някои биографични дан­ни за нея. Невена Недел­чева (19.08.1908 - 20.04.1995) е родена в Си­меоновград. Учи в профи­лирана гимназия за учи­телки в гр. Стара Загора, а по-късно се премества да учи във Втора деви­ческа гимназия в гр. Со­фия.

На 5 април 1926 г. по инициатива на съученич­ките й нейният клас оти­ва на „Изгрева" и слуша беседа от Учителя. Бесе­дата е изнесена в 2 ч. след обяд и носи загла­вие „Чист и светъл". Не­вена изживява най-силния момент от живота си и прави нещо много по­казателно за ученик от Школата: взема беседа­та от стенографките и я издава със собствени средства. Нещо повече, тя познава Учителя, оти­ва да живее в комунално­то селище „Изгрев" и става ревностна последователка на Божественото учение. Професионал­ният й път преминава през учителското поприще. След 9 септември 1944 година и до 1949 г. работи в братската книжарница в кв. „Изгрев". Сестра Невенка не се омъжва и животът й преминава през трудности и лише­ния, но силният й твор­чески импулс и мечтата й по възвишеното и духов­ното я подкрепят в нелекия й път. Живее до края на живота си с минимал­на пенсия, която не дос­тига понякога и за листи, и за индиго, за да пише своите романи. Тя успя­ва да напише 18 романа и множество разкази, и детски приказки. Някои от тях са издадени на есперанто, за което получава благодарствени писма от цял свят. И при това единственият й източник за вдъхновение е Учението на Петър Дънов. Сам Учителя й дава Своята благословия и казва: „Пиши, работи, греби и раздавай". Тя публикува първите романи и разкази по време на Учителя. Ето какво сподели тя за романа „Марта": „Когато го написах, грабнах чер­новата и отидох при Учи­теля с надежда да му про­чета няколко страници и Той да ми даде мнението си. Започнах да чета, а Той слушаше внимател­но. След известно време понечих да спра, а Той мълчаливо ми даде знак да продължа. И така, страница след страница - няколко часа, докато не изчетох целия роман. Само от време на време ме прекъсваше и ми даваше своите указания и допъл­нения. Благодарих Му сърдечно, а дълбоко в душата си почувствах Неговото благословение...".

Само в периода от 1968 до 1979 година Невена Неделчева написва 10 романа. Всеки свой ро­ман тя копира в 4 екзем­пляра и дава на близки приятели да го четат. Един екземпляр от творчеството си дава на Пен­ка Илиева от Габрово (1908-1998 г.). Двете са връстници и добри прия­телки. Родени са в една и съща година, в един и съ­щи месец: Пенка на 12-ти, а Невена - на 19 август. Георги Петков от гр. Габрово е син на Пенка и унаследява архива и творчеството на Невена Неделчева. Същият проя­вява инициатива за пуб­ликуване на цялостното творчество на авторката, сформира екип от редактор - Стела Рускова, ком­пютърен дизайн - Християна Йорданова, и художник - Калинка Павлова. Тук трябва да имаме предвид примера, който дава с. Невенка: за цялото си творчество, издадено и неиздадено, тя не взема нито един лев и се е радвала само, че е свършила една работа за Бога.

Залогът е голям: тук става въпрос за първия крупен литературен опит за реализация на Новото Учение. Георги Петков ус­пя с много любов да раз­крие мащабите, достой­нствата и блясъка на то­ва духовно явление, кое­то е трудна задача, защо­то все по-малко остават братята и сестрите, кои­то лично са познавали с. Невенка. Аз самият имам един спомен от началото на месец септември 1982 г., когато отидох за пръв път на Паневритмия в гр. София. Възрастните бра­тя и сестри ме посрещна­ха и след Паневритмията те ми я посочиха и каза­ха, че това е Невена Не­делчева, писателката. Тя вдъхваше респект не са­мо с аристократичната си осанка, но и с уважение­то, с което произнасяха нейното име.

Младото поколение в Братството тепърва ще открива високия връх Не­вена Неделчева. Първите изяви са налице. Младе­жи четат романите и ги препоръчват на свои приятели, и така по неве­доми пътища идеите дос­тигат до жадуващите кра­сивото и възвишеното ду­ши.


Атанас Атанасов