ПЕТЪР ДЪНОВ

ПЪТ КЪМ СЪВЪРШЕНСТВО

Букви

 

В началото бе Словото; и Словото беше у Бога, и Словото бе Бог.

                                                                                   Йоан, 1:1

Светът е създаден на основата на чи­слата, буквите и цветовете.

Голяма наука се крие в буквите, зато­ва те трябва да се изучават. Всяка буква е ключ на известни родове енергии - низши и .висши.

                                                                                  Учителят

Звуците са резултат от трептенията, а трептени­ята имат определено число.

Самата конфигурация (рисунък) на буквите не е случайна, особено що се отнася до българската азбу­ка.

Учителят дава интересно и вярно тълкуване на буквите, отнасящо се до формата и звука им, както и за самите думи. Пример с възклицанията:

ха, хо, хи, хе, ху - по-жизнерадостни и бодри, от­правени навън.

При разместване на буквите: ах, ох, их, ех, ух: - нотки на страдание, отправени отвън навътре.

Знакът "V" (Victorie - победа) трябваше да съдейства за победата, но се случи обратното. И това стана, защото върхът на тази буква сочи надолу, към земята, в низходяща посока, което вещае гибел и падение. Братята Кирил и Методий обърнали тази буква с върха нагоре (буквата "л"), за да бележат възхода на славянството.

Освен своите вибрации, буквите имат и числени стойности. Те участват трайно в името на всеки човек. Не е случайно, че всички азбуки започват с А.

Добре е името на човека да бъде с повече срички. Многото букви носят повече и по-различни вибрации и обогатяват по този начин личността.

Името на човека не може да бъде фатално, но то има голямо значение за живота му. Степента на развитие, интелекта и духовната работа могат да смекчат неблагоприятните явления, свързани с буквите на името.

Когато децата на дадено семейство умират, родителите прибягват до имена като Стоян (за да "стои"), Здравко (за да е здраво детето) и др. подобни.

Имена като Кольо, Гина, Запрян и др. не са благоприятни, понеже будят негативни асоциации.

Добре е да се избягват неблагозвучните звукосъчетания, "кр", "ст" и др. Има букви с неблагоприятни вибрации. Опасности крие и буквата "к". Не е трудно да се забележи колко думи с отрицателно значение съдържат тази буква. За това говори и самият образ на буквата. Ъгловата част се насочва като удар към вертикалната. Други букви с подобно влияние са Ф, ш, я. Особено когато е в края на думата, буквата "я" носи страдание. Името Мария обикновено носи мъчнотии и трудности - вътрешни и външни. Лошо влияние оказва и буквата "ф" в началото на думата.

Най-важната буква в името е първата.

"Като разделите буквите в българската азбука на четири части, в името ви трябва да има от всички четири части по една буква. Ако имате букви само от двете части на азбуката, средна хубост е... Хубаво е в едно име да има повече гласни букви. Хубаво е също името да е по-дълго, да не е от една сричка." (Учителят) Следващата таблица служи за намиране на числените стойности на буквите.

 

            Един                                            много                                          всички

               Моето                                          нашето                                        вашето

            1         2       3                              4      5       6      7                 8       9       10      11      22

         а     б     в                      г    д    е    ж                  з     и     к     х

         и     к     л                  м    н    о    п                 р     с

         т     у     ф                  х    ц    ч    ш                щ    ъ

         ь            ю               я   

Хора, които имат повече букви от първата група (един, мое) имат задача да се индивидуализират. Те имат стремеж да се изявят и понякога стигат до сепаратизъм и егоизъм. Техният девиз е "моето".

Хората с повече букви в името си от втора група (много, нашето) се движат в обществото, рода и народа, живеят с интересите на обществото. Тук числото седем е мост между втора и трета група. Девизът име "нашето".

В трета група попадат онези, които подчиняват своите интереси на интересите на човечеството. Те са космополити и алтруисти. Девиз "вашето".

Когато името е неблагозвучно и късо, когато работите не вървят въпреки всичко, една промяна на името може да донесе успех. В библията има такива случаи. Името на Савел било променено и той става Павел. Същото сторил Бог и със Сара (Серех) и Аврам (Аврахам). Името може да се промени без публично изявление, като се знае само от притежателя му.

Когато в името присъстват много единици, например "А", това означава силно чувство за достойнство, стремеж за самоизява,. проява на амбиция и инициатива. Личността е силно изявена. Когато в името присъстват много двойки, това означава емоционалност, склонност към приятелство с другите, съчувствие, коректност. Липсата на двойки означава незачитане на другите, липса на способност към приспособяване, небрежност към детайли, малко приятели, трудно общуване с другите.

Много тройки в името означават дар слово, вдъхновение, екстравагантност, лекота във всичко, разточителство. Малко тройки означават чувство за малоценност, трудно изразяване, ограничаване на емоционалността.

Много четворки в името означават желание за работа, чувство към формата, материална заангажираност, концентрация. Опасност от излишно упорство.

Много петици означават желание към промени, пътуване и удоволствия, обществени интереси, търсене на новото, шанс за известност, импулсивност и бързина. Липсата на петици означава статичен живот, ограничения и страдания.

Много шестици в името означават склонност към хармония, носене на отговорност, космически стремежи, разбирателство. Липсата на шестици означава пренебрежение към дълга и отговорностите и вероятност за правене на пакости.

Много седмици означава склонност към умствен труд и анализ, към изследователски дейности, духовни стремежи. Липсата па седмици означава лесна доверчивост към явления и хора, нежелание за мислене и отсъствие на духовност.

Много осмици в името означава способност за успехи, стремеж за постижения на всяка цена, изпълнителски способности, критичен ум. Липсата на осмици означава небрежност към материалните неща (пари) неспособност за организиране, слаба физическа и психическа издръжливост, липса на успехи в материалния свят.

Много деветки означават възможни изяви в изкуството, ораторски способности. Означава още сърдечност, артистичност, разточителност и положително отношение към другите. Малкото деветки пък значат липса на интерес и съчувствие към другите, ограничен мироглед, липса на резултат в живота.

ЧИСЛО НА ИМЕТО

Сборът на всички букви в дадено име определя същността на дадената личност. Сборът от гласните изразява външните прояви, нуждите и стремежите на душата, активността. Сборът от съгласните букви изразява скритата, непроявената природа на човека. Можем да съберем едните или другите, за да видим на какво число отговарят.

Нечетните числа имат отношение към артистичността и вдъхновението, т. е. към вътрешната природа на личността. Четните числа имат отношение към външното, т. е. към формата, приложението и делото. Освен това трябва да се има предвид и следното значение на числата:

1   - означава ръководител, водач, независимост, понякога деспотизъм или непокорство.

2   - означава адаптация към всичко, добър изпълнител, родолюбив, миролюбив, тактичен, дипломатичен. Тук се срещат музиканти и танцьори.

3   - Артистична натура, човек на изкуството и много често - на словото. Нравствена и етична натура. Склонност към забавления.

4   - Дарба в техническите професии. Организатор, лекар (хирург), материални занимания и практически дейности.

5   - Общува с всички. Променлива личност. Подвижни дейности. Любов към свободата. - Артистизъм, милосърдие, успех във всяко занимание, свързано с възпитаване.

6   - Блюстител на реда и законите, личност с духовни ингерсси и занимания с хуманни възгледи и професии, усъвършенстване и философия.

7   - Има финансови дадености, притежава материални ценности и търговски интереси, върши материални и приложни дейности.

8   - Имена с числото 9 носят артисти, проповедници, общественици, педагози, хора с хуманитарни професии, хора на вдъхновението и доброжелателството.

11 - Зад числото 11 се крият проповедници, общественици, добротворци, идеалисти, новатори, хора на практическите дейности.

22 - Тук са хората на едромащабните дейности, общественици, хуманисти, новатори, водачи.

Първата буква е ключова. Тя има връзка с рождената дата. Сборът на числата от буквите на собственото (първото) име е ключово число. Ако то съвпадне с рождения ден, резултатът се усилва, въздействието става удвоено.

Гласни букви:

 - Амбиция, воля, енергия. Много А в името - критичност, цинизъм, деспотичност.

 - Активност, промени, душевни вълнения. В ниските полета на физическия свят - материална и обикновена любов, лично благоденствие. В по-висшата степен - духовно развитие и равновесие, хармония, здраве. Много Е в името - нестабилност, разточителност.

И - Интензивна, хуманна натура, жизнена енергия. Движение нагоре и надолу. Слизане за работа и усъвършенстване. Редуване на величие и падение. Много И означава сензитивност.

О - Концентрация, равновесие, воля. Причинява скръб в брака. В изкуството - успех. Много О е беля за инертност и упоритост.

 - Интуитивност, стремеж нагоре, бягство от самотата, колебливост, стремеж за изява, педагогически дейности.

Учителят за буквите

А- Начало на всички неща. Означава човек, който започва да се проявява. Обаче създаването на света е почнало е буквата "Б", а не е "А". Човек натоварен.

Показва слизане, условие за израстване и узряване. Метод за изразяване на творчеството, разумност, започване на еволюция, излизане от мъчнотиите.

"А" е семе, което трябва да се посади в земята. Натоварена буква. Семе, което има условие да покълне и расте.

Вие сте бременен е известна идея. Творческа гласна, тя сама не създава, но е един творчески принцип.

А означава даване.

Закон за движение. Означава чисто умствения живот на човека. Самосъзнание.

Буквата "А" се е явила първа, тя представлява човешкия егоизъм в първа степен.

Който разбира какви елементи крие в себе си тази буква, той би приложил в живота, си силите, които се крият в тази буква.

 

Б. Начало на проявения живот, който наричаме Битие. Познаване на първия източник в живота. Съдържа всички материални условия на физическия живот.

Път за растене на посятото семе. Туй, което се е посяло в земята, иска да изникне. Показва мъчнотиите, спънките, или препятствията, които човек среща на пътя си. Означава развитие на Божественото у човека. Най-силната буква. Затваря нещата.

"Б" взема с две ръце. Възлизане. Бог направил света с буквата Б, понеже тази буква не е направила никакво престъпление. Търпение. Създава формите. Поглъща излишната енергия у нас.

В. Буквата "В" показва, че семето е посято."Човек, който има основа. Свързана е със закона на истината. Принцип на обединение. Събиране вътре в себе си.

Г. Безкрайно, вечно начало. Във вечността всичко е вложено. Посока, към която трябва да расте доброто. Топлината и светлината, при която посаденото расте. Женски, мек принцип.

Гегата на овчарската тояга. Натоварена камила.

Като направиш едно благо, да знаеш как да го закрепиш, да не се изменя, а да остане за вечни времена.

Д. Означава сили, които помагат за узряване на известни плодове в човешката душа. Съдържа активна сила, която е в състояние да примири противоположностите между физическия и Божествения свят. Закон за равновесието. Познаване на законите на Любовта. Плод, т.е. човек трябва да узрее. Работи, които започват с "Д", свършват добре.

 

Е  Означава простор в материално и духовно отношение. Закон за размножаване, силен стремеж за излизане от затруднени положения. Покълнало семе, което ще расте.

Слизане на енергиите от Божествения свят на физическия, за да послужат за разумно даване и осъществяване на всичко, което иска да се прояви, да се материализира. Сбор от сили с една равнодействаща. Единият крак на "Е" е на земята, другият в астралния свят.

Ж. Символ на живота и покълването. Клони и корени. Първата буква на жито, буквата на живота.

"Ж" означава сили, енергии, които работят за растенето и развитието. Знак за материално състояние.

З. Не е хубава. Така написаното "3" говори за човек, който яде и не плаща. Взема, а не дава. Закон за размножаване.

И. Начало на нещата. Потвърждение на реалностите. Начало на творчество. Закон за побеждаване на мъчнотиите.

"И" - Цъфнал цвят, благотворна влага. Трябва да дадеш. Помагай, за да ти помогнат.

К. Представлява лодката в живота. Означава противоречията, които съществуват в духовния свят. В буквата "К" има противодействащи сили. В "Ж" е разрешено противоречието на "К".

Като хванеш рибата, печеш я на скара, това е буквата "К". Човек може да бъде кротък само като го пекат на скара.

Разрешението на "К" е като се обърне в "Ж".

Не е много добра. "Аз мога и надолу и нагоре". В "К" са събрани противоположни качества.

Не е от много добрите букви, но има и много добри страни. К е в началото на всяко движение. В буквата "К" няма равновесие. Тя е като човек, в кого то единият крак и едната ръка ги няма. "К" и "Р" една до друга не е хубаво.

Л. Стремеж нагоре и слизане надолу. Търсене на пътя. Буквата "Л" е добра. Борави с астралния, с чувствения свят на човека.

Възлизане към Бога - Любов към хората и Бога. Преходна връзка към умствения свят. Велик стремеж и закон за единството. Показва ония сили, които влизат в природата, мощните сили, с които може да превъзмогнеш нещата.

Стремеж, сила, която идва от Слънцето. Топлина.

Стремеж на силите нагоре. Човек, който се движи, който търси, работи повече в астралния свят. Планински връх, под който има извор. Силите, които действат в тази буква, са възходящи, насочени към красивото и великото в света.

В буквата "Л" има един отворен ъгъл. Този ъгъл определя от колко градуса е любовта на всеки човек. Тази буква трябва да се пише заоблено. Ъглестите и остри букви показват припрян и сприхав човек. "Л" -това са слънчевите лъчи, които разтварят семето.

Енергия, която излиза от един Божествен център.

М. Закон за материята. Материали, които семето извлича от почвата и започва да расте. Ограничение и смърт.

Означава материален свят, противоречията в него. В тази буква има две възлизания й две слизания. Започва се с възлизане и се свършва със слизане. Мека буква. Да се произнася при неразположение на духа.

Означава стягане, затваряне на крана. Единият крак е на сушата, другият в морето. Закон за слизане и качване, закон на противоречие. Закон за самопожертване.

"М" - Това е първичната материя, от която формите са направени. В света има две неща, които постоянно функционират. "М" и "О".

"М" значи възприемане. Там дето се пречупват пластовете, там ще намерите вода.

"М" - Смърт. Две души да се съгласуват така, че да могат да вървят заедно по пътя.

Н. Закон за справяне и примиряване с противоречията в живота. Буква на противоречията. Метод за побеждаване на мъчнотиите.

О. Мярка на всички неща, ограда на посятото семе. Мярка, с която трябва да се мерят всички величини. Условия и среда. Завършен процес.

Всякога подразбира благоприятни условия отвън, показва, че сте свободни.

Показва една величина, която нито може да се увеличи, нито да се намали, че никой не е в състояние да ви направи зло или добро. Прана.

Показва човек, който е затворил пътя си към небето, а отворил пътя си към Земята.

Означава оплодяване. Зреещ плод. Закон за разцъфтяване, показва, че вие сте разрешили въпроса, борбата от четирите ъгъла е премахната.

П - Отдолу става изтичане на лошата енергия. Да се възприеме нещо.

Показва човек, който е затворил пътя си към небето, а е отворил пътя към земята.

Р. Буквата "Р" е силна. Тя показва, че българинът иска да придобие доброто чрез насилие. Тази буква препятства на българина в доброто. В думата "радост" буквата "А" смекчава силата на "Р".

"Р". Означава да хванеш нещо с ръка. Ръката на човека. Буква на човешката активност и човешката воля. Тя означава здраво да държиш идеята в ума си. Германците изговарят "Р" силно, което показва, че са волеви. Българинът трябва да смекчи тази буква.

Разумност, която носи светлина. Всички качества в природата,които са вътре в природата.

Юмрук. Също змия, която си е.свила главата и гледа да ухапе. Означава работа, носи блага.

Човек,който държи тояга в ръката си и бие де когото срещне.

С. Закон за промени. Хладна буква. Проявление. Изменчива като месечината. Ту се пълни, ту се изпразни. Изменя целия ход на работата.

 

Т Знак за противоречие и препятствие във физическия свят. Силна буква. Означава котва, сила от центъра на земята към Слънцето. Сила, с която се воюва, зада победи смъртта. Малката буква "т" означава материален стремеж.

В голямата буква "Т" се крият условията за побеждаване на мъчнотиите в трите свята.

Горната част на тая буква означава препятствие. Представлява две велики движения, в света: в материалния и в духовния свят.

Сила, която може да победи всички мъчнотии. Две велики движения в света: в материалния и в духовния свят. Тази буква показва, че трябва да излезеш от едно лошо положение. Узрял плод.

 

*     . Египетски знак. С него египтяните са изразявали човек, който се движи. Човекът, който трябва да се движи. Означава това, което възприема Любовта. Един ден, когато човек разреши противоречията си, ще обърне буквата "У" така, че главата да бъде нагоре. Цъфтене. Винаги означава мисловен процес. Разумно схващане на нещата.

 

Ф. Буквата "ф" в едно име е опасна на вибрации. Оженете се за жена с начална буква "Ф" и ще разберете тогава дали не е важно името.

X Закон за успокояване. При "X" имаш един приятен обяд. Ще бъдеш възнаграден за слизането и носенето на товара.

Противоречие. Символ на два противоположни свята - физически и духовен.

Ч. Закон за оформяне на идеите. Сила да премахнеш известни мъчнотии.

Закон за оформяне на идеите.

Ш. Означава материалния свят.

Любов към себе си. "Ш" разваля всички работи. Долина, която събира. Долина, затворена между два планински върха.

*. Сила - Закон на разумността.

 

- Ако българите премахнат "" ще забатачат много. Хубава буква. "' е да побеждаваш. Без "'" не може.

Едното "е" е да се разширяваш, "" е да побеждаваш. Освен, че човек трябва да се разширява, трябва и да побеждава.

Закон за равновесие. Тази буква в края на думата показва, че човек е минал през големи опитности, от които е поумнял.

Топуз. Оградата, с която е оградено посаденото.

Ь. "ь " ще ти причини голяма вреда, ако не го пишеш на мястото му.

 

Ю. Отвор. Мярката, с която се познава Любовта. Мярка и условие.

- Състояние на бременност. За да се роди нето, минава през големи мъчнотии и противоречия.

Буквата "Ж" казва, че преди да говори, човек трябва да мисли.

***

Всички думи, които са мощни, силни, тихо тряб­ва да се произнасят. Думата "ум" е много силна.

Ако буквите се пишат небрежно и грозно, това ще ви създаде хиляди мъчнотии.

Не бива да се произнасят думите как да е. Една дума така ще я произнесете, че да има ефект, да й придадете съответните трептения. На една дума може да й придадете много трептения, било силни,' било слаби. Затова преди да кажете нещо, спрете, помислете.

Има думи, има шеги, които ако човек ги произнася, цапат човека.

Ако ти се присмееш на някой човек, че има недъг, този недъг ще те постигне. Колко човек трябва да бъде внимателен в приказките си.

Всяка дума представлява едно тяло, има форма и съдържание и, проектирана в пространството, съставя цял един свят.

Някои така се подписват, че името изобщо не се чете. Това са хората, които не искат да им се виждат от никого нещата, колко и какво вършат – да не се знае.

Този, който изписва ясно името си, той свързва добре всичките си работи. Но така пишат и хора, които имат време.

По името на човек може да се предсказва всичко, което предстои да мине през живота му.

На еврейски "Мария" означава солена вода, а "Мара" горчива вода.

Ако в твоята вяра има буквите а, о, и, тя всичко може да направи. Ако на твоята вяра липсва една от тях, тя е слаба вяра и вече се превръща във вярване.

 

 

от кн. „Път към съвършенство”, съст. Христо Дочев

         изд. Кралица Маб, София 1996