Буквите

А
“ А” е емблема на човешкия ум. “А” означава умственият живот на човека.
Гласните букви са моралът.
Буквата “А” означава даване.
Буквата “А” е съчетана от знака “Л” и една частица над него. Знакът “Л” означава човекът, който е слязъл от Небето и върви в своя определен път, а частицата над него означава раницата, с която се е нагърбил. Тя е работата, с която той се е заел на Земята. Малката буква “А” означава човекът със своя товар на Земята.
Буквата “А” означава закон на развитие.
Звукът “а” изразява радост.
“А” – закон на вечността. Най-силната буква, начало на всички неща, означава човек, който започва да се проявява. Буквата “А” е творческа гласна. Тя сама не създава, но е един творчески принцип.


Б
“Б” – закон за създаване.
Звукът “Б”, с който започват думите Бог и Битие – създаването на света, е желание за творчество. Буквата “Б” означава творческият Принцип в Природата. Бог направил света с буквата “Б”, понеже тази буква не е направила никакво престъпление.
“Б” – велик закон за равновесие.
“Б” – поглъща излишната енергия у вас, закон за растене.
Буквата “Б” показва посятото семе, което расте и умножава живот. “Б” – създава формите.

В
Буквата “В” е принцип на обединение. Събиране вътре в себе си.
Буквата “В” е образувана от единица и два полукръга. Кръгът означава Божественият живот, свързан с единицата – посоката по която трябва да се движим – нагоре към главата.
“В” - семето, свързано с Бога.


Г
“Г” е съставена от единица, върху която стои знакът на безконечността. Когато казваме, че Господ е безконечен, безграничен, този негов атрибут се съдържа в буквата “Г”.
Буквата “Г” означава музикалност. Енергиите свързани с този знак, идват от духовния свят.
“Г” – безкрайно, вечно начало. Във вечността всичко е вложено.
“Г” – топлината и светлината, при които посаденото расте.


Д
В звука “Д” се съдържа такава активна сила, че е в състояние да примири противоположностите между физическия свят (езика като физически орган на вкуса, храненето и говоренето) и Божественият Свят (небцето), който езикът докосва с крайчеца си при неговото изговаряне. Тази буква представя закон на равновесие.
В звука “Д” се съдържат такива правила, чрез които силите на Природата могат да се регулират, уравновесяват и хармонизират, както в думите “дарба”, “дар”, “добро”.
Буквата “Д” е съставена от две части. Горната е триъгълник, а долната буква “П”, което не подчертава пълно равновесие и устойчивост. Буквата “Д” е образувана от неравностранен триъгълник, т.е. от три сили, които не са се хармонизирали напълно, защото триъгълникът не е равностранен. Това са силите на ума, на сърцето и на волята. Затова именно сегашният човек минава през преходен свят, в който силите постоянно се организират. “Д” –означава сили, които помагат за узряване на известни плодове в човешката душа.
“Д” – преодоляване на мъчнотиите.
“Д” – плод, който е завършил развитието си.


Е
Буквата “Е” означава размножаване в Природата. Покълнато семе, което ще расте. “Е” означава слизане на енергии от Божествения свят на физическия, за да послужи за размножаване и осъществяване на всичко, което иска да се прояви, да се материализира.
“Е” е възможност за разширено проявление на силите, които действат.
“Е” се държи в умствения свят и после слиза надолу.
“Е” – търпение.
“Е” – единият крак е на земята, другият в астралния свят.


Ж
Звукът “Ж” е свързан с енегриите, които съдействат за растенето на органическите семена в живота. Двете половини, горна и долна, са два “шина” (еврейска буква) от две букви “е”: едната обърната нагоре, а другата надолу. Това показва, че тук става двойно растене: горно - в клонищата, на които се забелязват цветове и плодове; а долно – в корените, които растат, укрепват и се размножават. Следователно звукът “ж” е свързан със сили, с енергии, които работят за растенено и развитието (живот, жизненост).
“Ж” – означава сили, енергии, които работят за растенето и развитието.
“Ж” – показва, животът не е само материален, но има и духовен живот.
“Ж” – буква на живота.


З
“З” е закон за размножаване.
“З” е кръгът, разделен на две съединени части.
Ако буквата “Е” се обърне на запад, имаме буквата “З” – запад, залез.
“З” е третата неизвества в израза X,Y,Z.


И
“И” е началото на нещата, което дава подтик към творчество.
Буквата “И”, с която българите пишат думата “истина”, представя празна чаша, в която трябва да се налее.
“И” е закон за побеждаване на мъчнотиите. Двете линии на “И” означават радиуси на вътрешна дейност.
“И” – посока: качване и слизане.
“И” – потвърждаване на реалността.
“И” благотворна влага. Трябва да дадеш. Помагай, за да ти помагат.
“И” – цъфнал цвят.
Буквата И е свързана с ума.


Й
“И” и ”Й” са една и съща двузначна буква. “Й” е меко активна.


К
Обликът на буквата “К” казва: “Аз мога и нагоре, и надолу. Две противороложни качества има у мене: и нагоре мога да отида – колело, клепало; и надолу мога да сляза – клекав, кьопав”.
Написана в геометрически вид, буквата “К” представя действие на противоположни сили. Като си противодействат, те образуват остри ъгли. Когато острите ъгли станат прави, човек дохожда до разрешение на въпросите. Правият ъгъл е място на разрешение, т.е. взимане на нова посока, на ново направление. Когато в ума на човека се явят нови идеи, той е в областта на правия ъгъл.
В буквата “К” няма равновеие. Тя е като човек, на когото единият крак и едната ръка ги няма.
“К” – Буква, която означава противоречията, които съществуват в духовния свят. В буквата “К” има противодействащи сили. В нея не може да има равновесие. В буквата “Ж” вече е разрешено противоречието на К-то.
“К” – неустой.
“К” – с всички противоречия зная как да се справя.


Л
Буквата “Л” е една преходна връзка към умствения свят. Тази буква означава планински връх, под който има извор. Силите, които действат в тази буква, са възходящи.
Двете линии, които образуват буквата “Л”, показват, че у човека има две същества. Едното изразява стремежа на човешката душа, а другото – стремежа на човешкия дух. “Л” затваря положителен ъгъл от 30 градуса.
В буквата “Л” има един отворен ъгъл, този ъгъл определя от колко гладуса е любовта на човек. Някои пишат този ъгъл по-широко, други по-тясно. Тази буква трябва да се пише заоблено.
“Л” – стремеж на силите нагоре, стремеж към Бога; стремеж, сила, която идва от слънцето.
“Л” – топлина.
“Л” – това са слънчевите лъчи, които разтварят семето; показва ония сили, които влизат в природата, мощните сили, с които можеш да превъзмогнеш нещата.
“Л” – човек, който се движи, който търси, работи повече с астралния свят.
“Л” – велик стремеж и закон за единство.


М
Какво означава буквата “М”? Тя означава стягане, затваряне на крана. И наистина, щом човек дойде до буквата “М”, нещо стегне човека, той затваря крана си и никому нищо не дава.
Буквата “М” означава закон на слизане и на качване, закон на противоречие.
“М” – единият крак е на сушата, другият – в морето.
“М” – закон за самопожертвуване.


Н
Отвесните черти в буквата “Н” са двама братя, единият е на брега на радостта, а другият на брега на скръбта. За да ги събереш, е нужен мост – перепндикуляр между тях. Това означава, че трябва да дадеш нещо от себе си.
“Н” – подчиненост, разточителност.
“Н” – противоречия.
“Н” – закон за примирение, примиряване, за справяне с противоречията.


О
Буквата “О” представя условията, при които известна идея се развива.
Буквата “О” означава семето, което се посажда в земята и след като поникне, израства нагоре.
“О” – обезсмисляне – казват, че е нищо. Нищо е при известни условия, а при други е нещо.
“О” – нищото, показва безкористие в живота.
“О” – добри условия; условията, при които любовта може да се прояви.
“О” – всякога подразбира благоприятни условия отвън.
“О” – показва, че сте свободни; показва една величина, която нито може да се увеличава, нито да се намали.
“О” – показва, че никой не е в състояние да ви направи зло или добро.
“О”- то индусите го наричат прана. А праната е силата в света, която изпълва пространството. Когато тя се преплете с материята, се образуват формите.
“О” – условие да се стремя към Бога.


П
“П” е закон на разцъфтяване. Показва, че въпросът е разрешен, борбата в четирите ъгъла е премахната
“П” – отдолу става изтичане на лошата енергия.
“П” – плод цъфнал и завързал.
“П” – зреещ плод.
“П” – оплодяване.


Р
Буквата “Р” означава работа, носи блага.
Буквата “Р” е буква на човешката активнаст, на човешката воля.
“Р” показва, че като е живял на Земята, човек се е научил да различава доброто от злото.
Звукът “Р” е от животински произход. Буквата “Р” в българкия език има онтошение към ръката, т.е. към ръката на волевия човек, която хваща нещата.
“Р” – здраво да държиш идеята в ума си.
“Р” – имаме юмрук. Също змията, която си е свила главата и гледа да ухапе.
“Р” – нещо, което държа.
“Р” – воля. Германците изговарят Р силно, което показва, че са волеви. Англичаните правят усилие да го изговарят колкото се може по-меко, с което са внесли мекота малко в характера си. И българинът трябва да смекчи тази буква.


С
Буквата “С” означава закон на промени, чрез който идеите се усъвършенстват.
Буквата “С”, това е законът на месечината, която се пълни. Както месечината се мени, така и условията в буквата “с” са изменчиви. За да разберете този закон, трябва да знаете как стават приливите и отливите във вашия живот. Като обърнете буквата хоризонтално, образува се една лодка. Буквата “С” означава още закон на мисълта. Човек трябва да мисли право, да знае защо се радва, защо скърби и как трябва да скърби; защо свири и как трябва да учи и свири.


Т
Буквата “Т” изразява кръстът, т.е. принципите на мъжете и на жените, според които те живеят на Земята.
Буквата “Т” – горната черта е мъжът, а долната – жената, затова мъжете се оплакват от жените, че са горчиви. Знанието е жената горчив корен, тя е, която слиза. Затова е казано: Корените на знанието са горчиви жената е човешкият живот, който слиза в материята, за да извлече потребните сокове. В буквата “Т” долната линия представлява мъжът, а хоризонталната линия представлява жената. Те се стремят да се обединят; има стремление между пасивното и активното, между две велики сили, които работят в света.
“Т” представлява две велики движения в света: в материалния свят и в духовния свят.
“Т” – за теб половината и за мен половината, и да се свърши работата.
“Т” – сила, която може да победи всички мъчнотии.
“Т” – узрял плод.
Буквата “Т” показва, че трябва да излезеш от едно лошо положение.
“Т” – отвесната линия е азът, хоризонталната е борбата и победата.
“Т” – сила, която се стреми от центъра на земята към центъра на слънцето.
Буквата “Т” е силна – тя е единица.


У
“У” – човекът, който трябва да се движи.
“У” – отворена чаша, която очаква да се напълни с нещо.
“У” – разумно схващане на нещата.
“У” – което възприема любовта. Един ден, когато човек разреши противоречията си, ще обърне буквата У, така, че главата да бъде нагоре.
“У” в българската азбука е египетският символ на човек в движение, неизвестно защо и как обърнат с главата надолу.


Ф
Буквата “Ф” е опасна по вибрации.


Х
Буквата “Х” е двете съединени половини на кръга.
“Х” е първата неизвестна буква, “У” е втората неизвестна.
“Х” – закон за успокояване; при Х имаш един приятен обяд. Ще бъдеш възнаграден за слизането и за носенето на товара.
“Х” – закон на противоречие.


Ц


Ч
Ако заличим долната лява половина на буквата “Н”, ще получим буквата “Ч”, която означава отворен, цъфнал цвят. “Ч” е чашка, която показва, че човек започва да се стреми към Бога, иска да върви нагоре.
“Ч” – сила да премахнеш известни мъчнотии.
“Ч” – възприемам; цъфтя.


Ш
Материалният свят.
Ш-то събира. Долина, която събира: долина, затворена между два планински върха.
“Ш” – можеш много добре да свършиш работата.
“Ш” – говоря Истината.


Щ
Правият ъгъл, който се образува в буквата “Щ”, показва пътя, по който се движи щастието.
“Щ” – закон на разумността.


Ю
“Ю” – мярката, с която се познава любовта, мярка и условия.


Я