Списък на публикации
върху Словото на Учителя Петър Дънов


(списъкът е публикуван в страницата http://alpsbd.org)

 • Атанас Ангелов Атансов, "ПЕДАГОГИЧЕСКОТО УЧЕНИЕ НА ПЕТЪР ДЪНОВ", дисертация, защитена на 13.05.1999 г. пълен текст на автореферата - документ в rich text format
  Публикации по темата на дисертацията:
 • Атанасов, А. Принципът на любовта като основополагащ възпитателен принцип. Сб. Юбилейна научна конференция на ЮУ "Неофит Рилски". Благоевград, 1996. С. 101-104.
 • Атанасов, А. Идеята за преднаталното възпитание в педагогиката на Петър Дънов. Сп. Педагогика. Кн.11/12.1997. С. 94-100.
 • Атанасов, А. Терапевтични аспекти в педагогиката на Петър Дънов. Научна конференция на факултет по начална и предучилищна педагогика на СУ "Св. Климент Охридски". С., 6.10.1998 /приета за печат/.
 • Атанасов, А. Правата на детето в педагогическата система на Петър Дънов. Научна конференция на българските учители и възпитатели в диалог с Януш Корчак за правата на детето, факултет по педагогика СУ "Св. Климент Охридски". С., 6.11.1998 /приета за печат/.
 • Атанасов, А. Педагогическата онтология на Петър Дънов. Сп. Педагогика, Кн.2. 1999 /приета за печат/.
 • Милена Личева Иванова, "УЧЕНИЕТО НА ПЕТЪР ДЪНОВ", Гл. 1 Учението на Дънов за Божествения свят. Гл. 2 Антропология и социология на Дънов, дипломна работа СУ "Св. Климент Охридски", защитена на 03.05.1991 г., науч. рък. проф. д.ф.н. Николай Мизов, реценз. 1) ст.н.с. Иван Слаников, 2) доц. Любомир Христов.
 • Камен Йовчев Митев, "УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ (БЕИНСА ДУНО)", дипломна работа, науч. рък. проф. д-р Величко Георгиев, защитена юни 1994 г., катедра История на България, СУ "Св. Климент Охридски" - Исторически факултет.
 • Даниела Найденова, "ДРЕВНАТА КОСМОГОНИЯ В НОВОТО УЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ", защитена 1998 г. в ДМА "Проф. Панчо Владигеров" - Теоретико-композиторски и диригентски факултет, науч. рък. проф. Веса Харалмпиева.
 • Снежана Димитрова "ОСНОВНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ИДЕИ В ТВОРЧЕСТВОТО НА ПЕТЪР ДЪНОВ", защитена на 27.12.1995 г., СУ "Св. Климент Охридски" за ЦИУУ.