Форум посветен на Учителя Петър Дънов > Окултни науки

Нашето отношение към темата "2012г." през призмата на Новото учение

(1/9) > >>

Васил Василев:
Темата 2012 е особено нашумяла и като че ли изключително актуална днес. Това, което изглежда е безспорно, е че една древна цивилизация е разработила специфичен и изключително точен календар и е подреждала изцяло живота си според него; маите се превърнали в "роби на календара си":

--- Цитат ---През 1910 г. Баудич систематизира знанията на маите по аритметика, астрономия, земеделие и скотовъдство, а Спинден в статията си "Древните цивилизации на Мексико", излязла през 1922 г., дава смисъл на йероглифите, отнасящи се до дни и месеци, четирите посоки на света, годишните времена, главните им богове, Слънцето, Луната и петте планети, видими с просто око... Най-после през 1952 г. руският етнолог Кнорозов установява всички правила за разчитане писмото на маите и с методите, приложени от него, биват разчетени не само трите ръкописа, но и многобройните надписи... Учените с изненада констатирали, че съдържанието на всички писмени паметници е предимно астрономическо... Маите превърнали своя календар в своего рода религиозен фетиш, а самите те станали негови роби.
--- Край на цитат ---

Източник

Наскоро тук беше публикувана лекция на К. Златев по темата . В началото на лекцията се изказва твърдението, че за всеки духовно насочен човек 2012 има определено и важно значение, т.е. че всеки духовен човек приема 2012 г. като преломна точка в (духовното) развитие на земната цивилизация. А материално насоченото съзнание съответно неглижира посочената година. От казаното излиза, че признаването на изключителната важност на тематиката "2012" се превръща в своего роля вододел между материално и духовно ориентираните ни братя и сестри.

Аз лично изразявам малко по-друга, всъщност напълно противоположна позиция, а именно: дълбоко духовният човек, също както дълбоко материалният, следва да неглижира тематиката. Какви са моите аргументи:

1) На първо място, Словото на Учителя, в частност беседата  Живите закони на добродетелите, OOK, 10.03.1926 - моля прочетете посочения постинг.

2) Създаването на сили на привличане към духовните кръгове и движения с краткросрочна насоченост.
На пръв поглед каузата на духовността печели от "манията 2012" - все повече хора осъзнават, че е крайно време да направят нещо, и започват да го правят според нивото на съзнанието си. Обърнете внимание обаче на един характерен кадър от филма"2012": будистки монах, в молитвена поза, изправен срещу помитащата го стихия. Какво е внушението тук? "Вековната духовна мъдрост е безсилна". Дълбоката духовност е тази с дългосрочна перспектива и поглед към бъдещето. "Истерията 2012" ще стимулира мнозина да предпочетат духовни школи със значително по-краткосрочен времеви хоризонт, за сметка на дългосрочните такива. Съществуват множество духовни кръгове, специално създадени по повод 2012 г. С други думи, очертава се едно засилване на влиянието на "плитката" и намаляване на влиянието на"дълбоката" духовност. Дори известна част от последователите на "дълбоките" духовни школи вероятно са (и ще бъдат) привлечени към "по-плитките" такива.
А дълбоката, истинската духовност като цяло вероятно ще загуби - както част от последователите си, така и част от вътрешния си импулс, от концентрацията си. Разбира се, на това явление би могло да се гледа и като на вид изпитание, което впоследствие ще направи дълбоката духовност още по-силна.

3) Ирационалността.
Някои казват, че 2012 не внушава страх, а само една загриженост. А може би за част от духовно настроените хора 2012 внушава радост и надежда. И дано да е наистина така. Но ако гледаме филма по темата, страхът е преобладаваща емоция там. Разбира се, това е само едно художествено произведение. Въпреки това, дори идеята за 2012 да ни внушава радост, то тук говорим за една ирационална радост, за едно ирационално изживяване. Тази ирационална основа, подкрепена от чувства на на страх и несигурност, които неминуемо ще възникнат в част от хората, в част от нас, това определено НЕ Е включено в списъка на методите на Бялото Братство. От ученика се изисква спокойствие, стабилност, самообладание и разумност. Ще си позволя да цитирам част от постинга си по темата:--- Цитат ---Освободете мозъка си от ежедневните новини на вестниците. Вестникарските съобщения оставяйте за хора, чийто мозък не е зает с по-високи интереси. Четете ли вестници, спирайте се върху хубавите неща от тях, както пчелите събират сладките сокове от цветята. Във вестниците има и хубави статии, които заслужават да бъдат четени. Всичко останало, било по вестниците, било в други книги, оставяйте вън от вашето внимание, защото тези неща нарушават мира и равновесието на човека, развалят общото му разположение, а понякога даже и от Бога го отдалечават.
--- Край на цитат ---

Живите закони на добродетелите, OOK, 10.03.1926

Всеки, който поставя важността на физическото си оцеляване и страха от неизвестностите над вярата и упованието си в Бога, става лесна играчка в ръцете на силите, боравещи със средствата за масово осведомяване. Сили, враждебни на правилното ни духовно развитие

С настоящото бих желал да поставя един необходим контрапункт по темата, възстановявайки необходимия за всеки разумен подход баланс. Взаимно притивоположните на моменти възгледи предоставят възможност човек да се упражни в своята толерантност и приемане. А разумността (рационалността) е неделим атрибут на новата дълбока духовност, на Новото учение.

kosjo11:
Както и по всеки друг въпрос, и темата "2012 година" предоставя възможност на всеки да изрази свободно мнението си. Гледните точки са различни, очакваното събитие е едно, но то би могло да се осъществи в неограничен брой варианти. Определянето на очакването и подготовката за евентуалния еволюционен скок в края на 2012 г. като "мания" или "истерия" изглежда, меко казано, безотговорно. Подобна позиция противоречи и на цитатите от Учителя Беинса Дуно, приведени от автора, и на тяхното тълкувание. Противоречието е по отношение на духа на цитираното Слово, което справедливо ни насочва към спокойствие, толерантност и търсене на доброто. А квалификации от рода на "мания" и "истерия" нямат нищо общо с подобна насоченост на търсенията.
Темата "2012" година е твърде обширна, за да бъде обхваната само в една лекция или дори в специализирано изследване. Много по-лесно е да критикуваш отстрани, привеждайки избирателно цитати от едно автентично Слово, отколкото да систематизираш огромната по обем информация и да я представиш в достъпен за максимално широка аудитория вид.
Маите със сигурност никога не са били "роби на календара си". Напротив, тяхната мъдрост и прозорливост са преминали през вековете, за да хвърлят светлина и по нашия път към предстоящото планетарно изпитание. Всеки е в правото си да си затвори очите, да си зарови главата в пясъка или пък да се обяви за твърде извисен в духовно отношение, така че от позициите на своята висота да "неглижира" бъдещето, което би могло да промени съдбата на човечеството.
Според мен разделянето на духовните школи би трябвало да става не по степен на "плиткост" или "дълбочина", а в съответствие с автентичността на редакцията на Божественото учение, която лежи в основата на тяхното съществуване и дейност. Ако една школа, претендираща да бъде духовна, отстоява единствено краткосрочни интереси, тя не е нищо повече от имитация на истинска школа.
Авторът на текста не е постигнал "необходимия контрапункт по темата" и с разсъжденитя си относно ирационалността. Позоваването на филма "2012" няма нищо общо с моята лекция, още по-малко с езотеричния пласт на очакваните трансформации, а само с холивудската деформирана представа за сензационност. Такава аргументация буди единствено тъжна усмивка.
Целта на пробудените хора, които се стремят да информират всички останали за това, какво може да се случи в края на 2012 г., далеч не е да ги изплашат до смърт, а да ги подтикнат към конкретни действия по пътя на духовното израстване. В тези усилия няма нищо ирационално. Те са плод единствено на мотивацията да се постараем да бъдем полезни на онези, които все още не са осъзнали сериозността на създадената върху нашата планета ситуация. Защото каквото и да се случи през декември 2012 г., то ще бъде отражение на съвкупното битие, което всички ние сме създали чрез неправилно насочената си въплътена свободна воля.
Важно е да освободим "мозъка си от ежедневните новини по вестниците". Още по-важно е обаче да не го задръстваме с наукообразни мъдрувания, претенциозно издигнати в ранг на "разумност (рационалност)".
Константин Златев

Васил Василев:

--- Цитат на: kosjo11 в март 22, 2010, 10:29:20 am ---... Гледните точки са различни, очакваното събитие е едно, но то би могло да се осъществи в неограничен брой варианти. Определянето на очакването и подготовката за евентуалния еволюционен скок в края на 2012 г. като "мания" или "истерия" изглежда, меко казано, безотговорно. ...

--- Край на цитат ---

Гледните точки се различават именно по това - дали и доколко очакват събитие "2012" - дефинирано като скокообразна духовна трансформация. Значи, очакваното събитие не е едно, а в рамките на едното схващане се очаква събитие, в рамките на другото - не. Убеден съм, че свободното споделяне може да бъде единствено полезно, а другото е жертване на Истината в името на социалния комфорт. Дали наистина съм успял в амбицията си да поставя контрапунт е въпрос, на който читателите следва сами да отговорят.

Контрапункта на моето мнение е именно в това: показвам, че има инстинска духовност, за която темата "2012" не е съществена и дори е в известен смисъл вредна. Това не означава, че не съществува друга също определена и също истинска духовност, за която "2012" е от съдбоносна важност. Аз обаче не споделям нейните доводи и го заявявам категорично и пределно ясно.

Мисля, че този, кото успее да разбере противоположната гледна точка, печели - издига се на базата на постигнатия синтез. Този, който не успее, се самоизолира и губи шанс за разширяване на съзнанието си - нищо повече. Борбата на авторитети е на твърде елементарно ниво; тя няма място в областта на духовното търсене, която предполага равнопоставеност и толерантност. В това поле има място само сървенованието на идеи и обективния стремеж към Истина от нивото на съзнание, на което всеки се намира.

Радвам се, че мнението ми е предизвикало таква силна реакция - бих бил разочарован, ако не беше. Уважавам изключително много К. Златев и приносите му, затова съм и малко натъжен от неговите категорични квалификации - индикатор за вероятна липса на разбиране. Оставам обаче приоритетно верен на себе си и на виждането си за Истина. Както казах по-горе, разнообразието в позииите е добро упражнение по мислене, толерантност и приемане :)

Никола Дамянов:

--- Цитат на: vasil в март 16, 2010, 11:44:18 am ---
--- Цитат на: Никола Дамянов в март 16, 2010, 10:07:57 am ---Никога на глава от населението не е имало толкова много натрупани  предмети, за които не сме разбрали окултният им смисъл (защо са ни дадени!). Изобщо, с една дума - "загниващо общество" сме, и това, навярно скоро ще се поправи... Тоест ще се даде нов шанс на загниващите ученици да се "рестартират" (защо не и на друга планета?), а на останалите Ученици - да продължат напред и нагоре. Поне така си мисля...и съм много оптимистично настроен в тази насока! :)
--- Край на цитат ---


@Никола:
Ако под "скоро ще се поправи" имаш предвид датата 2012, бих те нарекъл оптимист :) Аз по-скоро очаквампроцес в продължение на 1-2 столетия поне.

--- Край на цитат ---


Това мнение на Васко ме накара да се замисля върху това, какъв оптимист съм по отношение на идващата 2012 година.
Нека да си спомним "рестарта" от времената на Содом и Гомор, примерно от тук http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D0%B8_%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80
Нещата не са ли аналогични? Навред е пълно с "нечестиви и грешни пред Господа" хора.
Порнография.
Меркантилност.
Лицемелие.
Егоизъм.
Всичко се купува...и се измерва с пари.
Според мен положението е много по-тежко от онези времена,...не мислите ли ?
Аз дори и един Лот не виждам, заради който Бог да се застъпи,... и за да не направи от Земята една плескавица.
Може и да бъркам ?!? Помогнете ...Дайте пример ?

Въпрос - някой има ли около себе си пример за аналог на Лот или поне някаква двойка мъж и жена (семейство!), заради които Бог би отложил рестарта със стотина години например?
Как бихте вие ЛИЧНО мотивирали Бог, ако хипотетично предположим, че това е възможно?

Нека всеки да каже (разкаже) за точен пример, ако може,...защото аз от една седмица се изчерпах и не мога да открия и измисля нищо. Мотиви за отлагане на "рестарта" нямам.

Поздрави.

 

Ирина - Horus:

--- Цитат на: Никола Дамянов в март 30, 2010, 08:19:26 am ---
Според мен положението е много по-тежко от онези времена,...не мислите ли ?
Аз дори и един Лот не виждам, заради който Бог да се застъпи, ... и за да не направи от Земята една плескавица.
Може и да бъркам ?!? Помогнете ...Дайте пример ?


--- Край на цитат ---

„Като ви наблюдавам, виждам, че някои идват при мен с единствената цел да им разкрия известни тайни. Хиляди години още ще стоят при мене, няма да им открия нищо. Защо? Защото още не са готови за това знание. После се оплакват, че не съм погледнал както трябва. Как ще ги погледна както те искат, когато се опитват да ме лъжат! „Учителя не се отнася добре с мене.” Как ще се отнася добре, когато тъпчеш Истината с краката си? Какво отношение мога да имам към оня, който осквернява с ума си Божественото знание, а със сърцето си опетнява Любовта към Бога? Това се отнася за всекиго от вас, никого не изключвам. Между вас няма нито един истински праведен човек.”
„Българската душа”, С.2000, стр.298.

Навигация

[0] Списък на темите

[#] Следваща страница

Премини на пълна версия