Покажи участието

От тук може да видиш всички публикации на този потребител.


Публикации - Людмила Костадинова

Страници: [1]
1
Здравейте, приятели !
През септември тази година получих ново писмо от Елена. Надявам се да ме разберете, след като прочетете съдържанието му, защо не го пуснах досега. Помолих Елена да ми изпрати описанието на Паневритмията на Ярмила Ментцлова на френски език. Доколкото съм осведомена, то е преведено на български език и предстои да бъде издадено.
С Ирена съм съгласна в едно нещо - от многото издания по Паневритмия започнахме да се отдалечаваме от верните отговори. Нима изданията, излезли по времето на Учителя, се нуждаят от корекции? Бихте ли започнали с лека ръка да коригирате съдържанието на беседите? Направи ми впечатление в една от беседите, за съжаление, не си спомням коя, едно изречение: "На моето учение му трябват много умни хора". Както на български, така и на руски, думата "много" може да се разбере и като степен, и като количество. Мисля, че и Паневритмията се нуждае от същото.

Публикувам писмото на Елена първо в превод на български, след това в оригинал на руски език.
Письмо за Паневритмията

Здравейте, Людмила и Ирена!

Моля да ме извините за безпокойството, но се появиха новини по отношение на Паневритмията. През лятото ми дадоха «Отворено писмо» на Л. Червенкова, където смисълът накратко се свежда към едно: защо в «Описание на Паневритмията» на Ярмила Ментцлова (на френски език) и в изпълнението на Паневритмията от Жана-Луи и Арлет Гобо, които са учили (както е написано в писмото) при Ярмила, има разлики в упр. 6-8 и упр. 16? Струва ми се, че имам отговор на този въпрос.
През 2000 година Жан-Луи и Арлетт, заедно с архивния филм с Паневритмията от 40-те години са изпратили в Москва две  «Описания на Паневритмията» на френски език. Първото– от 1983 година, съставено от Ярмила Ментцлова, и второто– без дата на издаване, без указан автор, но на последната страница на долния ред фигурира : Directeur: M.A. Bertoli (може би, това е Мариета Бертоли, сестрата на Анина?).  Очевидно, това Описание е съставено по-късно, в него няма ноти, но се появява раздел «Пентаграм».  Между нас няма хора, които владеят френски и тези  Описания са останали непоискани.
При съпоставяне на тези Описания се открива следното:
1. В Описанието на Ярмила има нотен текст, където в упр. 6-8 тя отстранява 19-ти такт, и това не е грешка, тъй като описанията на тези упражнения съответстват на този нотен запис (стр. 62-67), тоест тук има четиридесет такта, а не четирийсет и един.
Във второто Описание  («М. Бертоли») тези упражнения 6-8 съдържат по четирийсет и един такт и са описани по съответния начин (стр. 21-24). Обаче, на рисунката 11-14 упр. 6  е показано вярно, тоест без деветнадесети такт, тъй като лявата ръка се изнася наляво, като се прави стъпка на десен крак. 
2. В Описанието на Ярмила Ментцлова упр. 16 («Изгрява слънцето») е описано така, като се изпълнява и в архивния филм, тоест при стъпка на десен крак ръцете се изнасят хоризонтално напред  («зун»…)
В Описанието «М.Бертоли» упр. 16 е описано не така, както е при  Ярмила, тоест  при изпяването на «зун» и стъпването на десен крак ръцете са на гърдите.
Да направим извод: Описанието «М. Бертоли» се разминава с Описанието на  Ярмила в упр. 6-8 и упр. 16, и тогава не е много ясно, при кой са се обучавали Гобо, ако те изпълняват тези упражнения (съдейки по писмото на Л. Червенкова) строго по Описанието «М. Бертоли».  Никога не съм виждала тяхното изпълнение, но снимките им са в в Описанието на Ярмила, обаче, не в тези «спорни» упражнения.
Инна Дойнова, която ни обучаваше през юни 1992 година в Москва, ни е казала, че се обучавала непосредствено при Ярмила, и ни показвала упр. 16 в съответствие с Описанието на Ярмила. Именно по този начин ние го изпълняваме от 1992 г. досега. Между прочим, точно така за пръв път ни го показа през 1991 г.  Елена Острова, коята се обучавала в България при Ина Дойнова, а по-късно точно така за изпълнявали това упражнение Лъчезар Караджов и Вера Трендафилова, също ученици на Ина Дойнова. В последствие Ина е била принудена в Братството да промени мнението си по отношение на изпълнението на упр. 16; ние просто имахме късмет, че тя ни е обучавала преди това събитие.
По отношение на упр. 6-8 Ина ни е казала през  1992 година, че в Братството има мнение, че 19-ти такт трябва да бъде отстранен, но това все още не е направено, тъй като има възрастни братя и сестри, които не съ съгласни с това. Ние с чисто сърце отстранихме този такт, когато през 2000 година получихме архивния филм от семейството Гобо, а освен това прочетохме в «Изгрев пее…», том 8 спомените на Димитър Грива. По-късно научихме, че много преди 2000 година вече е бил направен запис на Паневритмия без този деветнадесети такт по молбата на  Роза Пронина и Михаил Папуш. Имаме този запис (цигулка и фортепиано).
Ето какава история се получава с «Описанието» на Ярмила и преподаването й: Инна Дойнова е изпълнявала всичко съгласно «Описанието» на Ярмила Ментцлова.
Фотографиите на Ярмила с Мария Тодорова, публикувани в България през 2004 году, са били направени в края на четирийсте  години, а нейното «Описание на Паневримията» е било подготвено през 1983 година. И, оказыва се,  Ярмила Ментцлова е изпълнила задачата на Учителя «да се изправи Паневритмията» и се е справила с това сама през 1983 година. Дай Бог на всеки да изпълни така задачата си!

Това писмо ще го изпратя и на двете ви, тъй като се интересувате от въпроси свързани с изпълнение на Паневритмита. Можете да располагатe с този текст свободно по ваше усмотрение. Ако вие се нуждаете от това, и ми изпратите ваши пощенски адреси, ще ви изпратя по пощата  ксерокопии на страниците, които се отнасят към упражненията 6-8 и упр. 16, от двете  «Описания на Паневритмията» (на френски език).

Приемете, моля, най-добрите пожелания и поздрави с наближаващия празник 22 септември от мен и Татяна и Виктор Любарских. 
Да ви пази Господ!
С дълбоко уважение – Е. Фомичёва.
Москва, 14 септември 2010год.
 
НА РУСКИ ЕЗИК
Письмо о Паневритмии

Здравствуйте, Людмила и Ирена!

Прошу извинить меня за беспокойство, но появились новости по поводу Паневритмии. Летом мне дали «Открытое письмо» Л. Червенковой, где коротко смысл сводится к одному: почему в «Описании Паневритмии» Ярмилы Ментцловой (на французском языке) и в исполнении Паневритмии Жана-Луи и Арлетт Гобо, которые учились (как написано в письме) у Ярмилы, есть различия в упр. 6-8 и упр. 16? Кажется, у меня есть ответ на этот вопрос.
В 2000 году Жан-Луи и Арлетт вместе с архивным фильмом Паневритмии 40-х годов прислали в Москву два  «Описания Паневритмии» на французском языке. Первое – 1983года, составленное Ярмилой Ментцловой, и второе – без даты издания, без указания автора, но на последней странице внизу есть строка: Directeur: M.A. Bertoli (возможно, это Мариетта Бертоли, сестра Анины?).  Видимо, это Описание составлено позже, оно не содержит нот, но в нём появляется раздел «Пентаграмма».  Среди нас нет владеющих французским языком, эти Описания лежали невостребованными.
При сопоставлении этих Описаний обнаруживается:
1. В Описании Ярмилы имеется нотный текст, где в упр. 6-8 ею убран 19-й такт, и это не ошибка, так как описания этих упражнений соответствуют этой нотной записи (стр. 62-67), то есть здесь сорок тактов, а не сорок один.
Во втором Описании  («М. Бертоли») эти упражнения 6-8 содержат по сорока одному такту и описаны соответствующим образом (стр. 21-24). Однако на рисунке 11-14 упр. 6  показано верно, то есть без девятнадцатого  такта, ибо левая рука выносится влево на шаг правой ноги. 
2. В Описании Ярмилы Ментцловой упр. 16 («Изгрява слънцето») описано так, как оно исполняется и в архивном фильме, то есть на шаг правой ноги обе руки выносятся горизонтально вперёд («зун»…)
В Описании «М.Бертоли» упр. 16 описано не так, как у Ярмилы, то есть руки на «зун» лежат на груди при шаге правой ноги.
Напрашивается вывод: Описание «М. Бертоли» расходится с Описанием Ярмилы в упр. 6-8 и упр. 16, и тогда не очень понятно, у кого же учились Гобо, если они выполняют эти упражнения (судя по письму Л. Червенковой) строго по Описанию «М. Бертоли».  Я никогда не видела их исполнения, но их фотографии присутствуют в Описании Ярмилы, однако, не в этих «спорных» упражнениях.
Инна Дойнова, учившая нас в июне 1992 года в Москве, говорила, что обучалась непосредственно у Ярмилы, и показывала нам упр. 16 в соответствии с Описанием Ярмилы. Именно так мы его выполняем с 1992 года  доныне. Кстати точно так его впервые показывала в 1991 году Елена Острова, учившаяся в Болгарии у Инны Дойновой, а позже так же исполняли это упражнение Лучезар Караджов и Вера Трендафилова, тоже ученики Инны Дойновой. Впоследствии Инну вынудили в Братстве изменить её мнение в отношении исполнения упр. 16; нам просто повезло, что нас она учила до этого события.
В отношении упр. 6-8 Инна говорила в 1992 году, что есть мнения в Братстве, что 19-й такт должен быть убран, но это пока не сделано, так как есть пожилые братья и сёстры, не согласные с этим. Мы с чистым сердцем  убрали этот такт, когда в 2000 году получили архивный фильм от семейства Гобо, да ещё прочли в «Изгрев пее…», том 8 воспоминания Димитра Гривы. Позже мы узнали, что задолго до 2000 года уже была сделана запись Паневритмии без этого девятнадцатого такта по просьбе Розы Прониной и Михаила Папуша. Эта запись у нас есть (скрипка и фортепиано).
Вот такая получается история с «Описанием» Ярмилы и её обучением: Инна Дойнова исполняла всё согласно «Описанию» Ярмилы Ментцловой.
Фотографии Ярмилы с Марией Тодоровой, опубликованные в Болгарии в 2004 году, были выполнены в конце сороковых годов, а её «Описание Паневримии» подготовлено в 1983 году. И, оказывается,  Ярмила Ментцлова выполнила поручение Учителя «исправить Паневритмию» и справилась с этим сама в 1983 году. Дай Бог так выполнять свою задачу!

Это письмо я направлю вам обеим, так как вы интересуетесь вопросами исполнения Паневритмии. Можете располагать этим текстом свободно по своему усмотрению. Если вам это нужно, и вы вышлете мне ваши почтовые адреса, я отправлю вам по почте ксерокопии страниц, относящихся к упр. 6-8 и упр. 16, из обоих «Описаний Паневритмии» (на французском языке).

Примите, пожалуйста, самые добрые пожелания и поздравления с приближающимся праздником 22 сентября от меня и Татьяны и Виктора Любарских.
Храни вас Господь!
С глубоким уважением – Е. Фомичёва.
Москва, 14 сентября 2010год.

 

2
А има ли я - войната ? Не бих нарекла споровете ни за Паневритмията с тази силна дума. Да, има спорове. Има размяна на мнения, раздяли и събирания на тази почва, да се гледаме накриво и тому подобни. Ако имаше война, със сигурност щяхме да забраняваме на "другокраките" да играят с нас, щяхме да се крием от тях, щяха да хвърчат указания по "партийна" линия.
Засега никой не ме е изхвърлил от кръга, въпреки че играя на десен крак където и да отида. В началото на Пътя харчих много пари, за да идвам от провинцията в София при Ина Дойнова, после изкарах курс при Антоанета Янкова. Благодарна съм им и на двете. Време е да си взема отново Паневритмията от 1938 година и да я чета буква по буква и да размишлявам САМА. При толкова спорове и инсинуации имам вяра само в изданието, което Учителят е държал в ръцете си. Това не ми пречи обаче, да бъда блага и търпелива с тези, които предпочитат някой друг да им каже, как и какво да правят, вместо да търсят сами. Доста е обременително и отнемащо много време, между прочим - да четеш описанията, беседи, спомените и да размишляваш, но си заслужава.

3
Здравейте, приятели !

Първо, моите извинения за тези приятели, на които горният ми коментар им се вижда рязък и неучтив. Тъй като нямам навик да се отказвам от думите си и говоря каквото мисля, ще го преживея някакси.

Получих писмо от Елена Фомичева на руски език. Тук първо качвам превода на писмото, за който тя ме помоли, след това оригинала на руски език. Повярвайте ми, нямам огромно желание да бъда посредник между рускинята и нас за толкова очевадни неща. Убедена съм, че трябва да свърша тази малка работа като знак за великата ми благодарност, че в този живот ми бе позволено не само да живея в България, а и да се докосна до Словото на Учителя.

ПИСМОТО НА ЕЛЕНА в превод на български език

Здравейте, Людмила !

Както изглежда, необходимо е малко разяснение към моето писмо – обръщение от 1.09.09 г.  във връзка с Паневритмията.
Първо, списъкът на материалите, отнасящи се за Паневритмията и включени в томовете «Изгревът пее…», е цитиран в т. 9, стр. 781-783 и в т. 22, стр. 843-853 (59 пункта).
Второ, представям допълнителна информация за архивния филм с Паневритмията от 40-те години на ХХ век.
Д-р Вергилий Кръстев, съставителят на всички томове «Изгревът» на Бялото Братство пее и свири, учи и живее», научава за съществуването на този филм по време на разговора си с Анина Бертоли в края на 70-те години (т. 8, стр. 576-577; т.9, стр. 792). През юли 1997 г. той се обръща към семейството Гобо с молба да му се предадат този филм и всички материали на Анина Бертоли, които се пазят в тях след смъртта й, тъй като тя е обещала да му предаде всичко това, което се потвърждава с магнетофонен запис на разговора им през 70-те години. (т.8, стр. 576-577).
Обаче, семейството Гобо отказва предаването на поисканите материали, а по-късно се обръща към няколко познати за тях българи от Братството за мнение относно личността Вергилий Кръстев (т.8, стр. 587). Повечето мнения са отрицателни. Въпреки обективното и доброжелателно писмо на Иоана Стратева (т.8, стр. 594-595), която обяснява на семейството Гобо, колко важен е този филм за Братството, тъй като се водят много спорове по отношение изпълнение на Паневритмията и въпреки високата оценка на работата на Вергилий Кръстев и рожбата му «Изгревът пее…», Гобо изобщо се отказват да предадат този филм на който и да е от българите. В това ги подкрепят френската група на Анина Бертоли и родната й сестра Мариета – т. 9, стр. 795).
Томовете  8 и 9 «Изгревът пее…» бяха получени в Москва през август 1999 г. и през септември беше изпратено писмо на семейството Гобо (т.13, стр. 815-825; т.15, стр. 928-930) с настоятелна молба да се изпрати на Вергилий Кръстев филмът и останалите материали, тъй като на България й предстои да предаде Паневритмията на Русия и други страни,  и отговорността на семейството Гобо в тези обстоятелства е голяма. В отговор Жан-Луи и Арлет изпращат видеокасетата с този филм в Москва, филмът бе получен на 19.01.2000 г. Няколко видеокопия бяха изпратени незабавно в България,  разбира се, в същия вид, в който бяха получени от Франция.  Между прочим, една от изпълнителките в този филм е Анина Бертоли (т.13, стр. 814).
След като прегледахме филма, направихме заключение по отношение на  упражненията № 6-8, отстранявайки излишния такт, което напълно потвърди  мнението на Михаил Папуш, музикант по образование, запознат с Учението на Учителя от 70-80-те години от Леон Москона, който посетил  Москва през тези години. В началото на  2003 г. Михаил Папуш и аз, независимо един от друг, изпратихме писма за упраженията № 6-8 в комисията по Паневритмия в съответствие с предложението й да се изпращат мнения и предложения.
И така, този архивен филм отговаря на въпросите, свързани с упражненията № 6-8 и № 16, и намереният през 2007 г. оригинален нотен запис на упр. № 6-8 още един път потвърждава този факт.
Людмила, ще съм Ви признателна за превод на това писмо, не е нужно да съгласувате превода на писмото с мен, имам Ви  доверие. Моля само да ми го изпратите за сведение.
Желая всичко само най-доброто на братята и сестрите в България !
 Благодаря Ви, Людмила! Господ да Ви пази!

                                                          14.10.09г.        Елена Фомичёва. Москва

ПИСМОТО НА ЕЛЕНА на руски език

Здравствуйте, Людмила!

Видимо, требуется некоторое разъяснение к моему письму- обращению по поводу Паневритмии от 1.09.09года.
Во-первых, перечень материалов, относящихся к Паневритмии и помещённых в томах «Изгревът пее…», приведён в т. 9, стр. 781-783 и в т.22, стр. 843-853 (59 пунктов).
Во-вторых, привожу дополнительную информацию об архивном фильме с Паневритмией 40-х годов ХХ века.
Д-р Вергилий Кръстев, составитель всех томов «Изгревът» на Бялото Братство пее и свири, учи и живее», узнаёт о существовании этого фильма во время своего разговора с Аниной Бертоли в конце 70-х годов (т. 8, стр. 576-577; т.9, стр. 792). В июле 1997 года он обращается к семейству Гобо с просьбой отдать ему этот фильм и все материалы Анины Бертоли, хранящиеся у них после её смерти, поскольку она обещала всё это передать ему, что подтверждается магнитофонной записью их разговора в 70-е годы (т.8, стр. 576-577).
Однако чета Гобо отказывает в выдаче запрошенных материалов, а позже обращается к нескольким известным им болгарам из Братства за отзывом о личности Вергилия Кръстева (т.8, стр. 587). Большинство отзывов отрицательные. Несмотря на объективное и доброжелательное письмо Иоанны Стратевой (т.8, стр. 594-595), которая объясняет чете Гобо, насколько важен этот фильм для Братства, поскольку ведётся много споров вокруг исполнения Паневритмии, и несмотря на высокую оценку работы Вергилия Кръстева и его детища «Изгревът пее…», Гобо вообще отказываются передать этот фильм кому бы то ни было из болгар. В этом их поддерживают французская группа Анины Бертоли и её родная сестра Мариета – т. 9, стр. 795).
Тома  8 и 9 «Изгревът пее…» были получены в Москве в августе 1999 года, и в сентябре было отправлено письмо чете Гобо (т.13, стр. 815-825; т.15, стр. 928-930) с настоятельной просьбой выслать Вергилию Кръстеву фильм и остальные материалы,  так как Болгарии предстоит передать Паневритмию России и другим странам, и ответственность семейства Гобо в этих обстоятельствах велика. В ответ Жан-Луи и Арлетт высылают видеокассету с этим фильмом в Москву, фильм был получен 19.01.2000 года. Несколько видеокопий были незамедлительно направлены в Болгарию, разумеется, в том же виде, в каком были получены из Франции.  Кстати, одна из исполнительниц в этом фильме – Анина Бертоли (т.13, стр. 814).
Просмотрев фильм, мы сделали выводы в отношении упражнений № 6-8, убрав лишний такт, что полностью подтвердило мнение Михаила Папуша, музыканта по образованию, знакомого с Учением Учителя с 70-80-х годов от Леона Москоны, побывавшего в те годы в Москве. В начале 2003 года Михаил Папуш и я, независимо друг от друга, послали письма об этих упражнениях № 6-8 в комиссию по Паневритмии в соответствии с её предложением присылать свои мнения и предложения.
Итак, этот архивный фильм отвечает на вопросы, связанные с упражнениями № 6-8 и № 16, и найденная в 2007 году первичная нотная запись упр. № 6-8 ещё раз подтверждает этот факт.
Людмила, буду Вам признательна за перевод этого письма, согласовывать его со мной не нужно, я вам доверяю. Прошу только прислать его для сведения.
Желаю всего самого доброго братьям и сёстрам в Болгарии!
Благодарю Вас, Людмила! Храни Вас Бог!

                                                          14.10.09г.        Елена Фомичёва. Москва

4
Радвам се, че тук тази тема още не е закрита както това се направи в www.beinsadouno.com. Първо не ме пуснаха да кача писмото на Елена в сайта им, после ми изпратиха отговора на Комисията, а аз го препратих на Елена. Тази вечер с изумление видях писмото й в сайта им като нова открита тема /а аз не съм я откривала/, и с отговора на Комисията тя е станала вече закрита тема. Щеше да е смешно, ако не беше наистина тъжно.
Моята лична благодарност на Комисията - за това, че публично признава чия Паневритмия играем.
Хармонията, за която вие, учители по паневритмия от Комисията, много красиво говорите - как се роди и с цената на какво противопоставяне и срещу кой - вие знаете.
След като бях на Паневритмия в Москва на 19 август тази година, започнах да гледам как стоят нещата тук с други очи. Не можете да си представите, колко трогателно беше и колко благословена се усещах от това, че 25 години живея в България, чета Учителя и някой път се глезя - да ходя на Паневритмия или да си доспя ... А те - пътуват с метро на големи  разстояния, играят и пеят на български Паневритмия сами, после четат беседи, превеждайки ги веднага, устно, на руски, където четеца не може да разбере - съветва се с групата. За братската трапеза - който има време- остава. Жадни за Словото, работят както могат. А ние тук -караме се по време на Паневритмия, втората цигулка свири каквото й хрумне, още през първите 10 упражнения закъснелите се врязват в кръга като метеорити, удобно ни е да се наредим по пет двойки в "Лъчите". И по-добре е да не продължавам. Иначе и моето ще заприлича на това на Елена.
Никакъв страх и напрежение ги няма в писмото на Елена. Изказва се така, както обикновено се изказват руснаците - директно без увъртания и намеци. Може и да не е права за някои неща - но поне не шикалкави.
Много ми се иска да играем Паневритмия СЪЗНАТЕЛНО.


5
Упражнения / Re:METHOD realisa
« -: септември 18, 2009, 02:59:59 pm »
Имам една добра идея - да се пише на кирилица !

6
Здравейте !
Радвам се, че в този форум можем да говорим спокойно за разликите в Паневритмията. Тази година бях в Москва на 19 август и играх с московската група. Направи ми впечатление това, че не ползваха музикален съпровод, всички пееха Паневритмия на български. В 16 упражнение отварят на десен крак. Много са загрижени и разстроени от нашите спорове и караници около Паневритмита. Сестра Елена Фомичева ми изпрати писмо и ме помоли да го разпространя в България. Правя го по всички достъпни за мен начини. Прилагам го и тук.

Писмо до Българското Братство по въпроса за Паневритмията

Към вас се обръщам, братя и сестри в България!
Всички, които играят Паневритмия, които обучават други хора, как трябва да се играе Паневритмията, и които свирят на Паневритмия в центъра на кръга –
–   заради Името на Учителя – бъдете внимателни!
Паневритмията в България се играе погрешно – това се знае отдавна, но вие, може би, ще разберете това днес. Това се отнася основно към упражнения № 6-10 и упражнение № 16.
През м. юли 2006 г. брат Благовест Жеков е открил в архива на сестра Мария Тодорова  нотния запис на упр. № 1-10 («Първият ден на пролетта») от 19.05.32г., откъдето се вижда, че упр. № 6-8 имат четен брой тактове, затова всички упр № 6-10 се започват  с десния крак. Това е напечатано (съвместно с въпросния нотния текст) в  «Изгревът на Бялото Братство пее и свири, учи и живее», т 23, с.868-869 (том излязъл от печат в 2006 г)  и в т. 24, с. 891. Този факт се потвърждава от думите на Димитър Грива и  от мнението на Асен Арнаудов («Изгревът  пее…», т. 8, с. 207, 232). Този факт има също пълно потвърждение благодарение на филма, който беше заснет от учениците на Учителя в 1947 г. заради изучаване на Паневритмията от братя и сестри във Франция в 40-те години на ХХ в. Този филм сега в Братството го има на диск, той се казва «Учителят Изгревът архивен филм» и се явява един презапис от горепосочения филм от 1947 г. на видеокасета. Филмът на видеокасета ние получихме в Москва на 19.01.2000г. от семейство Гобо (Франция) според нашата молба. Този оригинал е имал музикален съпровод от класическа музика, и в този му вид беше изпратен от нас в България в м. февр. 2000 г. на Тони Янкова и на други лица.
Известно е, че през декември 1944 г. Учителят е казвал, че трябва да  се изправи  Паневритмията. Резултат на тази работа е този архивен филм, и тук няма  нечетен брой тактове в упр. № 6 – 8; тук се играе правилно и упр № 16 («Изгрява Слънцето»). Само трябва да гледате внимателно кадрите на този филм.
В упр № 6 («Отваряне»)  лявата ръка се отваря едновременно със стъпка на десния крак! Гледайте!  Тук има четен брой тактове!
В упр № 14 («Мислú») няма сгъване на китките при изпълнение «крепи, крепи» – ръцете се изнасят в страни хоризонтално, включително и китките; те крепят основите  – свещени мисли за живота.
В упр № 15 («АУМ») ръката, която се сваля долу, не отива назад, но лежи покрай тялото.
В упр № 16 («Изгрява Слънцето»)  има два проблема:
а) В продължение на изпяването на думите «сила жива, изворна течуща, сила жива, изворна течуща» двете ръце се издигат бавно до нивото на слънчевия възел, като правят 12 тласъка (а не 2 пъти по 6 тласъка!) – гледайте внимателно! След това ръцете се свалят долу и повдигането им се повтаря още един път. 
За това говори сестра Елена Андреева, като обяснява, как е било дадено  това движение от Учителя в класа («Изгревът пее…», т. 1, с. 551), и защо в 1947 г. тя описва това упражнение № 16 погрешно (с. 551). Тя казва тук и за погрешки, направени в снимките към  «Описание на Паневритмия от трите сестри» (с. 556).
б) Фрагментът а) се свършва с полагане на  двете ръце върху гърдите; а при първа дума «зум» ръцете се изнасят хоризонтално напред едновременно със стъпка на десния крак. Това се вижда ясно, ако гледате филма внимателно.
Именно така ни учеше да правим това движение «зум-мезум» Ина Дойнова  (ученичка на Ярмила Ментцлова) в м. юни на 1992 г. в Москва, и така ние го правим и досега.
Най-интересното е, че когато тези упражнения (№ 6-8 и № 16) се изучават от млади школувани музиканти, те ги свирят безпогрешно (№ 6-8 – четен брой тактове), и упр № 16 изпълняват в кръга на град Добрич също безпогрешно, защото именно така диктува самата музика на тези упражнения.
В упр № 22 («Запознаване») вижте, как се движат ръцете на партньорите, когато те се обръщат един към друг с лице – има полюляване: първо напред по хода на движение, след това назад и още един път напред, и ръцете се разединяват, а партньорите се обръщат един към друг с гръб.
И още има проблеми.
Упр. №11 («Евера») Нотния текст предполага, че упражнението се прави един път с едно повтаряне от «Птички хвъркат». Ако то се играе 2 пъти (за два куплета) с повтаряне от «Птички хвъркат», както това  се играе сега, тогава към края на музика играещи се оказват с гърба към центра. Това е така. За да избегнат този проблем, правят повтаряне от «Въздух благодат», и това е един изход. Значи, «Евера» трябва да се играе или един път с повтаряне от «Птички хвъркат», или 2 пъти с повтаряне от «Въздух благодат». Всеки друг вариант е погрешен.
«Слънчеви лъчи». Сега в България в един лъч стават по 5 двойки – така е удобно, ако имат пред вид едно преминаване към Пентаграм. Обаче в Ръководство към «Слънчеви лъчи» са посочени 6 двойки, и това не е случайно: тогава вътре в кръга стават 6х2х12= 144 души, и ако имаме пред вид външен кръг, то тези 144 – не са случайни лица, те изпращат импулси от центъра на кръга към хората на външния кръг. Нали това е важно число.
«Пентаграм»
1.   При разгъването на Пентаграм, «главата» (Истината) трябва да върви напред с 24 стъпки, и само след дума «свобода» да прави обръщане, но не преди тази дума. Трябва ли да кажем, каква връзка има между думите «Истина» и «свобода»?
2.   Веднага след разгъването на Пентаграма, при изпяване на думите «за всички разумни души», всички 5 двойки трябва не само да се обърнат към центъра на този Пентаграм, но и да се изравнят така, че тази фигура би изглеждала най-точно като петолъчка. За този проблем с вълнение е разказвала пред всички братя и сестри след вечерна молитва сестра Павлина Даскалова на Рила на 18.08.2007 г.
Не мога да си припомня, къде четох, че Учителят казвал, че в бъдеще ще играят (на Рила ли?) няколко Паневритмии. Сега вече (от 2007 година) посрещане изгрева на Слънцето става на Рила  на двата Молитвени върха.
И така, от 2000 година минаха вече 9 години, от 2006 – три години и Паневритмията все още се играе с грешки. Мислите ли, че Учителят ни е дал вече двете възможности за оправяне на сегашната Паневритмия?  Известно е, че Паневритмията е оръжие, и то може да бъде насочено и срещу Бога, поради нейното погрешно изпълнение. Тези думи на Учителя ни бяха посочени в Москва (1992 год) още преди да ни научат, как трябва да играем Паневритмия. Знаят ли ги всички, които сега играят Паневритмия в България? Те са отпечатани в «Изгревът пее…», том 4, стр. 232-233 и също в т. 16 стр. 756 (от Пеню Ганев, баща  на Петър Ганев).
Братството в България има голяма отговорност пред Учителя и обучава и други народи по целия свят, а и своите деца, – на коя Паневритмия? – на изопачена Паневритмия, а с това тези грешки се разпространяват още повече.
Сега всеки сам може да види архивния филм от 1947 года и първичния нотен текст на упражнения № 6-8 («Изгревът пее…» т 24, с. 891) и да се убеди лично, как трябва да се играят упр № 6-10, упр №16 и други, и да отговори на себе си, изправен ли той лично  по отношение към своя Учител Беинса Дуно или той има друг учител?
Пиша тези редове с голяма болка, не мога да мълча, защото зная за този филм и неговото значение, зная и за съобщението от Благовест Жеков, и докато някои българи искат да намерят правилната Паневритмия чрез разглеждане и съпоставяне на стотици архивни снимки, моля: вземете архивния филм от 1947 года, вземете първичния нотен запис на Паневритмията и изправете,  в края на краищата, както това е казал Учителят, и сегашната Паневритмия!
Благодаря за вниманието и моля да ме извинят за този превод на български – нямам, за съжаление, достаточно знания и опит в тази работа.  Обаче искам това писмо да бъде прочетено и от българи, които не разбират руски.


С уважение, сестра Елена Фомичёва.       Москва,  Коломенское    1.09.09 г.
 

 
 


Страници: [1]