Покажи участието

От тук може да видиш всички публикации на този потребител.


Теми - Васил Василев

Страници: 1 [2]
16
Мисъл за деня:
Цитат
Когато ти в себе си разбираш една идея, ти можеш да разполагаш с нея. Ти си я разбрал и можеш да се ползваш от нея. Всяка идея, която имаш, обясняваш как е станала, но не можеш ли да се ползваш от нея, ти не си я разбрал. Човек може да познае само онова, което той може да го тури на работа. Всяка идея, която на тебе може да ти служи, да ти бъде в услуга, ти си я разбрал.

Често се случва да получим някакво малко просветление, да разберемнещо много важно за същността живота около нас. Много е трудно в такива случаи да предадем мисълта си на някой приятел; обикновено оставаме неразбрани. Тънък момент е това - кога да мълчиш и кога да говориш... Но ценността и смисъла на говоренето е в постигането на разбиране.

17
Мозъчни наслоявания, ООК, 24.3.1926г.
Цитат
Верен, истинен, чист и благ всякога бъди!
Размишление
(Четоха се резюмета от темите: „Произход на сините, на черните очи“ и „Най-старото дърво в света“.)
(Чете се темата: „Мястото на сините и на черните очи“.)
...

Сега ще ви дам друга тема, малко философска: „Произход на расите и на цветовете в тях“. Значи ще пишете върху въпроса кога, как и при какви условия са се появили расите. По този въпрос има писано много. Ще прочетете нещо от това, което хората са писали, а после ще кажете и своето мнение.


Цитат
Упражнение: Всички прави! Ръце вдигнати нагоре, хубаво обтегнати, с допрени краища на пръстите. В това положение на ръцете бавно клякане и изправяне. Това упражнение се прави няколко пъти, през което време чрез волята силно ще владеете мускулите си. Ако не можете да владеете мускулите си, как ще владеете по-тънките сили? Правете това упражнение без пресилване на мускулите си.


18
Темата 2012 е особено нашумяла и като че ли изключително актуална днес. Това, което изглежда е безспорно, е че една древна цивилизация е разработила специфичен и изключително точен календар и е подреждала изцяло живота си според него; маите се превърнали в "роби на календара си":
Цитат
През 1910 г. Баудич систематизира знанията на маите по аритметика, астрономия, земеделие и скотовъдство, а Спинден в статията си "Древните цивилизации на Мексико", излязла през 1922 г., дава смисъл на йероглифите, отнасящи се до дни и месеци, четирите посоки на света, годишните времена, главните им богове, Слънцето, Луната и петте планети, видими с просто око... Най-после през 1952 г. руският етнолог Кнорозов установява всички правила за разчитане писмото на маите и с методите, приложени от него, биват разчетени не само трите ръкописа, но и многобройните надписи... Учените с изненада констатирали, че съдържанието на всички писмени паметници е предимно астрономическо... Маите превърнали своя календар в своего рода религиозен фетиш, а самите те станали негови роби.

Източник

Наскоро тук беше публикувана лекция на К. Златев по темата . В началото на лекцията се изказва твърдението, че за всеки духовно насочен човек 2012 има определено и важно значение, т.е. че всеки духовен човек приема 2012 г. като преломна точка в (духовното) развитие на земната цивилизация. А материално насоченото съзнание съответно неглижира посочената година. От казаното излиза, че признаването на изключителната важност на тематиката "2012" се превръща в своего роля вододел между материално и духовно ориентираните ни братя и сестри.

Аз лично изразявам малко по-друга, всъщност напълно противоположна позиция, а именно: дълбоко духовният човек, също както дълбоко материалният, следва да неглижира тематиката. Какви са моите аргументи:

1) На първо място, Словото на Учителя, в частност беседата  Живите закони на добродетелите, OOK, 10.03.1926 - моля прочетете посочения постинг.

2) Създаването на сили на привличане към духовните кръгове и движения с краткросрочна насоченост.
На пръв поглед каузата на духовността печели от "манията 2012" - все повече хора осъзнават, че е крайно време да направят нещо, и започват да го правят според нивото на съзнанието си. Обърнете внимание обаче на един характерен кадър от филма"2012": будистки монах, в молитвена поза, изправен срещу помитащата го стихия. Какво е внушението тук? "Вековната духовна мъдрост е безсилна". Дълбоката духовност е тази с дългосрочна перспектива и поглед към бъдещето. "Истерията 2012" ще стимулира мнозина да предпочетат духовни школи със значително по-краткосрочен времеви хоризонт, за сметка на дългосрочните такива. Съществуват множество духовни кръгове, специално създадени по повод 2012 г. С други думи, очертава се едно засилване на влиянието на "плитката" и намаляване на влиянието на"дълбоката" духовност. Дори известна част от последователите на "дълбоките" духовни школи вероятно са (и ще бъдат) привлечени към "по-плитките" такива.
А дълбоката, истинската духовност като цяло вероятно ще загуби - както част от последователите си, така и част от вътрешния си импулс, от концентрацията си. Разбира се, на това явление би могло да се гледа и като на вид изпитание, което впоследствие ще направи дълбоката духовност още по-силна.

3) Ирационалността.
Някои казват, че 2012 не внушава страх, а само една загриженост. А може би за част от духовно настроените хора 2012 внушава радост и надежда. И дано да е наистина така. Но ако гледаме филма по темата, страхът е преобладаваща емоция там. Разбира се, това е само едно художествено произведение. Въпреки това, дори идеята за 2012 да ни внушава радост, то тук говорим за една ирационална радост, за едно ирационално изживяване. Тази ирационална основа, подкрепена от чувства на на страх и несигурност, които неминуемо ще възникнат в част от хората, в част от нас, това определено НЕ Е включено в списъка на методите на Бялото Братство. От ученика се изисква спокойствие, стабилност, самообладание и разумност. Ще си позволя да цитирам част от постинга си по темата:


Цитат
Освободете мозъка си от ежедневните новини на вестниците. Вестникарските съобщения оставяйте за хора, чийто мозък не е зает с по-високи интереси. Четете ли вестници, спирайте се върху хубавите неща от тях, както пчелите събират сладките сокове от цветята. Във вестниците има и хубави статии, които заслужават да бъдат четени. Всичко останало, било по вестниците, било в други книги, оставяйте вън от вашето внимание, защото тези неща нарушават мира и равновесието на човека, развалят общото му разположение, а понякога даже и от Бога го отдалечават.

Живите закони на добродетелите, OOK, 10.03.1926

Всеки, който поставя важността на физическото си оцеляване и страха от неизвестностите над вярата и упованието си в Бога, става лесна играчка в ръцете на силите, боравещи със средствата за масово осведомяване. Сили, враждебни на правилното ни духовно развитие

С настоящото бих желал да поставя един необходим контрапункт по темата, възстановявайки необходимия за всеки разумен подход баланс. Взаимно притивоположните на моменти възгледи предоставят възможност човек да се упражни в своята толерантност и приемане. А разумността (рационалността) е неделим атрибут на новата дълбока духовност, на Новото учение.


19
Редът на числата, ООК, 17.03.1926

Теми
Чете се темата: „Произход на сините и на черните очи“. Следващия път пишете върху темата: „Области, в които живеят хората със сините и с черните очи“.

Задача
За следващия път, според буквите, с които се пише думата „Бог“ на български език, определете числото, на което се равнява тази дума.

Упражнение
Сега ще напишем на черната дъска числата от 1 до 10, но така, че да образуват само едно число, а именно: числото 1,234,567,890. Така наредени числата от 1 до 10, това представлява техния естествен ред.
...
Сега ще ви дам следното упражнение. Напишете числата от 1 до 10 в техния естествен ред и в продължение на 10 дена, каквато погрешка или каквото добро направите, поставете го на мястото на едно от десетте числа: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Като размествате тези числа, ще имате различни резултати. За пример, ако вземете числата 1234, 2134, 3214 и 4321, еднаква стойност ли имат и четирите? Ако тези числа са пари, кое от тях ще предпочетете? Ако имате да давате, ще изберете най-малкото от тях; ако имате да взимате – най-голямото. Числата от 1 до 10 показват отношенията на Божественото към нас. Тъй щото, когато искате да разрешите някакъв въпрос, ще извикате на помощ числата от 1 до 10, написани в техния естествен ред. Това показва, че в Бога има 1,234,567,890 методи, по които могат да се разрешат мъчнотиите в живота. За да изправите една погрешка в себе си, или за да свършите някоя работа, Духът ще види кой от тези методи ще съответства най-много и него ще приложи.
...
Помнете следното: Не изменяйте естествения ред на нещата! Когато наредите числата от 1 до 10 в техния естествен ред и ги приложите в живота си, вие ще разберете дълбокия смисъл на живота и отношенията между хората.

20
Ние сме дошли тук, на Земята, за да видим какво е направил Бог, да влезем във връзка с Него и да направим нещо за Него. Един стих от Евангелието казва: „Ние сме съработници на Бога.“ Като работите за Бога, вземате участие в Неговата работа. Тогава всички желания на човешката душа се осъществяват. Обаче не желайте да постигнете всичко изведнъж, не желайте всички цветя изведнъж да цъфнат.   

21
 26.02.2010 Живите закони на добродетелите, OOK, 10.03.1926

Упражнение - Медитация - мислено пътуване до Слънцето (свързване с магнетичните течения между Земята и Слънцето)
Цитат
Сега, мислено ще направим едно пътешествие до слънцето и назад: 5 минути отиване и 5 минути връщане назад. Ще вдигнете и двете си ръце нагоре, малко отворени, с дланите една срещу друга. Дясната ръка остава горе, а лявата сваляте долу. Тъй, както сте, тръгвате от земята за слънцето. Като започнете да се връщате назад, променяте ръцете си: лявата вдигате нагоре, а дясната сваляте долу. Като слезете на земята, сваляте и лявата ръка при дясната; двете ръце поставяте една срещу друга, за да се свържете с магнетическото течение, което постоянно иде от слънцето към земята. Във време на упражнението ще гледате да се освободите от всякакви тревоги и безпокойствия; отидете ли до слънцето с всички ваши смущения, вие ще се свържете с известни отрицателни течения, които ще ви въздействат дисхармонично. Значи във време на цялото пътешествие, което ще трае всичко 10 минути, вие ще оставите багажа си на земята и на връщане ще си го вземете.
“.


Теми:
Цитат
(Четоха се темите: „Най-старото дърво в света“, „Колко клетки има в човешкия мозък“ и „Най-силната дума в българския език“.)
Следващия път пишете върху темата: „Произход на сините и на черните очи


Цитат
Какво ще получите, ако повдигнете единицата и двойката на квадрат? Значи колко ще се получи, ако имате (1+2)2?  


-> 32=9   -  число - символ на завършеност, на готов резултат.

Цитат
Единицата, повдигната на квадрат, дава единица. Числото 2, повдигнато на квадрат, дава 4. Какво ще получите, ако вземете сумата от следния бином в квадрат: (2+4)2?


-> 62=36  -  нумерологично нормализирано 3+6=9, отново завършеност и краен резултат.

Цитат
Как ще представите геометрически 42?


-> Едно възможно графично интерпретиране е четириъгълник с два кръстосани диагонала. Механично погледнато това е една стабилизирана правоъгълна рамка, тя е устойчива на външни влияния и може да се приеме за символ на вътрешна стабилност.

22
Школа / 2010-02-19 Обмяна, ООК, 24.02.1926г.
« -: февруари 17, 2010, 08:29:15 am »

25
Напоследък често мисля за ролята на ума в процеса на духовното развитие, в частност - за неговата роля при изучаването на Словото. Изводите, до които достигам са, че тази роля е действително твърде голяма, за да бъде пренебрегвана.

Аз виждам смисъла на писането в това да предизвикам в себе си активност и осмисляне, като активирам ума си и работя за принципа на Мъдростта. Виждам текстовете на есетата като предназначени най-вече за подобряване на обучението на самият автор. Смисъла тези текстове да бъдат споделяни е единствено в насърчението на участниците в Школата също да пишат. Формата на есето предполага както разсъждение, т.е. метод на ума, така и лично отношение, т.е. метод на сърцето. Тази форма стимулира към активно осмисляне на прочетеното.

Не е задължително в дадена лекция темата за писане да е изрично зададена. Тя може да бъде извлечена като един фрагмент, един мотив от самата беседа, който да бъде разработен. Съществуват данни, че по времето на Учителя е било обръщано немалко внимание на този род творчество.


26
Школа / 2010-01-29 лекция "Новата песен"
« -: януари 28, 2010, 11:50:41 am »
Лекция  "Новата песен" - OOK, 25.01.1933 (*)

Мотив от лекцията:
---
„Затова отхвърлете лъжата и всеки с ближнаго си говорете истина; защото сме удове един на друг.“ (Ефес. 4:25)
...
Отхвърлете лъжата, защото човек сам се лъже. – За кого е писана тази глава? – За мнозина. Злото и доброто, за които е писано, се отнасят до онези, които разбират и които могат да ги използват.
...
Изобщо добрите, разумните, хубавите неща винаги идват от Бога. В това отношение човек е проводник на Божественото. Следователно работете съзнателно върху себе си, да приемете правилно Божественото и да го предадете правилно.
---

Размишление върху мотива:
===
Ние сме части от големия Космически човек, от Божествения организъм, и затова отношенията ни се подчиняват на особени закони. "Удове един на друг" - човекът е един микрокосмос, той притежава образа на всички останали хора в себе си и е силно свързан с тях вътрешно. Това е великата Истина за всеобщото братство в света. "Човек сам се лъже", бидейки "вехтият човек, който тлее в прелъстителни похоти" (Ефес. 4:22). Всеобщата връзка при това състояние на съзнанието ни изглежда просто фантазия. Лъжата,която трябва да отхвърлим от съзнанието си е убеждението, че сме самодостатъчни, поднесено в най-различни вариации.

Как можем да отхвърлим лъжата? Като се подновим в духът на своя ум (Ефес. 4:23) и като се облечем "в новия човек, създаден по образ на Бога в Правда и святост на Истината"(Ефес. 4:24). Умът, често е посочван като причина за възникване на разделение (разномислие). Но грехът не го е опетнил, умът греши единствено поради състоянията на сърцето. И виждаме че умът тук е даден като опорна точка, която може да ни повдигне. Нужно ни е разбиране, за да съумеем да осмилим в себе си Словото. Нужен ни е разум, за да станем проводник на Божественото. Нужна ни е новата песен за Любов, Мъдрост и Истина.
===

Страници: 1 [2]