Форум посветен на Учителя Петър Дънов => Окултни науки => : Васил Василев March 05, 2010, 10:23:14 AM

: Нашето отношение към темата "2012г." през призмата на Новото учение
: Васил Василев March 05, 2010, 10:23:14 AM
Темата 2012 е особено нашумяла и като че ли изключително актуална днес. Това, което изглежда е безспорно, е че една древна цивилизация е разработила специфичен и изключително точен календар и е подреждала изцяло живота си според него; маите се превърнали в "роби на календара си":
През 1910 г. Баудич систематизира знанията на маите по аритметика, астрономия, земеделие и скотовъдство, а Спинден в статията си "Древните цивилизации на Мексико", излязла през 1922 г., дава смисъл на йероглифите, отнасящи се до дни и месеци, четирите посоки на света, годишните времена, главните им богове, Слънцето, Луната и петте планети, видими с просто око... Най-после през 1952 г. руският етнолог Кнорозов установява всички правила за разчитане писмото на маите и с методите, приложени от него, биват разчетени не само трите ръкописа, но и многобройните надписи... Учените с изненада констатирали, че съдържанието на всички писмени паметници е предимно астрономическо... Маите превърнали своя календар в своего рода религиозен фетиш, а самите те станали негови роби.

Източник (http://spaceguide.hit.bg/Civilizations.htm)

Наскоро тук беше публикувана лекция на К. Златев по темата  (http://www.bratstvoto.net/vehadi/menu/b11/kzlatev/2012_(lekcija).html). В началото на лекцията се изказва твърдението, че за всеки духовно насочен човек 2012 има определено и важно значение, т.е. че всеки духовен човек приема 2012 г. като преломна точка в (духовното) развитие на земната цивилизация. А материално насоченото съзнание съответно неглижира посочената година. От казаното излиза, че признаването на изключителната важност на тематиката "2012" се превръща в своего роля вододел между материално и духовно ориентираните ни братя и сестри.

Аз лично изразявам малко по-друга, всъщност напълно противоположна позиция, а именно: дълбоко духовният човек, също както дълбоко материалният, следва да неглижира тематиката. Какви са моите аргументи:

1) На първо място, Словото на Учителя, в частност беседата  Живите закони на добродетелите, OOK, 10.03.1926 (http://www.bratstvoto.net/vehadi/menu/2forum/index.php?topic=477.msg1160#msg1160) - моля прочетете посочения постинг.

2) Създаването на сили на привличане към духовните кръгове и движения с краткросрочна насоченост.
На пръв поглед каузата на духовността печели от "манията 2012" - все повече хора осъзнават, че е крайно време да направят нещо, и започват да го правят според нивото на съзнанието си. Обърнете внимание обаче на един характерен кадър от филма"2012": будистки монах, в молитвена поза, изправен срещу помитащата го стихия. Какво е внушението тук? "Вековната духовна мъдрост е безсилна". Дълбоката духовност е тази с дългосрочна перспектива и поглед към бъдещето. "Истерията 2012" ще стимулира мнозина да предпочетат духовни школи със значително по-краткосрочен времеви хоризонт, за сметка на дългосрочните такива. Съществуват множество духовни кръгове, специално създадени по повод 2012 г. С други думи, очертава се едно засилване на влиянието на "плитката" и намаляване на влиянието на"дълбоката" духовност. Дори известна част от последователите на "дълбоките" духовни школи вероятно са (и ще бъдат) привлечени към "по-плитките" такива.
А дълбоката, истинската духовност като цяло вероятно ще загуби - както част от последователите си, така и част от вътрешния си импулс, от концентрацията си. Разбира се, на това явление би могло да се гледа и като на вид изпитание, което впоследствие ще направи дълбоката духовност още по-силна.

3) Ирационалността.
Някои казват, че 2012 не внушава страх, а само една загриженост. А може би за част от духовно настроените хора 2012 внушава радост и надежда. И дано да е наистина така. Но ако гледаме филма по темата, страхът е преобладаваща емоция там. Разбира се, това е само едно художествено произведение. Въпреки това, дори идеята за 2012 да ни внушава радост, то тук говорим за една ирационална радост, за едно ирационално изживяване. Тази ирационална основа, подкрепена от чувства на на страх и несигурност, които неминуемо ще възникнат в част от хората, в част от нас, това определено НЕ Е включено в списъка на методите на Бялото Братство. От ученика се изисква спокойствие, стабилност, самообладание и разумност. Ще си позволя да цитирам част от постинга си по темата:


Освободете мозъка си от ежедневните новини на вестниците. Вестникарските съобщения оставяйте за хора, чийто мозък не е зает с по-високи интереси. Четете ли вестници, спирайте се върху хубавите неща от тях, както пчелите събират сладките сокове от цветята. Във вестниците има и хубави статии, които заслужават да бъдат четени. Всичко останало, било по вестниците, било в други книги, оставяйте вън от вашето внимание, защото тези неща нарушават мира и равновесието на човека, развалят общото му разположение, а понякога даже и от Бога го отдалечават.

Живите закони на добродетелите, OOK, 10.03.1926 (http://www.bratstvoto.net/vehadi/menu/2forum/index.php?topic=477.msg1160#msg1160)

Всеки, който поставя важността на физическото си оцеляване и страха от неизвестностите над вярата и упованието си в Бога, става лесна играчка в ръцете на силите, боравещи със средствата за масово осведомяване. Сили, враждебни на правилното ни духовно развитие

С настоящото бих желал да поставя един необходим контрапункт по темата, възстановявайки необходимия за всеки разумен подход баланс. Взаимно притивоположните на моменти възгледи предоставят възможност човек да се упражни в своята толерантност и приемане. А разумността (рационалността) е неделим атрибут на новата дълбока духовност, на Новото учение.

: Re:Нашето отношение към темата "2012г." през призмата на Новото учение
: kosjo11 March 22, 2010, 10:29:20 AM
Както и по всеки друг въпрос, и темата "2012 година" предоставя възможност на всеки да изрази свободно мнението си. Гледните точки са различни, очакваното събитие е едно, но то би могло да се осъществи в неограничен брой варианти. Определянето на очакването и подготовката за евентуалния еволюционен скок в края на 2012 г. като "мания" или "истерия" изглежда, меко казано, безотговорно. Подобна позиция противоречи и на цитатите от Учителя Беинса Дуно, приведени от автора, и на тяхното тълкувание. Противоречието е по отношение на духа на цитираното Слово, което справедливо ни насочва към спокойствие, толерантност и търсене на доброто. А квалификации от рода на "мания" и "истерия" нямат нищо общо с подобна насоченост на търсенията.
Темата "2012" година е твърде обширна, за да бъде обхваната само в една лекция или дори в специализирано изследване. Много по-лесно е да критикуваш отстрани, привеждайки избирателно цитати от едно автентично Слово, отколкото да систематизираш огромната по обем информация и да я представиш в достъпен за максимално широка аудитория вид.
Маите със сигурност никога не са били "роби на календара си". Напротив, тяхната мъдрост и прозорливост са преминали през вековете, за да хвърлят светлина и по нашия път към предстоящото планетарно изпитание. Всеки е в правото си да си затвори очите, да си зарови главата в пясъка или пък да се обяви за твърде извисен в духовно отношение, така че от позициите на своята висота да "неглижира" бъдещето, което би могло да промени съдбата на човечеството.
Според мен разделянето на духовните школи би трябвало да става не по степен на "плиткост" или "дълбочина", а в съответствие с автентичността на редакцията на Божественото учение, която лежи в основата на тяхното съществуване и дейност. Ако една школа, претендираща да бъде духовна, отстоява единствено краткосрочни интереси, тя не е нищо повече от имитация на истинска школа.
Авторът на текста не е постигнал "необходимия контрапункт по темата" и с разсъжденитя си относно ирационалността. Позоваването на филма "2012" няма нищо общо с моята лекция, още по-малко с езотеричния пласт на очакваните трансформации, а само с холивудската деформирана представа за сензационност. Такава аргументация буди единствено тъжна усмивка.
Целта на пробудените хора, които се стремят да информират всички останали за това, какво може да се случи в края на 2012 г., далеч не е да ги изплашат до смърт, а да ги подтикнат към конкретни действия по пътя на духовното израстване. В тези усилия няма нищо ирационално. Те са плод единствено на мотивацията да се постараем да бъдем полезни на онези, които все още не са осъзнали сериозността на създадената върху нашата планета ситуация. Защото каквото и да се случи през декември 2012 г., то ще бъде отражение на съвкупното битие, което всички ние сме създали чрез неправилно насочената си въплътена свободна воля.
Важно е да освободим "мозъка си от ежедневните новини по вестниците". Още по-важно е обаче да не го задръстваме с наукообразни мъдрувания, претенциозно издигнати в ранг на "разумност (рационалност)".
Константин Златев
: Re:Нашето отношение към темата "2012г." през призмата на Новото учение
: Васил Василев March 30, 2010, 06:04:28 AM
... Гледните точки са различни, очакваното събитие е едно, но то би могло да се осъществи в неограничен брой варианти. Определянето на очакването и подготовката за евентуалния еволюционен скок в края на 2012 г. като "мания" или "истерия" изглежда, меко казано, безотговорно. ...

Гледните точки се различават именно по това - дали и доколко очакват събитие "2012" - дефинирано като скокообразна духовна трансформация. Значи, очакваното събитие не е едно, а в рамките на едното схващане се очаква събитие, в рамките на другото - не. Убеден съм, че свободното споделяне може да бъде единствено полезно, а другото е жертване на Истината в името на социалния комфорт. Дали наистина съм успял в амбицията си да поставя контрапунт е въпрос, на който читателите следва сами да отговорят.

Контрапункта на моето мнение е именно в това: показвам, че има инстинска духовност, за която темата "2012" не е съществена и дори е в известен смисъл вредна. Това не означава, че не съществува друга също определена и също истинска духовност, за която "2012" е от съдбоносна важност. Аз обаче не споделям нейните доводи и го заявявам категорично и пределно ясно.

Мисля, че този, кото успее да разбере противоположната гледна точка, печели - издига се на базата на постигнатия синтез. Този, който не успее, се самоизолира и губи шанс за разширяване на съзнанието си - нищо повече. Борбата на авторитети е на твърде елементарно ниво; тя няма място в областта на духовното търсене, която предполага равнопоставеност и толерантност. В това поле има място само сървенованието на идеи и обективния стремеж към Истина от нивото на съзнание, на което всеки се намира.

Радвам се, че мнението ми е предизвикало таква силна реакция - бих бил разочарован, ако не беше. Уважавам изключително много К. Златев и приносите му, затова съм и малко натъжен от неговите категорични квалификации - индикатор за вероятна липса на разбиране. Оставам обаче приоритетно верен на себе си и на виждането си за Истина. Както казах по-горе, разнообразието в позииите е добро упражнение по мислене, толерантност и приемане :)
: Re:Нашето отношение към темата "2012г." през призмата на Новото учение
: Никола Дамянов March 30, 2010, 08:19:26 AM
Никога на глава от населението не е имало толкова много натрупани  предмети, за които не сме разбрали окултният им смисъл (защо са ни дадени!). Изобщо, с една дума - "загниващо общество" сме, и това, навярно скоро ще се поправи... Тоест ще се даде нов шанс на загниващите ученици да се "рестартират" (защо не и на друга планета?), а на останалите Ученици - да продължат напред и нагоре. Поне така си мисля...и съм много оптимистично настроен в тази насока! :)


@Никола:
Ако под "скоро ще се поправи" имаш предвид датата 2012, бих те нарекъл оптимист :) Аз по-скоро очаквампроцес в продължение на 1-2 столетия поне.Това мнение на Васко ме накара да се замисля върху това, какъв оптимист съм по отношение на идващата 2012 година.
Нека да си спомним "рестарта" от времената на Содом и Гомор, примерно от тук http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D0%B8_%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80 (http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D0%B8_%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80)
Нещата не са ли аналогични? Навред е пълно с "нечестиви и грешни пред Господа" хора.
Порнография.
Меркантилност.
Лицемелие.
Егоизъм.
Всичко се купува...и се измерва с пари.
Според мен положението е много по-тежко от онези времена,...не мислите ли ?
Аз дори и един Лот не виждам, заради който Бог да се застъпи,... и за да не направи от Земята една плескавица.
Може и да бъркам ?!? Помогнете ...Дайте пример ?

Въпрос - някой има ли около себе си пример за аналог на Лот или поне някаква двойка мъж и жена (семейство!), заради които Бог би отложил рестарта със стотина години например?
Как бихте вие ЛИЧНО мотивирали Бог, ако хипотетично предположим, че това е възможно?

Нека всеки да каже (разкаже) за точен пример, ако може,...защото аз от една седмица се изчерпах и не мога да открия и измисля нищо. Мотиви за отлагане на "рестарта" нямам.

Поздрави.

 

: Re:Нашето отношение към темата "2012г." през призмата на Новото учение
: Ирина - Horus April 03, 2010, 04:26:51 AM

Според мен положението е много по-тежко от онези времена,...не мислите ли ?
Аз дори и един Лот не виждам, заради който Бог да се застъпи, ... и за да не направи от Земята една плескавица.
Може и да бъркам ?!? Помогнете ...Дайте пример ?„Като ви наблюдавам, виждам, че някои идват при мен с единствената цел да им разкрия известни тайни. Хиляди години още ще стоят при мене, няма да им открия нищо. Защо? Защото още не са готови за това знание. После се оплакват, че не съм погледнал както трябва. Как ще ги погледна както те искат, когато се опитват да ме лъжат! „Учителя не се отнася добре с мене.” Как ще се отнася добре, когато тъпчеш Истината с краката си? Какво отношение мога да имам към оня, който осквернява с ума си Божественото знание, а със сърцето си опетнява Любовта към Бога? Това се отнася за всекиго от вас, никого не изключвам. Между вас няма нито един истински праведен човек.”
„Българската душа”, С.2000, стр.298.
: Re:Нашето отношение към темата "2012г." през призмата на Новото учение
: aneta April 08, 2010, 01:39:55 AM
някой има ли около себе си пример за аналог на Лот или поне някаква двойка мъж и жена (семейство!), заради които Бог би отложил рестарта със стотина години например?
Как бихте вие ЛИЧНО мотивирали Бог, ако хипотетично предположим, че това е възможно?

Има дни, когато ми се е струвало, че е така. Че светът се нуждае наистина от „рестарт”. Но са били временни и свързани с моментното ми настроение, а не с дълбочината на убежденията ми.

Истинското ми мнение по този въпрос е следното. Първо Лот е имал много лека задача - да избере май 10 безгрешни човека от Содом, за Гомор не знам? Това е по отношение на Библията и сравнението, което прави Никола със събития станали преди хиляди години. Не знам доколко аналогията е подходяща за сегашната епоха? :)

Никола разчита на пишещите в сайтовете – братството, Портала и др. Сайтове предимно обсъждащи духовното развитие, учението на Учителя. Идеята е, че тук пишат изключително духовни хора, които може би познават и други съзнателни хора...

Изброените грехове:

Порнография.
Меркантилност.
Лицемерие.
Егоизъм.
Всичко се купува...и се измерва с пари.
са доста общи. Има много хора които не са подвластни на тези грехове – познавам такива: роднини, съседи, приятели. Конкретни примери с други хора в интернет не давам. Това си ми е принцип. Не на всеки му е приятно някой да говори за него из форумите. :)

Но най-големият грях според Никола е човек да се продаде за пари. И по-точно да си продаде вярата. Тук вече става много сложно за отговор. Може да се продаде вяра, ако я има. Някои хора са си атеисти, но въпреки това не са подвластни на содомските грехове заради които Господ е затрил Содом и Гомор.

Така, че аз познавам много честни, почтени хора. И вярващи, и невярващи. А праведните са съвсем друго нещо. Не вярвам Господ да „направи от Земята една плескавица” защото нямало праведни...?

Затова имам два конкретни въпроса към Никола:
-   Първо каква е дефиницията му за ПРАВЕДЕН човек?
-   Второ – трябва ли да се даде „рестарт” на човечеството и Земята, ако няма праведни (според критериите за такива – дадени като отговор на първия ми въпрос)?


Поздрави и светъл ден на всички! :)
: Re:Нашето отношение към темата "2012г." през призмата на Новото учение
: Никола Дамянов April 08, 2010, 03:47:04 AM
Здравейте!

Вчера писах едно дълго мнение по темата, а днес видях, че има допълнителни мнения...Все пак нещата са сходни и надявам се, че Анета няма да се разсърди, ако и отговоря косвено с вече написаният пост, а тези дни може би ще отговоря и конкретно. Ето какво написах вчера...

Цитата на Ирина не е съвсем точен от гледна точка на това, че той подкрепя тезата за наличие само на "нечестиви и грешни пред Господа" хора. Причина да мисля така е изречението казано от Учителя - "Това се отнася за всекиго от вас, никого не изключвам", което предполага, че казаното е било по отношение на група хора, които са се намирали по онова време вероятно на Изгрева. От спомените могат да се извадят много примери за самозабравили се "духовни" ученици, за които Учителя казва също - "Аз ви считам като хора, като ученици на една школа, но не и като хора убедени, които имат вяра.За мнозина от вас се изискват две, три или четири прераждания още, за да разберете това, което сега ви говоря и да разберете, как трябва да се постъпва." ( любим цитат из Беседа  "Най-малката любов")  :)
Определено подобни цитати са по-скоро персонализирани и не бива да вадим обобщаващи заключения от тях...
В този ред на мисли нека да сме по-позитивно настроени и оптимисти, че има хора като Лот около нас,...или поне на мен така ми се иска да е! Така че аз продължавам да ровя и анализирам в тази насока. Почти всеки ден го правя, но за сега - без особен резултат.

Много съм благодарен и на едно мнение по скайпа, където се даде и различна гледна точка. Ето част от него:
"Казваш, че не си видял никакъв светъл пример около себе си...Я се огледай по-добре. Само трябва да свалиш малко „летвата”. Аз пример не се наемам да давам, но мога да кажа – има много такива хора, заради които да се отложи рестартът на Земята и да не стане на плескавица. После на Земята освен хора, живеят и животни, и растения. Те с какво са съгрешили, че да бъдат „отсвирени” покрай нас?"
Доста мислих и върху тази теза, но изводите, които си направих отново потвръждават необходимостта от рестарт.
Конкретно  (от зад напред) - "отсирването" на невинни същества (без разум!), може и да не стане, а може и частично да стане. Божа работа! В същност цялата жива и нежива Природа и баланса в нея, има смисъл само тогава, когато се проявява нейният "венец" - разумният Човек. Само с духовното повдигане на Него и сливането му с Първоизточника се получава завършеност на целият цикъл...От това следва и библейските твърдения, че всичко се подчинява на Човека и е в негова услуга. Да не задълбаваме обаче в тази насока.

Друго от това мнение - Нужно ли е да се вдигне "летвата" толкова високо като търсим Лотове? - Безспорно това е необходимо, защото това са единици, а населението на Земята е над 7 милиарда. Навярно чрез тези единици (праведни!) Бог ще "види" и ще се убеди, че системата работи (има производителност) и така Той ще има мотив за отлагане на рестарта...В противен случай какъв е смисъла? Един блокирана и неработеща компютърна система с какво може да ви е полезена, дори и да имате неограничено време да я наблюдавате? Ясно е, че компютъра сам не може да се оправи, а и единствено нещата могат да станат по зле с времето - да изгори от пренапрежения, например или да се блокира още повече. Рестарта си е неминуем и необходим!  :)

Всъщност къде е най-големият проблем? - Май всичко се върти около факта, че всичко е подвластно на парите. Колко хубаво го е казал Учителя - "Ако искаш да убиеш една духовност дай и пари!" Значи парите превръщат населението на Земята е едно "загниващо общество" като цяло, което се развива единствено под напора на пазарната икономика (конкуренция, потребление, пазари...), чрез която гниенето се ускорява неимоверно много. А нима един загниващ плод, скъсал връзката си с дървото, може да се очаква да расте и да се развива? Каква полза от такъв плод?
Пари, свръх потребление, ненаситност, алчност...  ОК! Да предположим, че има хора, които искат да са добри, духовни, съзнателни (безспорно има много желаещи в тази насока!), НО реално те могат ли да имат някаква реализация в плановете си? Тежката и безкомпромисна материална действителност, смазва всяка духовност, още при опита за нейното покълване. Как да се "самороди" човек тогава, за което говорихме в мислите за деня? При такава обстановка може да се създава само бутафорна духовност, която още повече подпомага процеса на гниене в обществото (секти, религии, крайности, отричане, заклеймяване, омраза...). В какво да вярва "обикновения" човек? Каква вяра да изповядва?
В този ред на мисли дайте пример с духовни групи, водачи, личности, които не биха се изкушили от парите? Внимавайте и обмислете добре примерите, ако имате! Навярно има много хора които смятат, че те не са подвластни на парите, но да не забравяме, че "пътя към ада е постлан с добри намерения"...За 15 години съм се запознал със толкова много изповядващи различни вярвания хора, но сега като разлиствам времето назад - не мога да намеря нито един, който да не може да се изкуши с пари. От друга страна можем да споменем, че най-големите престъпления срещу човечеството от кръстоносните походи до днешните въоръжени конфликти, са били винаги "в името на човека", "за слава божия" или за какво ли не други "хуманни" съображения, а в основата са единствено парите. Тъжна работа!
Как тогава можеш да намериш Лот, който да каже на разярената тълпа "мърсувайте с дъщеря ми, оставете Божите служители!"? КАК?...Да не говорим, че повечето семейства са се окичили с по един мамино-татков глезанко, който не само не биха дали на тълпата, ами биха убили с камъни Божия Ангел, ако е "в името и за доброто на детето".  

Друг съществен момент е, дали някой може да разпознае Божи служител, тоест праведен като Лот, например? Разпознаване, критерии за истинност...кой ти мисли за подобни неща тук и сега?!? Песимизма ми в тази насока стана много голям след като прочетох едно нещо... В тази връзка, за пример погледнете темата на Анета от Портала - "Разпознаване на жив Учител". На конкретен въпрос за критериите... - може да видите всякакви оправдания, философстване и раздумки. Нищо конкретно, изпитано и мотивирано, но това не е упрек! В никакъв случай не е упрек! Тема за размисъл е - тоест ясно е, че просто хората не са се замислили за подобни въпроси, а обезверяването е стигнало до там, че те ДОРИ не предполагат, че може да им се случи подобна среща. В резултат на това, те разчитат единствено на себе си и евентуално на "патерицата" на някой "приятел", която подпирачка като се счупи - всички падат. Доста тъжна картинка ми се откри, четейки тази тема... Направо не ми се иска да повярвам, че хора от толкова години четящи езотерична литература, нямат ясни и точни критерии за разпознаване на едно напреднало Същество от висша йерархия, ако то се прояви във жива форма. Въпрос - кой да очакваме да може да различава тогава? Тези, които пият в кръчмата и купонясват, или тези които чакат да дойте Великден за да ходят на черква, или ...?!? Кой? Предложете...

Пишейки сега така, май пак ще ме упрекне една позната от скайпа за това, че съм емоционален или навярно съм в някаква "дупка" и за това съм черноглед... Уверявам ви - това не е така приятели! :)

Просто си разсъждавам и ще продължавам да търся мотив за Бог, който да послужи за отлагане на "рестарта"... Някой няма ли да се включи по сериозно и да търсим заедно?  Давайте примери...Идеи ?...Споделете размисли...

Поздрави.

п.п. Отделих на това мнение доста време. Моля, ако някой иска да се включи в темата да подходи с нужната сериозност и да го прочете по задълбочено, за да може да се получи конструктивна и ползотворна дискусия.
: Re:Нашето отношение към темата "2012г." през призмата на Новото учение
: Delfin123 April 08, 2010, 05:08:03 AM
Има много добри хора, които в сърцата си имат благост и милост.
Но май повечето живеят  по селата, сред природата.
И общуването с нея ги прави по-мъдри и благи, чувстващи силата на Бога.

Не вярвам на истерията за 2012г.
Тя се раздува  от журналисти и окултисти, които си прават реклама или просто печелят внимание и пари, скандирайки тази дата.

Има прекрасни хора, но нима ние можем всички да ги познаваме?
Нима те не са скромни, мълчаливи, нима биха си правили реклама?


П.П.: Никола Дамянов,
 какви са вашите лични  критерии за "ПОЗНАВАНЕ НА ЖИВ УЧИТЕЛ"?
А какво очаквате от семейство като това на Лот?  Как то ще се държи и живее?
Все пак условията са различни?!

А вие бихте ли казали като Лот: "Мърсувайте с дъщеря ми, а оставете Божия човек"?

Аз не бих!
И не е нужно!
Опитвам се да вникна  в символите и алегориите на Библията и да отида отвъд конкретните думи.
Опитвам се.

П.П.:
И да - познавам много прекрасни хора, свръхсензитивни, имат уникално развити и светещи чакри, особено седма!
Не знам дали са като Лот, но са прекрасни души.
Има такива по целия свят!

И честно казано кога и до колко ще има "рестарт" - не знам.
Но Животът е вечен,  смъртта  е само врата, която е била открехвана пред мен, за да видя Светлината.
: Re:Нашето отношение към темата "2012г." през призмата на Новото учение
: Васил Василев April 13, 2010, 12:24:44 AM
Несъмнено Живата, разумна природа има свои методи за възпитание на собствените си деца - каквито сме и ние самите. Несъмнено голяма част от природните стихии са задействани и се задействат от колективната сила на човешката мисъл, чувства и дела и като такива те са следствие на нашата общочовешка карма. Всички ще понесем част от нея - казва Учителя...

Всички си спомняме "истерията 1999" свързана със Слънчевото затъмнение. Да сме видяли някой покаял се пророк след несбъднатите прогнози? "Истерия" е силна, но точна за случая дума, и аз не бих я заменил с друга. "Истерията 2012" се характеризира с увеличаващ се брой "посветени пророци", съветващи от неизвестно каква позиция останалите, и най-важното - всяващи загриженост и където могат - паника.

Тук обаче става въпрос за друго- дали един ученик на Новото учение може да си позволи да бъде повлиян от твърденията за 2012, образувани от една кампания на ирационалното. Тази кампания няма нужда от доказателства - те се съдържат в самата тема и се подразбират. Важното е да се бърза, важното е,че време не остава никак много... Според някои тези доказателства били недостъпни за "широката публика". Е, тук не сме "широка публика" и се имаме за относително знаещи и компетентни.

И аз виждам нашата роля в едно объркано общество - от толкова разнопосочни сигнали, пророчества със съмнително ниво на достоверност и увеличаващ се хаос - именно в това - да бъдем един център на стабилност. Да съчетаваме духовното познание и разумността в едно. И да не позволяваме на страха да взима превес над здравия разум.

Това е личното ми мнение - центъра на темата, обсъждана тук. Останалото са странични детайли, които нищо съществено според мен не могат да определят.
: Re:Нашето отношение към темата "2012г." през призмата на Новото учение
: Delfin123 April 14, 2010, 06:49:30 AM
Ето на какво попаднах случайно:

"Изгревът на Бялото Братство", том 2, стр38-39:

" Свършекът на века се изразява в едно чистене на старото човество, за да може  на негово място да дойде Новото човество.

Това чистене и "свършекът на века" се извършват от един период от 45 години.
Този период е започнал от 1900г и ще завърши 1945г.

От 1945г. започва друг период, който също ще трае 45 години до 1990г.
Идват такива времена и такава власт, че който й се противопостави, ще си положи костите си  на земята.
Настава една голяма диктатура, която е допусната, за да се изчисти застоялата тиня...

След този период ще има кратка почивка до 1999г., която ще е най-благоприятна  в духовно отношение за Бялото Братство


А след това ще дойде нов период, с още по-страшна диктатура от тази, която има да дойде
Tя също ще трае 45 години.

За нея се говори в     Откровението на Йоана гл.21, ст.8.:
"А колкото за страхливите, неверващите и, мръсниците, убийците, блудните, чародейте, идолопоклонниците и всички лъжци, тяхната участ ще бъде в езерото, което гори с огън и жупел"


А за праведните Господ е промислил:
А какво е това? Ще намерите в гл.21, ст.6 от Откровението на Йоана:
"И рече ми: Сбъднаха се. Аз съм Алфата и Омегата, началото и края. На жадния ще дам даром от извора на водата на живота. Който побеждава, ще наследва тези неща: "Аз ще Му бъда Бог и той ще ми бъде син"..."

: Re:Нашето отношение към темата "2012г." през призмата на Новото учение
: Delfin123 April 14, 2010, 08:35:50 AM
А как вие бихте коментирали горния цитат??


На база на горния цитат бих казала, че "рестарт"  като  "апокалиптичен ужас" няма да има.
Защо?
защото не  е конструктивно.
Хората имат нужда да отработят кармата си, да разберат и простят.

От тази гледна точка рестартът е едно лесно "изплъзване"  от лапите на кармата.
И именно затова,   едва ли ще се измъкнем толкова лесно.

Иска ни се.
Но едва ли ще стане.

Много светци от Азия са предсказали "голямата вълна" (цунами), както и това, че тя може да се отложи и намали.
А цумани може да се придизвика от всяко заметресение, вулкан, паднал метеорит...

Но реално и те подчертават, че апокалипсисът е в нас, в душите ни, с сърцата ни.
бедствията само отърсват хортата от делника и  им помагат да погледнат към Бога.

Войни, социални проблеми, глад, епидемии, нови и все по-опасни болести -
всичко  това си е форма на апокалипсис.
Но локален.
Всяка нация, всяки род, всеки човек ще си има своите катарзиси.

И дано всеки ги премине с будност, разумност и Любов!
: Re:Нашето отношение към темата "2012г." през призмата на Новото учение
: Никола Дамянов April 15, 2010, 07:12:14 AM
Здравейте!
Както често се случва в Интернет пространството, трудно се чете, а обикновено всеки иска да каже нещо. Изключително трудно се дискутира при това положение...

Първо ще припомня идеята от предишното ми мнение! - Идеята е не да обсъждаме истерии и пророчества за 2012г., а да потърсим пример за един праведен човек като Лот например, който би мотивирал Бог да отложи евентуален "рестарт".
Да проявим разумност и да разсъждаваме - това е целта! Нали всичко се подчинява на една Вселенска разумност?
Следователно,... значи всички фриволни изказвания от рода на "има и добри хора", " има прекрасни хора - скромни и мълчаливи", "има свръхсензитивни хора със светещи чакри", са просто извън темата. В тази насока  написах -
"Пари, свръх потребление, ненаситност, алчност...  ОК! Да предположим, че има хора, които искат да са добри, духовни, съзнателни (безспорно има много желаещи в тази насока!), НО реално те могат ли да имат някаква реализация в плановете си? Тежката и безкомпромисна материална действителност, смазва всяка духовност, още при опита за нейното покълване." (от предишното ми мнение!)
Защо не четете бе хора, а "препускате" да се изказвате?
Обобщавам отново - Значи търсим пример за ПРАВЕДЕН ЧОВЕК, който безспорно би трябвало да притежава подобни качества (това се подразбира!), за които Делфин123 пише, но това съвсем не е достатъчно!

Добре! Идват въпросите на Анета:
1."Каква е дефиницията ми за ПРАВЕДЕН човек?" - отговора е лесен и е в раздела "Размисли върху мисълта на деня". По точно в темата "Дата: 03.04.2010, Събота" - http://www.bratstvoto.net/vehadi/menu/2forum/index.php?topic=520.0 (http://www.bratstvoto.net/vehadi/menu/2forum/index.php?topic=520.0) ...
С две думи - праведният човека е необходимо да се е самородил, новородил, или родил изново (близки по смисъл понятия!). ОК!
Обаче,... тъй като можем да се "изгубим" в тези понятия и да изпаднем в още повече безплодни уточнения и спорове, стесняваме критериите до САМО ЕДИН - Праведният да не е подвластен на парите!
Сега да не се издъни пак някой и да тръгне да плеска глупости, като си мисли, че този критерия е много лесен за покриване в меркантилното ни общество написах -
"Внимавайте и обмислете добре примерите, ако имате! Навярно има много хора които смятат, че те не са подвластни на парите, но да не забравяме, че "пътя към ада е постлан с добри намерения"... после дадох примери със 15-год. мои наблюдения и анализи, и споделих, че такъв пример не съм открил.
Значи, който има такъв пример около себе си - ДА РАЗКАЖЕ за него (анонимно без имена!), а не да говори общи приказки, че имало по напреднали, или имало по-светещи...

2."Трябва ли да се даде „рестарт” на човечеството и Земята, ако няма праведни?" - За мен отговора и личното ми убеждение е категорично - "ДА"! На мен като ми забие компютъра, нищо друго не мога да направя, освен да го рестартирам... Ти Анета какво предлагаш, да го гледам ли? Колко време? До кога? Какви други мерки да взема?  :)  (реторика)

Ще се опитам да отговоря и конкретно на Делфин123, но първо ще уточня, че това ще бъде по-скоро изключение. Приел съм правило за себе си да не дискутирам с никове на жинвотинки (нямам против тях обаче!), защото ми се вижда несериозно човек, да коментира съществени и основополагащи неща, каквито са Учението и окултните науки, скрит зад някаква абревиатура. Писаниците от подобни никове, принципно също чета рядко и смятам, че е губене на време, ако се задълбочава човек в тях.
Конкретно:

1."Какви са вашите лични  критерии за "ПОЗНАВАНЕ НА ЖИВ УЧИТЕЛ"?" - Това е сложна тема и нямам епистоларен и готов отговор за нея. За да поема отговорност да пиша подобен пост ми трябва предизвикателство...(най-малкото създадена тема за това със сериозни мнения). Трябва ми вдъхновение. Трябва ми и време (ден-два), за да синтезирам нещата... Може би, ако не бях наблюдаван (наказан) в Портала бих пробвал да напиша нещо. В момента обаче, със твоя мимоходом зададен "просто ей така" за раздумка въпрос, няма да мога да напиша нищо. От друга страна пък не съм убеден, че търсиш отговора на подобен въпрос, който ми се вижда по-скоро заядлив и преднамерен (лично мнение!), но това няма значение.

2.А какво очаквате от семейство като това на Лот?  Как то ще се държи и живее?
Все пак условията са различни?!
- За семейството, връзките между двама човека, отговорности, бременност, раждане, родители... в Портала съм пуснал повече от 3-4 теми, а имам и десетки мнения извън тях. Общото ми впечатление е, че хората не ги интересува това, ...и най-малкото не осъзнават, че това е ключа към изкупуване на тяхната карма. За жалост хората сега ползват този ключ за ТРУПАНЕ на карма.
Наблюденията ми от коментарите в Портала са, че въпросите с подобна тематика не се задават, за да се чуят някакви отговори, а за да се оспори всичко, което ще се каже...(погледни порталските теми, ако не вярваш!). В подобно оспорване на всяка нова идея, жената, изкърпила семейната си "кошница" по някакъв начин, обикновено търси оправдание за допуснати грешки и оневиняване глупости, които е направила...Това става по "духовен" начин -  разбира се!
Какъв е смисъла човек да коментира тогава? Спорещият и оправдаващият се просто ще си "затъва" повече... Примери могат да се дадат много, а и тепърва ще изникват. Следствията, които настъпват са ясни - противоречия и сътресения в семейно и родово отношение (деца и близки). Да, но това не се вижда или дори не се допуска като вероятност за случване, защото обикновено съзнанието е замъгленото от "духовните" висини, където се намира.
С една дума - наивно е да смяташ, че за толкова сериозни и дълбоки въпроси ще се напъна да ти отговарям тук с пет реда, за да ти дам "хляб", с който да оправдаваш погрешките си от миналото. Тази "песен" вече съм я пял! Приятелски ти казвам - нищо полезно няма да се получи от тази работа - повърхностни коментари на сериозни въпроси! Вредите обаче, неминуемо ще са значителни.

3. "А вие бихте ли казали като Лот: "Мърсувайте с дъщеря ми, а оставете Божия човек"? Аз не бих! И не е нужно!"
Моят отговор е - "ДА!"... Дори и не бих се замислил и една секунда! Мога и да се мотивирам, но не виждам смисъл.
За твоето мнение обаче, мога да кажа, че също е МНОГО правилно. Не бива да предприемаш подобни действия, поради простата причина, че не можеш да различаваш (дано не се обидиш!), но сериозно го твърдя това. Мога да ти дам твои изказвания, потвърждаващи тези мои усещания, но няма да го правя сега.
Без да може да различава човек, той можеш да бъде изкушен и да си създаде  много неприятни последствия за себе си и близките си нищо, че прави нещата с Любов, но... това е друга тема.

Въпросите ти в другите два поста са вече по същество, но сега няма да ги коментирам, защото се опасявам, че мнението ми ще стана огромно. :)

Поздрави.  
      
: Re:Нашето отношение към темата "2012г." през призмата на Новото учение
: Ирина - Horus April 15, 2010, 08:31:55 AM

3. "А вие бихте ли казали като Лот: "Мърсувайте с дъщеря ми, а оставете Божия човек"? Аз не бих! И не е нужно!"
Моят отговор е - "ДА!"... Дори и не бих се замислил и една секунда!       

Лесно е да жертваш друг, но себе си..!? А би ли отговорил Лот с "да", ако имаше избор дали да мърсуват С НЕГО?
За мен това е Истинската жертва - да жертваш себе си, а не друг.
Общували сме с теб Никола, и знам, че би го направил за някой праведен човек - би се жертвал. Аз също - даже бих умряла за всеки (колкото и да е наивно).
Но, аз не бих жертвала никой друг, освен само себе си.
: Re:Нашето отношение към темата "2012г." през призмата на Новото учение
: Delfin123 April 16, 2010, 12:15:55 PM
Благодаря на Никола Дамянов за отговора!
Уважавам всички хора, макар понякога по някои въпроси да имаме различни становища.
Благодаря ти, че си откровен!

Примера със семейството на Лот много ме накара да се замисля.
И колкото и да мислих стигнах само до един извод:
Божа работа е какво ще става!

И ако аз не познавам семейство като на Лот, то това не означава, че няма.
: Re:Нашето отношение към темата "2012г." през призмата на Новото учение
: Вили Николова April 16, 2010, 12:30:05 PM
Здравейте ,
аз до сега,колкото и да "свалям летвата" истински Лот не съм срещала, но съм убедена че има живи Учители между нас и вярвам че "от горе" не са ни оставили сами като виждат колко сме объркани.За нас остава да ги разпознаем и мисля,че не е чак толкова трудно.Мога да споделя и моите критерии : Като за начало e начина на общуване-открит и естествен,Словото му е необятно,но лесно и разбираемо.За разлика от многото "доброжелатели" един Учител никога няма да ни "задръсти " с купища теории и сложни изрази,напротив.Той използва нашия личен житейски опит и с реални примери ни помага да разберем и поправим грешките си. Учителя има Любов и Търпение, но винаги казва Истината и работи със закона на Правдата,което е най-неприятното за нас учениците и с лека ръка можем да отхвърлим Божия служител.Дори и след това Учителя не се сърди,не заплашва,не обижда,както много самозвани,той само напомня и предупреждава.Останалото е въпрос на личен избор,а оправданията са за наша сметка.
Поздрави!
: Re:Нашето отношение към темата "2012г." през призмата на Новото учение
: Delfin123 April 17, 2010, 08:30:50 AM
Преди мислих, че можем да запазим  мълчание по темата 2012г.  и всеки да си говори и чете каквото си иска. Свобода!

Но си промених мнението заради едно дете на 12г!!!
Говорейки с майка му за нейни проблеми, детето изведнъж се хвърли и ме прегърна и каза:
"Ще умрем ли всички през 2012г.???"

Още помня как тупкаще сърцето му и как бяха силно уголемени зениците. То се страхуваше. И то много.

Имах възможност  да кажа, че винаги в човешката история е имало, урагани като в САЩ, земетресения като в Чили, цунами, вулканични изригвания - все пак вкл. и Витоша е угаснал вулкан.
И това  те са го учили в училище, и знаят, че Природата е по-силна, както и че след всяка буря идва красива дъга и слънцето гали земята.

И както умира една година -  идва с подаръци и празненства следващата.
Така свършва едно десетиелтие и идва друго, идва нов век, ново хилядолетие.
Но въпреки това много хора са песимисти и са черногледи, или  се страхуват от смъртта.

За щастие,  в разговора се разбра, че несбъдналите се апокалиптични предсказания за  слънчевото затъмнение през 1999г. имат много много положителна роля. Сега много хора приемат това като аргумент, че ще оцелеят и не трябва нито да се тръшкат да страдат и да се страхуват, нито да си мислят, че трябва да хапват  и пийват  като за последно.

Детето се успокои и си поговорихме за Природата и нейното величие.
А майката се замисли дали да слуша паническите размисли на колежките си.

А аз  за себе си приех, че когато и доколкото мога винаги ще давам оптимизъм на хората по темата, защото страхът е най-лошият съветник.


Ако имате желание - бихте ли ме посъветвали  за подходящии според вас беседи и  цитати, книги.
Питам ви чистосърдечно.Обмислям по кой ключови думи да  търся беседи, или  статии, за да има какво да дам на хората да четат и да обмислят, ако имат желание, разбира се.


Ето на какво попаднах "случайно":

"Изгревът на Бялото Братство", том 2, стр38-39:

"Това чистене и "свършекът на века" се извършват от един период от 45 години.
Този период е започнал от 1900г и ще завърши 1945г.

От 1945г. започва друг период, който също ще трае 45 години до 1990г.
Идват такива времена и такава власт, че който й се противопостави, ще си положи костите си  на земята.
Настава една голяма диктатура, която е допусната, за да се изчисти застоялата тиня...

След този период ще има кратка почивка до 1999г., която ще е най-благоприятна  в духовно отношение за Бялото Братство

А след това ще дойде нов период, с още по-страшна диктатура от тази, която има да дойде.
Tя също ще трае 45 години.

Т.е. Учителят говори за период поне до 2045г.
Каквото и да се случва, ще има  кой да го хроникира.

Радвай се на всички състояния, през които минаваш. Опитвай ги, поучавай се от тях.
Те са в реда на нещата. Така постъпва разумният човек.

 Той разбира своите състояния и правилно ги тълкува.
Той знае, че всяко нещо си има свои причини.

За всичко си има причина. Само, че обикновено не я знаем, или знаем само част от истината.

Учителят е казвал, че войните са за грешните хора и така, страдайки на фронта, те изкупват кармата си, душите им се ужасяват от кръвопролитията, търсят Бога и  се повдигат. Скоро след това тези хора ще се преродят и ще поемат пътя на еволюцията. (Комнтарът бе за многото жертви от 2-рата световна война.)

Може би това е и смисъла на тези спекулации за 2012г. - да се замислят хората.
И именно хората, които имат духовни търсения, имат малко повече опит могат  и е желателно да дадат книга, информация, идея.
Не казвам съвет, защото всеки си е достатъчно честолюбов.


Трудно ми е да говоря за причините довели до тези серии от експлозивни изригвания на вулкана в Исландия.
Те наляха вода във воденицата на песимистите и тези, които  гледат апокалиптично на 2012г.

А историческите данни за изригване на друг голям и мощен вулкан - Катла, винаги след този са документирани.
На пръв поглед е учудващо защо вулканът не "изпусна  достатъчно пара и газове" от страничната цепнатина (около 1 км.) за около 30 дни, след като се събуди.
  А се стигна до  серия от експлозивни изригвания от основния кратер.

Странно съвпадение на събитията:
Може би и ние хората сме били много експлозивни в емоциите си. Може би неуместно бяха обвинени руските служби за инцидента с полската делегация, и сега въздушния трафик е блокиран, за да не дойдат всички президенти и да отдадат почит. Кои наистина има полза от тази катастрофа - аз не  мога да предценя.

: Re:Нашето отношение към темата "2012г." през призмата на Новото учение
: Никола Дамянов April 21, 2010, 10:18:27 AM
Здравейте!
Тъй като настоящето мнение излезе много дълго, за което съжалявам, го разделям на три части и всеки да си чете, това което иска...
По долу извън темата отговарям на Ирина и Вили Николова (първите две части), а  в последната - отговарям по темата на въпросите на Делфин123.
Моля, ако пак някой реши да коментира въпроси извън темата, нека си направи нова такава. Така ще е по-удобно да си разискваме и дискутираме там.

==============================


Лесно е да жертваш друг, но себе си..!? А би ли отговорил Лот с "да", ако имаше избор дали да мърсуват С НЕГО?
За мен това е Истинската жертва - да жертваш себе си, а не друг.

С това не съм съгласен, защото жертвата е един голям изпит и той е свързан с "най-милото", относно което човек решава дилема за "раздялата", най-общо казано.
За хора, които имат деца - те са най-скъпото нещо за тях. Те са "ахилесовата пета" и респективно с тях се свързват най-големите изкушения и изпитания. Там са и най-големите "атаки" от Черната ложа и съответно провали за семейните хора... Това често е и за "добро", защото не малко хора са станали духовни, на базата на неволите,които им са поднесени чрез техните деца. Дълга тема...
В този ред на мисли смятам, че ако на Лот му бяха предложили "да мърсуват" с него, а не с дъщеря му, това щеше да му е най-малкият проблем. Дори бих казал - голямо улеснение биха му направили по този начин.  
Иначе, що се отнася за лична "жертва", при която ти жертваш някой друг (непознат!), то това изобщо не е жертва По-скоро това е голяма заблуда! Да жертваш за идея или за свои вярвания и убеждения някой друг, не само не е нито правилно, нито препоръчително,... а е и голям ГРЯХ!

==========================================

...
аз до сега,колкото и да "свалям летвата" истински Лот не съм срещала, но съм убедена че има живи Учители между нас и вярвам че "от горе" не са ни оставили сами като виждат колко сме объркани.За нас остава да ги разпознаем и мисля,че не е чак толкова трудно.Мога да споделя и моите критерии : Като за начало e начина на общуване-открит и естествен,Словото му е необятно,но лесно и разбираемо.За разлика от многото "доброжелатели" един Учител никога няма да ни "задръсти " с купища теории и сложни изрази,напротив.Той използва нашия личен житейски опит и с реални примери ни помага да разберем и поправим грешките си. Учителя има Любов и Търпение, но винаги казва Истината и работи със закона на Правдата,което е най-неприятното за нас учениците и с лека ръка можем да отхвърлим Божия служител.Дори и след това Учителя не се сърди,не заплашва,не обижда,както много самозвани,той само напомня и предупреждава.Останалото е въпрос на личен избор,а оправданията са за наша сметка.
...

 

Мнението е извън темата, но ми се иска да кажа, че аз подкрепям в голяма степен тези критерии, макар че могат да се систематизират още и да се добавят навярно още много неща.
Ще се опитам да добавя само една идея още...
Истинският Учител се различава не толкова по количество знания от другите учители, а по това, че той има МИСИЯ!  Много хора могат да говорят красиво, да поучават и да казват мъдри неща, но тяхната мисия е "локална", ако може така да се каже...
Ще използвам библейската мъдрост, че при наличието на Мисия и Учител за нейното реализиране, много хора са "призвани, а малко са избрани!"...Това значи, че има доста напреднали хора с качества и добродетели "слезли" от небето (призвани!), но само част от тях ще се реализират, тоест ще бъдат "избрани"... Така има взаимозаменяемост, все едно Невидимият свят се е презастраховал от липса на "кадри". При това положение пък имаме и свободен избор, който всеки може да употреби както си реши от избраните. Примера за Школата на Бялото Братство, Изгрева и Учителя е много показателен за това отношение.
Друго съществено нещо - в подобна Школа (при истински Учител!) обикновено се Работи (има СЛУЖЕНЕ!), което е основно занимание, а паралелно на това се и учи човек - второстепенно нещо. Всъщност ученето в една реална Школа е лесно, защото Учителя е този, който носи персоналната отговорност за всичко. Той всъщност е личността, която може да разрешава безпроблемно, лесно и правилно всички съпътстващи проблеми. Проблеми както от лично естество, пряко касаещи учениците, така и проблеми от организационен характер и взаимоотношение.
Колко е лесно само, ако си с Учител до себе си? Значи единствено ти е необходимо да можеш да Служиш, а другото се подрежда по един хармоничен и лесен начин!
В този ред на мисли, накрая ще кажа, че аз никога не бягам от това някой да ме поучава, съветва или нещо подобно. Приемам с отворени обятия всеки, който иска да се изявява като учител или "избира" последователи... Винаги давам шанс на такъв човек да се изяви, като Учител например, но той трябва да отговаря на определените от мен критерии. Защо трябва да отхвърлиш някой преди да си го проверил? Еми, ако е Учител? Можеш ли да проиграваш така лековерно своя шанс и възможност?
Мисля си,...аз например, ако бях на Изгрева с радост бих служил и не бих се притеснявал да правя и най-елементарните и незначителни неща, ако се налага... Примерно бих им лъскал обувките или чистил тоалетните, ако трябва... Няма значение. Всичко бих правил! В този смисъл не мога да разбера как някой хора от онова време са се карали там на Изгрева и са се "съревновавали" кой е по-духовен или напреднал. "Човещинка си е!" - както се казва, но трудно го разбирам, а от друга страна пък подобни неща само издигат повече в очите ми Учителя, за това че е успял и още повече ме убеждава в Неговата голяма Мисия.  
В днешни дни нещата май са аналогични... Пак става някакво лудо и безумно надпреварване за това кой е по-голям разпространител на Словото например и в резултат на това, всеки гледа да се качи на раменете на другия и да вика от "високо" - "АЗ СЪМ! АЗ СЪМ!"... Безумие, инспирирано от човешка завист и ограниченост, а къде отива тогава съзнателността, духовността, добродетелите? А да не говорим, че със своето разпространение на Словото и "служене", някой са си направили доходоносен бизнес - "духовен" може би ?!?  Много теми за размисъл има в тази насока, но ще спра до тук...  

==============================================

Конкретно по темата, за което е писала може би само Делфин123 :

...
"Изгревът на Бялото Братство", том 2, стр38-39:
" Свършекът на века се изразява в едно чистене на старото човечество, за да може  на негово място да дойде Новото човечество.
Това чистене и "свършекът на века" се извършват от един период от 45 години.
Този период е започнал от 1900г и ще завърши 1945г.
От 1945г. започва друг период, който също ще трае 45 години до 1990г.
Идват такива времена и такава власт, че който й се противопостави, ще си положи костите си  на земята.
Настава една голяма диктатура, която е допусната, за да се изчисти застоялата тиня...
След този период ще има кратка почивка до 1999г., която ще е най-благоприятна  в духовно отношение за Бялото Братство
А след това ще дойде нов период, с още по-страшна диктатура от тази, която има да дойде
Tя също ще трае 45 години.

За нея се говори в     Откровението на Йоана гл.21, ст.8.:
"А колкото за страхливите, неверващите и, мръсниците, убийците, блудните, чародейте, идолопоклонниците и всички лъжци, тяхната участ ще бъде в езерото, което гори с огън и жупел"
А за праведните Господ е промислил:
А какво е това? Ще намерите в гл.21, ст.6 от Откровението на Йоана:
"И рече ми: Сбъднаха се. Аз съм Алфата и Омегата, началото и края. На жадния ще дам даром от извора на водата на живота. Който побеждава, ще наследва тези неща: "Аз ще Му бъда Бог и той ще ми бъде син"..."

Значи от горните сметки излиза, че сега вече сме в епохата на "по-страшната диктатура" (първите и 10 години минаха!) и това трябва да ни успокои, защото ще ни се размине 2012г., която коментираме...
Бих попитал - В какво се изразява настоящата диктатура Делфин123? Кой е вожда? Кой е малтретиран? Кой е с ограничени права? Аз последните десет години поне не съм забелязал това, но мога и да греша ?!!?
Всъщност не се ли хващаме за едни думи, а да игнорираме други, само и само да ни се вържат сметките, които си ги правим и да се успокояваме - "това нас няма да ни стигне, да му мислят тези след нас!". :)  

От друга старана, ще ползвам един цитати на Вики3 (благодаря и!) от сходна тема в Портала, където Учителя е каза други неща в Беседите си:

"Има друга опасност сега. Ще минем през една зона, дето нашата Земя има опасност да се запали.
Като се запали, всичко, каквото има по Земята, ще изгори.
Туй ще го намерим в посланието на апостол Петър.  
...Ако нямаме Любов, или Земята ще изгори, или ледената епоха ще дойде."
 из "Ще бъдат научени"
и
"Свършването на света се обуславя от греховете на хората.
Когато добрите хора в един град надделяват над лошите, техните молитви могат да отменят тежката карма на този град."
из "Живите закони на добродетелите"

Цитатите на Вики3 са доста по темата.
Според мен е очевидно обаче някакво разминаване между цитати? :)
Някой задава ли си въпроса, защо така се получава?
На какво се дължи това разминаване?

Всъщност, аз имам отговори на тези въпроси, но не ми се пише сега, а и отговорите са много лесни и всеки сам може да си го открие.  

Коментира ми се по-скоро следното от Делфин123 :

...
За щастие,  в разговора се разбра, че несбъдналите се апокалиптични предсказания за  слънчевото затъмнение през 1999г. имат много много положителна роля. Сега много хора приемат това като аргумент, че ще оцелеят и не трябва нито да се тръшкат да страдат и да се страхуват, нито да си мислят, че трябва да хапват  и пийват  като за последно.
...

И аз мисля, че събитията от 1999 са за щастие, и че са изиграли "положителна роля", но не в смисъла който се разбира в цитата, а точно обратното... :)
Какво имам в предвид? - Нека да се върнем назад в 1999г... Голям страх си беше! Колко "духовни" хора изникнаха тогава... Нямаше места за палатки ЕДИН месец по рано в лагера на Езерата.  Имаше слух,...ясновидец предрекъл, че тези места щели да се окажат незасегнати от бедствия.
Много ми беше смешно, защото бях убеден, че нищо няма да се случи тогава, а хората, които уж разсъждаваха като мен, бяха много притеснени и демонстрираха "набожност"...Какви ли не школи, йоги и други духовни образования имаше. Молитви. Ритуали... Не ми се дават примери, но много забавно беше да се наблюдава от страни цялата пародия и изявена куха духовност от хора, които в следващите години не съм срещал повече в лагера. :)

Мисълта ми е друга... Налице е страх от някакво събитие, което лицемерно или не (няма значение!) силно е засилило желанието за живот на маса народ (хора по ЦЯЛАТА Земя!) и това ги е направило по-добри, по-разсъдливи, по-духовни... няма лошо в това!
Въпрос - как при това положение можеш да се предположи, че всички тези Души могат да "отлетят" в астрала при едно всеобхватно бедствие? Някой дава ли си сметка каква "анархия" ще настане там?
От друга страна си има точни Закони, когато една Душа си заминава. Учителя също е споменавал за тези моменти, и целта е тя да не бъде "ограбена" при подобен преход...(друга тема!)

Основното, което искам да кажа е, че когато ПОВСЕМЕСТНО И МАСИРАНО има нереализирани огромен брой съществени желания и стремеж за тяхната реализация (нищо, че всичко е плод на страха!), "спусъка" не може да бъде натиснат. Получава се противоречие със Законите!
Кога може да се приложи "рестарт"? - Когато хорицата са се разпищолили и разгащили до безумие и самодоволно се наслаждават на величието си, а за ценности и духовност - дума не може да става. Това е  ИДЕАЛНИЯТ момент за "рестарт", според мен, ...но мога и да бъркам?!? Ако има някой аргументи в обратна посока да казва.  :)

Накрая -  един цитат от Учителя (отново публикация на Вики3):
"Когато някой пророк предскаже нещо, което впоследствие не се сбъдва, това показва, че тези хора, на които е предсказано това нещо, са се молили много и като отговор на тяхната молитва, Бог е отменил присъдата.  " из "Живите закони на добродетелите"
Пак опряхме до праведни и молитви, които могат да отлагат "рестарти"!
Значи с право сме се ориентирали да търсим аналог на Лот, защото дори и да има обезумели хедонисти навред по Земята, плуващи във своето материално самодоволство, трябва да се докаже, че системата работи,...че системата е произвела нещо качествено, което е тук и сега. Ние всъщност търсим само един продукт - един праведен човек!
"Свалихме летвата" и оставихме в Лотовия аналог да търсим само критерия "неподвластност на пари" - един, но много труден критерий!
Дайте да мислим сериозно...Давайте примери (без имена, просто разкажете истории, съдби!)
Огледайте се около себе си, ...но може да се ползват и примери за които сте чували или чели, и които реално съществуват там някъде по Земята.

Поздрави.
 


  
        
: Re:Нашето отношение към темата "2012г." през призмата на Новото учение
: Иван April 21, 2010, 12:42:03 PM
Здравейте психоаналитици и дълбочинни психолечители!!! :))))
Имах очарователното щастие да прочета вашите мнения по цитата който ще взема за отправна точка, нищо, че е извън темата ... :)))
Особенно съм "очарован" от мнението на Ирина.


3. "А вие бихте ли казали като Лот: "Мърсувайте с дъщеря ми, а оставете Божия човек"? Аз не бих! И не е нужно!"
Моят отговор е - "ДА!"... Дори и не бих се замислил и една секунда!      

Лесно е да жертваш друг, но себе си..!? А би ли отговорил Лот с "да", ако имаше избор дали да мърсуват С НЕГО?
За мен това е Истинската жертва - да жертваш себе си, а не друг.
Общували сме с теб Никола, и знам, че би го направил за някой праведен човек - би се жертвал. Аз също - даже бих умряла за всеки (колкото и да е наивно).
Но, аз не бих жертвала никой друг, освен само себе си.

Като го прочетах и тутакси ми се поиска, да си дам моето изключително НЕпрофесионално миниатурно мнениенце по дискутирания въпрос ...:))))
Моите почитания към Ирина, но ми се струва не само, че е наивно казаното от нея , а и без грам мисъл и познаване на проблема. Сори Ирина .... много, много, много ...много съжалявам!!! Но това пък е моето мнение.
Да умре човек за някого друг е .... безумие от психологическа, философска и ... не на последно място Религиозна */ тази гледна точка ще се опитам да я коментирам отделно/ гледна точка. Виж, да живееш за някого е .....  много по-трудно. Физическото умиране е едно мигновение... един кратък миг на трансформация на съзнанието и "превключване" от от чисто материалния начин на мислене в условията на чисто химическо-материалния- плътски свят, който може да се изследва с чисто плътските сетива и ......  Душевно - Духовния свят от друга страна.
Да направи човек такава много сериозна стъпка в пълно съзнание и обмислено, се иска да познава много дълбочинно Живота такъв като Божествен Дар. Трябва да е наясно с много големи тънкости от тайните на Живота. В противен случай ще си самоизработи една много отвратителна Карма, така, че после поне 2-3 превъплъщения ще си скубе косите от яд , че се е самоизвозил.
Това е от една страна ...
От друга страна лично аз съм срещал хора, които са ми казвали в прав текст " ти си такъв и такъв и си длъжен да прощаваш и нищо да не правиш като Христос. Като Него си длъжен като те ударят по едната буза, да си подадеш и другата" .... Не не съм длъжен , нито аз, нито който и да е било друг. Това е казано в Библията за строго определени хора в строго определени моменти.
Да, да , ама не .... защото точно това са разсъжденията на дявола. Точно така ислямистите подлъгват камикадзетата. Едно е мама и тати да се саможертват за да може да оживее попадналото им  в капан дете, но не защото им се умира, а за да запазят детето си. Съвсем друго някой да го иска, търсейки точно този ефект, за да остане детето беззащитно и без вещата охрана и отбрана на мама и тати .
Хайде помислете малко дами и господа психолози , преди да дрънкате врели- некипели , а ...моля ви !!!!

Защото, да се саможертваш, си е един вид самоубийство. А това вече е много тежък грях пред Бога.
Самоубиецът носи много тежка Карма, защото "вътре" в менталното си и съответно причинно тяло вече си самообразува един... едно ...  ъъъ.... образно казано самозаключване за Божествения живот.

В Евангелието е казано от Христос : ......по памет:  " Който не намрази и не се откаже от мъж, жена, майка, баща, деца в Моето име, не е достоен за Мене".  Има една много същественна подробност  казано е в "Моето име". Това включва един много сериозен комплекс от знание и Познание за Христос. Никой човек, който и да е било няма право да иска саможертва в името на Бога. Другото е много тежка самозаблуда и заблуда с политически и други цели. На Бога самоубийството не Му е нужно, защото противоречи на Живота, такъв какъвто Го е създал.
Бог не е създал смъртта, тя е творение на Дявола и Сатаната.
Вярно е, че има и много интересни моменти от психологическа и философска и религиозна гледна точка, които са точно изключение от общото правило.  Но не защото са ги търсени съзнателно от хората, а защото са били поставяни  "до стената" без право на избор. В такива моменти .... да му мисли този който си е поставял за цел да оставя човек "до стената без право на избор". Всеки има право на избор и ако се моли правилно на Бога, ще намери верния отговор само от Него директно. За неподготвените самозаблудени и заблудени е невъзможно да бъде обяснено. Едно е човек да бъде поставен "до стената", друго е да има избор.
Спомнете си какво казват Ангелите приели човешки вид на Лот ...... " вземи жена си и децата си и излез от това място, а ние ще им дадем сън, докато вие излезете от този град и не се обръщайте назад докато бягате от тук .../Содом и Гомор/" .....   За божиите хора винаги или почти винаги има изход, ако са във връзка с Бога. Всичко зависи от това дали няма да се паникьосат и дали ще вземат правилното моментно решение. А другите които са ги поставили съзнателно в крайно неблагоприятни условия  ... ми ...ми ...да му мислят. Физическото изтребление понякога може и да е като спасение за нечии грешни самозабравили се Души.
Но това се решава от Бога, не от хора или тъпи имами проповядващи самоубийства в чест на Бога.

ПП:

Ирина и аз като тебе преди много години мислих като тебе. Сега обаче съм крайно резервиран относно саможертвата заради  други хора. Ако някой е праведник, той няма нужда от моята крайна саможертва, може би има нужда от някаква помощ ...хора сме все пак, грешим от незнание, изпаднали в безпомощност поради лошотията на други хора, но  саможертва .... хм .... НЕ. И все пак,  всяко правило си има изключения - зависи от моментната ситуация и личните правомощия на човека взимащ крайни решения.

Пример: ако имам шофьорска книжка и карам с разрешена скорост по разрешено място и изкочи някой весел самоубиец и се ...самоблъсне в колата ...... нямам вина..... лека му пръст на глупака, дето си е мислил, че по-малкия брат на Дънкан Маклауд. Иако му се размине само със строшена ръка, крак ..... да черпи за майсторството на провоимащият шофьор, че не го е пречукал като куче там на пътя. Пътят не е пешеходна зона, нали?  
Но ако в същата ситуация съм без шофьорска книжка ...... си го отнасям затвора точно като бръмбър сламка или ... като куцо пиле домат ....:)))) Да не съм влизал да управлявам МПС без правомощия, нали!?
Само, че има един проблем ...мъничък. "Веселият самоубиец" не знае кой има в джоба си шофьорска книжка и .... за това, да спазва правилата за движение.... :)))))))) Демек - да не иска от другите да се саможертват, като бъдат поставяни напълно умишлено  в крайно неизгодни ситуации. Че току виж са с шофьорска книжка категория А,В,С,Д и Е като добавък и не управляват картонен трабант, а  свръхтежък боен танк. Сблъсъкът тогава вече е с предсказуем изход ....поне за шофьора на танка. :)))  Превод: Ако един човек има аура няколко километра широка, пък друг има едва 50 см и решава да се "чукнат" като две козлета на моста с този с грамадната аура .... ми да се сърди на шибаният си мерак после. Този с километричната аура, няма и да усети със сетивата си какво е станало, при това ако е и на скорост .... изходът е ясен.
: Re:Нашето отношение към темата "2012г." през призмата на Новото учение
: Ирина - Horus April 21, 2010, 01:35:31 PM
Иване, благодаря ти за очарователният начин, по който ме "виждаш и оправдаваш" в собствените си очи :) Доста далече съм, обаче,  от представата ти за малко розово-бяло наивно дете, жертващо се при първия насрещен влак.. ама, карай - няма да спорим сега :)
Само те моля, контролирай малко публичния си език - защото никак не приемам за нормално опростачването на стила, особено във форуми като този, в които се предполага, че сме се събрали културни хора. Както и изказвания от рода да предполагаш кой какъв е и как мисли, бързайки да правиш импулсивни изводи. Защото лош съдник е този, който има само едно доказателство и се опитва по него да нарисува цялата картина..  Кой знае,  може би това "доказателство", което ти виждаш - дори да не е част от картината, която търсиш :)
Това за религията - няма връзка с мен, а за безумието - още по-малко. Разглеждам Библията и всякакви други религиозни текстове от окултно гледище - така, както ги разглежда и Учителят и такъв, какъвто следва да е единственият им начин на разглеждане. Всичко друго са християнски измишльотини и суеверия - нямащи нищо общо с Учението и Истината.
Мисля, че Никола ме разбра какво искам да кажа - просто защото той ме познава. Грешката е моя, че имам навика да говоря с всички така, сякаш се знаем от памтивека и очаквам да говорим на общ език, след като "уж" следваме едни и същи Идеи..  Убеждавам се, обаче, че при повечето май наистина следването им май е само "уж".
Приемам забележката на Никола и че "ахилесовата пета" при родителите може да са децата! Но, да речем, че при мен  (извън качеството си на родител, т.к. не съм) - моята "пета" е по-голяма.

Ако трябва да сме сериозни, мисля и че двете категории, които дава Иван -  "да живееш за някого" и "да умреш за някого" - са си криворазбрани. Както и да е.
В случая говорихме за Лот и идеята ми беше следната: Да предположим какво би направил той, ако му бяха дали избор да мърсуват с него? Както и да имаме предвид, че в случая на избора си той прави жертва като предлага дъщеря си - спасявайки не персонално себе си или някой друг, а хората, света.. Тоест, каквито и да е сравнения с персоналния личен живот или частни интереси и благополучия  (каквито примери дава Иван) - са неподходящи в ситуации от глобално значение, като тази.

Още веднъж, благодаря ви за мненията и гледните точки, особено на Никола за ежедневният му труд и Светлина.

Приятна вечер :)
: Re:Нашето отношение към темата "2012г." през призмата на Новото учение
: Иван April 21, 2010, 02:49:13 PM
Изказъл съм  само НЕпрофесионалното си, /опростачено според тебе/ мнение.
Нямам никакви притенции за професионализъм като тебе.
За менте е удоволствие да "чуя" професионалното ти мнение:
Това за религията - няма връзка с мен, а за безумието - още по-малко. Разглеждам Библията и всякакви други религиозни текстове от окултно гледище - така, както ги разглежда и Учителят и такъв, какъвто следва да е единственият им начин на разглеждане. Всичко друго са християнски измишльотини и суеверия - нямащи нищо общо с Учението и Истината.

Виждам, че Истината струи от тебе.
Така да бъде. Само допълни, че е само твоето субективно мнение за Истината, иначе вече трябва да те канонизираме за Светица и единственият оторизиран тълкувател на Петър Дънов.
Иначе Никола предполагам и мене ме разбра, въпреки, че лично не се познаваме. Голмата част от написаното от мене беше за него, не за тебе.
Само лек съвет от мене НЕпрофесионалиста: Не очаквай записана защитена дисертация по дискутираните въпроси в който и да е форум.
Когато си отгледаш твои собствени деца в буквален смисъл в положението на дълготрайна многогодишна крайна простащина от книжни окултисти, дето не се и помръдват да помогнат ни на йота, но са като едни малки сократовци на думи, може да дискутираме неопростачено. До тогава твоите коментари си остават единствено и само хипотетични прочетени от книжки. В тях може и да има доста Истина, но няма да е преживяна и изпитана дали е функционираща. Пациента го приемаш за 1-2 часа и после го "пускаш да си лиже" психо и душо раните, след като си му обрала такса болност. Собствените ти деца не са просто пациенти - те "залепват за тебе" 25 часа в денонощието. Няма как да им обясниш, че навън има психотронна атака и не можеш да го пуснеш да си играят при другите деца, защото ще ги отвлекат и .... прочие неща. Те искат да си играят, но като се върнат в къщи искат и да ядат, а не си напечелила пари, защото си била 25 часа с тях. Между другото трябва и да пазиш и съпружеската половинка от същите неща като децата, но тя поне може да си каже какво й е на душата и има хипотетичен вариант да чуе за какво иде реч когато говориш за психотронни атаки,  магии, отвличания и прочие човеколюбиви експерименти ако ти е останало още въздух и още можеш да говориш. А книжните плъхове през това време "цъкат като стенни часовници" отстрани и пишат десертации и докторати ... и...трупат в банковата сметка и се хилят непросташки, научно при това с академичните си титли, след като чисто академично са "хвърлили" поредния пасианс на картите, за да докажат ясноведските си методи на познаване на черна и червена карта, бодро записвайки героичния си академичен труд на филмова лента, като наследие за поколенията.
На война е като на война, няма простаци и непростаци - има само живи и умрели. Можещите оживяват и после разказват с присъхнали гърла и устни опростачено, другите пишат поезия с литературни термини. Романтиката е по филмите на Холивуд когато седнеш пред телевизора с изпружени крачета върху меката табуретка след усиленото натоварване на нахалните пациенти там ... кабинета , с работното  време от 9 до 17 часа. Които даже имат и наглостта да си плащат за сеансите.

 За духовни деца пък изобщо  не ми се говори. Липсва ми професионализЪмЪт тотално там.

А аз мога само да цитирам хора говорили с пресъхнали гърла и устни, грачещи в озверението си и радващи се, че са оживели да разкажат как са оживели........
 
Нали ще ме извиниш за острите непрофесионалните  цитати на чуждите думи!?

Лека вечер!
: Re:Нашето отношение към темата "2012г." през призмата на Новото учение
: Ирина - Horus April 21, 2010, 03:20:00 PM
Когато си отгледаш твои собствени деца в буквален смисъл в положението на дълготрайна многогодишна крайна простащина от книжни окултисти, дето не се и помръдват да помогнат ни на йота, но са като едни малки сократовци на думи, може да дискутираме неопростачено. До тогава твоите коментари си остават единствено и само хипотетични прочетени от книжки. В тях може и да има доста Истина, но няма да е преживяна и изпитана дали е функционираща.

Не виждам какво общо има отглеждането на собствени деца с някакво си универсално понятие за Истина? Това е просто един възможен вариант и въпрос на избор за Път - нищо повече. Както и всеки друг избран житейски път си е със своите императиви. Мислиш, че само в житейският семейно-събитиен път се трупа опит ли? Съмнявам се!
Да си видял някъде да давам компетенции в подобни теми, касаещи въпросният семеен многоъгълник в отглеждане на деца? Няма и да ме видиш - там личен опит нямам и нямам и претенции да давам акъли. Отчитай го, ако щеш като слабо звено - твоя си работа, твои си критерии. През моят поглед то е излишно звено и въпрос на избор. Още повече, че вариантите за избор - зависят и от едни по-други Неща и аз се радвам, че имам това право на избор да не наджапвам в подобни неосъзнати и първосигнални излишни (според мен) житейски схеми.

п.п. Ако желаеш да я чоплим тая тема и да си разменяме приятелски крошета - нека не занимаваме останалите, защото надали ги вълнуват гледните ни точки относно тезата ти за "Децата и Семейството - единственият критерий, че ще намерим Истината...( и други подобни заблуди на хората..) " :)
: Re:Нашето отношение към темата "2012г." през призмата на Новото учение
: Иван April 21, 2010, 05:00:47 PM
Нещо си се заблудила май?
Няма приятелски крошета, няма и неприятелски.
Всъщност разказвах само един вариант на сценарий на филма "Индиана Джоунс и храма на обречените" с други главни герои.
Нищо повече - имам много богата и мноооого развинтена фантазия и трудно я овладявам понякога. Особено като налетя на професионалисти.

Иначе по темата тук: за  24.12.2012 година да кажа две думи.
Според календара на другия ден се пада ден събота. В ден събота винаги си купувам вестник с програмата за цялата следваща седмица. Мисля през 2012 година на 24.12 да направя същото ..... вестник, програма за ТВ-то, после джезвенце с кафенце - голямо при това и с удоволствие ще изсърбам една чаена чаша хубво горещо кафе с крака върху табуретката като един книжен, опсссс... филмов плъх. Е ..ако е дал Господ ,де ..... но със сигурност не ми се гледа вече "Индиана Джоунс и храма на обречените". Може би ще гледам 5134 или 6783 епизод на "Дързост и красота". но по вероятно е да си пусна "National Geographic" или "Travel TV" или "History TV".
Нямам критерии.
Просто "гледам филмите" които "пускат" по онова нещо наречено  "телевизора на възприятията" и се потапям в сценария на баш Сценариста.
: Re:Нашето отношение към темата "2012г." през призмата на Новото учение
: Delfin123 April 22, 2010, 12:51:21 AM

3. "А вие бихте ли казали като Лот: "Мърсувайте с дъщеря ми, а оставете Божия човек"? Аз не бих! И не е нужно!"
Моят отговор е - "ДА!"... Дори и не бих се замислил и една секунда!      

Лесно е да жертваш друг, но себе си..!?
 
За мен това е Истинската жертва - да жертваш себе си, а не друг.


Напълно подкрепям тези думи!

Майката не си ли поставя живота под въпрос, хеле пък преди векове, когато ражда децата си.
Бащата не се ли жертва, когато отива на война  да защити страната си?
Дори Учителят не е спирал уччениците си, а ги е благославял да изпълнят дълга си и да се върнат.

А ако Левски И Ботев бяха тръгнали да броят Лот-овците, едва ли биха  умрели за България.
Техните имена знаем, а другите -  хилядите  неизвестни  храбреци
Ами ако опълченците на Шипка бяха решили да пожертват другите и се бяха разбягали?

Ами ако шепата хора, оставени от генерала (забравих кой) бяха се разбягали, защото са осъзнавали, че са обречени, и   не бяха покрили отстъпването на руските войски при един решаващ ( и необмислен) щурм за Плевен - то тогава турците биха избили всички, вкл. намиращите се там висши военни и брата на руския император.
А разбиването на войската и "обезглаявяване" на  щаба би предрешило войната -
но в другата посока....
...
: Re:Нашето отношение към темата "2012г." през призмата на Новото учение
: Delfin123 April 22, 2010, 01:09:21 AM
...
"Изгревът на Бялото Братство", том 2, стр38-39:
" Свършекът на века се изразява в едно чистене на старото човечество, за да може  на негово място да дойде Новото човечество.
Това чистене и "свършекът на века" се извършват от един период от 45 години.
Този период е започнал от 1900г и ще завърши 1945г.
От 1945г. започва друг период, който също ще трае 45 години до 1990г.
Идват такива времена и такава власт, че който й се противопостави, ще си положи костите си  на земята.
Настава една голяма диктатура, която е допусната, за да се изчисти застоялата тиня...
След този период ще има кратка почивка до 1999г., която ще е най-благоприятна  в духовно отношение за Бялото Братство
А след това ще дойде нов период, с още по-страшна диктатура от тази, която има да дойде
Tя също ще трае 45 години.

За нея се говори в     Откровението на Йоана гл.21, ст.8.:
"А колкото за страхливите, неверващите и, мръсниците, убийците, блудните, чародейте, идолопоклонниците и всички лъжци, тяхната участ ще бъде в езерото, което гори с огън и жупел"
А за праведните Господ е промислил:
А какво е това? Ще намерите в гл.21, ст.6 от Откровението на Йоана:
"И рече ми: Сбъднаха се. Аз съм Алфата и Омегата, началото и края. На жадния ще дам даром от извора на водата на живота. Който побеждава, ще наследва тези неща: "Аз ще Му бъда Бог и той ще ми бъде син"..."[/color]

Значи от горните сметки излиза, че сега вече сме в епохата на "по-страшната диктатура" (първите и 10 години минаха!) и това трябва да ни успокои, защото ще ни се размине 2012г., която коментираме...
Бих попитал - В какво се изразява настоящата диктатура Делфин123? Кой е вожда? Кой е малтретиран? Кой е с ограничени права? Аз последните десет години поне не съм забелязал това, но мога и да греша ?!!?
Всъщност не се ли хващаме за едни думи, а да игнорираме други, само и само да ни се вържат сметките, които си ги правим и да се успокояваме - "това нас няма да ни стигне, да му мислят тези след нас!". :)  

От друга старана, ще ползвам един цитати на Вики3 (благодаря и!) от сходна тема в Портала, където Учителя е каза други неща в Беседите си:

"Има друга опасност сега. Ще минем през една зона, дето нашата Земя има опасност да се запали.
Като се запали, всичко, каквото има по Земята, ще изгори.
Туй ще го намерим в посланието на апостол Петър.  
...Ако нямаме Любов, или Земята ще изгори, или ледената епоха ще дойде."
 из "Ще бъдат научени"
и [/color][/b]
"Свършването на света се обуславя от греховете на хората.
Когато добрите хора в един град надделяват над лошите, техните молитви могат да отменят тежката карма на този град."


Според мен е очевидно обаче някакво разминаване между цитати? :)

Накрая -  един цитат от Учителя (отново публикация на Вики3):
"Когато някой пророк предскаже нещо, което впоследствие не се сбъдва, това показва, че тези хора, на които е предсказано това нещо, са се молили много и като отговор на тяхната молитва, Бог е отменил присъдата.  " из "Живите закони на добродетелите"[/b][/color]      
[/quote]


Здравей, Никола,
според мен няма разминаване.
От една страна, това, че молитвите могат да помогнат - това си е публична тайна,
стига да видим, дали те са искрени от сърце, с любов
или от корист и страх (дълга тема, разбираш ме).

Опасността от заледяване и изгаряне  са сбъднати пророчества -   от  около 10 години  те са вече стройни научни теории, доста добре подплатени.

Диктатурата, която е идвала (1945-1990)  и че който е срещу нея ще си остави костите в земята -
и тя се сбъдна.

Това, че "  "границите ще паднат и ще отидете по Париж, без никой да ви иска документи"  (по спомен) - също се сбъдна.
А да не говорим, че приемането ни в ЕС  си е вид историческо чудо...

А относно период 2000-2045 - ами това не е ли
 диктатура на монополите, на  алчния  капитал, на политическата корупция, икономическа спекула. А колко нови войни и болести нелечими се появиха,  че и станаха твърде масови.

Медиите и изкуството са все по-агесивни и пошли, да не коментирам текстовете на чалгата и нейните певици. Храмовете  в Европа ги продават  и стават  дискотеки...
Но това са само симптоми на едно  обезверено и деморализирано човечество (макар да има и светли изключения).


Нима тази морална деградация не  отговаря на това пророчество?
Нима  духовната деградация не е по-страшна от физическата смърт.
Според  мен е.
За мен разминаване на думите няма.
 
: Re:Нашето отношение към темата "2012г." през призмата на Новото учение
: Никола Дамянов April 23, 2010, 06:23:29 AM
Здравейте!
Както обикновено, нищо конкретно по темата не се казва, а по-скоро е имало "изпускане на пара" в някой от мненията по-горе. Принципно чета бегло и повърхностно, емоционални и мисловно разпилени постове, и спорове свързани с тях.

Иска ми се да коментирам следното:

...
А относно период 2000-2045 - ами това не е ли
 диктатура на монополите, на  алчния  капитал, на политическата корупция, икономическа спекула. А колко нови войни и болести нелечими се появиха,  че и станаха твърде масови.
Медиите и изкуството са все по-агесивни и пошли, да не коментирам текстовете на чалгата и нейните певици. Храмовете  в Европа ги продават  и стават  дискотеки...
Но това са само симптоми на едно  обезверено и деморализирано човечество (макар да има и светли изключения).
Нима тази морална деградация не  отговаря на това пророчество?
Нима  духовната деградация не е по-страшна от физическата смърт.
Според  мен е.
За мен разминаване на думите няма.


Ето и едно кратко определение за диктатура от уикипедия:
"Диктатурата е автократична форма на управление, при която управляващият е един и се нарича диктатор. Той се ползва с властта благодарение на личните си претенции за нея, а не въз основа на действието на някакъв монархически или династичен принцип."

Каква е ползата да защитиш дадена своя позиция (независимо за какво!)  като вземеш утвърдени термини или понятия, и вкараш в тях собствени си виждания, определения, усещания и чувства?
Всеки, ако започне да прави така къде ще му излезе края?
Меко казано подобна "философия" не е полезно за никой!
Не казвам това като упрек към Делфин123, а по-скоро го казвам с болка, защо през годините съм се нагледал на дори по-силна сектантска безпомощност, с която много хора се опитват да обясняват Словото.
Кому е нужно това? Защо се прави?
Не е ли по добре, човек да премълчи, от колкото да прави коментари на всяка цена, когато няма аргументи или не звучи убедително?
Дали така човек не се семоубеждава в "правотата" си, в която той самият се съмнява?
Няма значение! Реторика...
Практиката ми показва, че ползите от подобни изказвания се никакви, а вреди определено има...
Първо човек вреди на себе си, като се вкарва още в по-голяма заблуда, вместо да вземе да изследва по-дълбоко нещата и така да постигне Истината.
И второ - по този начин може да се предизвиква присмех и подигравка във всеки средно интелигентен човек, който по-скоро се би разочаровал от подобни изказвания и респективно, би се дистанцирал от Словото и Учението, с което не се е запознал в подробности.

Пак казвам - НЕ УПРЕКВАМ НИКОЙ КОНКРЕТНО!
Примери с други подобни братски мнения (извън форумите!), също могат да се забележат често. 
Просто споделям мисли в тази насока и се опитвам да дам теми за размисъл, които евентуално могат да са от полза...

Поздрави. 
: Re:Нашето отношение към темата "2012г." през призмата на Новото учение
: Delfin123 April 23, 2010, 07:31:27 AM
Здравейте!
Както обикновено, нищо конкретно по темата не се казва, а по-скоро е имало "изпускане на пара" в някой от мненията по-горе.

Принципно чета бегло и повърхностно, емоционални и мисловно разпилени постове, и спорове свързани с тях.

Иска ми се да коментирам следното:

...
А относно период 2000-2045 - ами това не е ли
 диктатура на монополите, на  алчния  капитал, на политическата корупция, икономическа спекула. А колко нови войни и болести нелечими се появиха,  че и станаха твърде масови.
Медиите и изкуството са все по-агесивни и пошли, да не коментирам текстовете на чалгата и нейните певици. Храмовете  в Европа ги продават  и стават  дискотеки...
Но това са само симптоми на едно  обезверено и деморализирано човечество (макар да има и светли изключения).
Нима тази морална деградация не  отговаря на това пророчество?
Нима  духовната деградация не е по-страшна от физическата смърт.
Според  мен е.
За мен разминаване на думите няма.


Ето и едно кратко определение за диктатура от уикипедия:
"Диктатурата е автократична форма на управление, при която управляващият е един и се нарича диктатор. Той се ползва с властта благодарение на личните си претенции за нея, а не въз основа на действието на някакъв монархически или династичен принцип."

Каква е ползата да защитиш дадена своя позиция (независимо за какво!)  като вземеш утвърдени термини или понятия, и вкараш в тях собствени си виждания, определения, усещания и чувства?
Всеки, ако започне да прави така къде ще му излезе края?
Меко казано подобна "философия" не е полезно за никой!
Не казвам това като упрек към Делфин123, а по-скоро го казвам с болка, защо през годините съм се нагледал на дори по-силна сектантска безпомощност, с която много хора се опитват да обясняват Словото.
Кому е нужно това? Защо се прави?
Не е ли по добре, човек да премълчи, от колкото да прави коментари на всяка цена, когато няма аргументи или не звучи убедително?
Дали така човек не се семоубеждава в "правотата" си, в която той самият се съмнява?
Няма значение! Реторика...
Практиката ми показва, че ползите от подобни изказвания се никакви, а вреди определено има...
Първо човек вреди на себе си, като се вкарва още в по-голяма заблуда, вместо да вземе да изследва по-дълбоко нещата и така да постигне Истината.
И второ - по този начин може да се предизвиква присмех и подигравка във всеки средно интелигентен човек, който по-скоро се би разочаровал от подобни изказвания и респективно, би се дистанцирал от Словото и Учението, с което не се е запознал в подробности.

Уважаеми Никола Дамянов,
както ти сам каза - четеш бегло и повърхностно, т.е.  не признаваш другите мнения и искаш да четеш само неща, кито отговарят на твойте очаквания.
Аз тук с  никой не споря, камо ли с думите на Учителя. Само споделям мнения.

В мен няма сектантска безпомощност, ( а какво е твоето определени за този термин???),поне това биха казали и хората, които са тук и лично ме познават.
В нищо не се самоубеждавам, защото не е нужно.

Аз само споделям моя гледна точка по цитати от Учителя.

Така съм прочела, така разсъждавам. Аз противоречие не виждам.
Ти, ако можеш въобще - коментирай и ти цитатите на любимата ти Вики3.

А ако си по-голям учител и намираш противоречия в цитатите, т.е. поправяш Беинса Дуно - добре, изкажи се ясно  и открито.


А каква е твоята гледна точка по темата 2012г.?
Защо не я изкажеш ясно?
Ти търсиш повод за "рестарт", а какво ти е определението за това? (в уикипедия го няма)

Май си в ролята  на "изпитващ в засада"??
Никът ми може да е на  прекрасен делфин, но мислите са си мой.
Ти имаш за ник  име, но само коментираш мислите на другите.
Моля, изкажи се и ти по темата?

Ти ли си пророк, че искаш да опровергаеш Учителя? (Само питам.)
Добре, че ме е опазил Бог от подобно духовно его!
Ти ли си Лот? Или го познаваш?
Моля, отговори за въпросите, които ти сам задаваш в предишни постове.
Иначе ще излезе, че пишеш дълги постове, за да си уплътняваш времето предценявайки другите.

А само Бог  ни преценява правилно!
: Re:Нашето отношение към темата "2012г." през призмата на Новото учение
: Delfin123 April 25, 2010, 04:23:50 AM
...Наскоро тук беше публикувана лекция на К. Златев по темата  ([url]http://www.bratstvoto.net/vehadi/menu/b11/kzlatev/2012_(lekcija).html).[/url]


По тази статия може доста да се коментира. А щеше да е много добре да има и циритани  конкретни източници.
Лично аз искам да кажя няколко думи за тези откъси от статията:

7. Възможни сценарии за 21.12.2012 г.:
Какво би могло да се случи на тази дата или в близките до нея и след нея дни? Вариантите никак не са малко. Тук ще изброим онези от тях, чиято степен на вероятност за осъществяване е най-висока.

а) алтернатива – или Път на тъмни векове (носещи безкомпромисна борба за оцеляване, масова безработица, глад и мизерия), или Вибрационен преход (вещаещ ново еволюционно стъпало за човечеството, по-извисен в духовно отношение свят, с повече от три измерения);

б) свръхмощна слънчева буря – спиране на електрическия ток, на мобилните мрежи и Интернет, на телевизионните и други електронни комуникации; тотален хаос, икономическа катастрофа; период на възстановяване – не по-малък от 20 години;

в) внезапно обръщане на магнитното поле на Земята – гигантски земетресения и приливни вълни ще унищожат напълно нашата цивилизация;

г) обръщане на магнитното поле на Слънцето – страшни катаклизми на Земята с непредвидими последствия;

д) астероидът 2005YU55 (открит през 2005 г., с диаметър 130 метра) ще се вреже в планетата ни; около Земята кръжи и друг астероид, с далеч по-внушителни размери (диаметър от 580 метра

е) в близост до Земята ще премине планетата Нибиру (най-външната спрямо Слънцето, която го обикаля за 3600 години), която ще предизвика световен потоп, изместване на земните полюси и гибелна промяна на климата;.


а) много западни окултисти искрено вярват, че ще стане вибрационен преход, и земята ще премине в друго измерение. А замислят ли се, една груба материя, колко енергия трябва да получи, за да се трансформира.
До сега деметериализация и материализация са демонстрирали само великите Учители от ранга  на  Лахири Махасая, Мурихей Уешиба, П.Дънов и др. разбира се.

б) това не може да се   избегне. факт е, че 2012 слънцето ще има максимум на активността си, може би както в 2001г.

в) доказано е, че земното магнитно поле флуктуира,  то не е какво ние  си представяме два малки магнита север и юг. отдолу има движеща се флуидна материя, която не може за миг да се премести хиляди километри. До сега има доказани няколко премествания на полюсите и все пак земята е оцеляла!

г) Това става  много често. Ето инфо по темата:
http://solarscience.msfc.nasa.gov/the_key.shtml (http://solarscience.msfc.nasa.gov/the_key.shtml)
http://astronet.ru/db/msg/1162440 (http://astronet.ru/db/msg/1162440)
http://astronet.ru/db/msg/1244650 (http://astronet.ru/db/msg/1244650)
http://umbra.nascom.nasa.gov/ssu/magnetic_carpet.html (http://umbra.nascom.nasa.gov/ssu/magnetic_carpet.html)
(http://images.astronet.ru/pubd/2006/11/12/0001217671/sunmagcarp3_soho.jpg)

Т.е. на Слънцето има  милиони и милиарди локални северни и магнитни полюси. Допуска се, че и под земята има такива процеси. Де факто има вече софтуер,  с който се моделират  измерените  магнитни характеристики. И те показват флуктуации!


д) Колкото е по-голям един астероид, толквоа е по-голяма вероятността да бъде привлечен от  обект със силна гравитация - пример имаме юни 1994г.

е) няма такъв обект, който от дълбините на системата да изникне пред нас  - той  не може  се движи с необходимата огромна скорост.
: Re:Нашето отношение към темата "2012г." през призмата на Новото учение
: aneta April 26, 2010, 12:11:31 PM
Темата за 2012 г. ми е много интересна, но относно самата дата мисля, че никой не би могъл да предвиди. Поне според думите на Христос:

32. А за оня ден и час никой не знае, нито небесните Ангели, нито Син, а само Отец.
Евангелие от Марк, 13 гл.


Иначе има много белези, дадени за края и човечеството периодически се е подвеждало, когато е настъпвал някой от тях. В момента боите са доста сгъстени – струва ни се, че става от лошо, по-лошо. Сценариите за 21.12.2012 г. са много и доста разнообразни и Delfin123 е изброила най-популярните хипотези. :)

Аз се интересувам повече от въпроса на Никола – трябва ли да бъде даден „рестарт” на човечеството. И защо. Мисля, че всеки е наясно с това какво значи тази дума. Всъщност да рестартираш нещо не означава да го унищожиш. След потопа, човечеството оцелява – чрез Ной и семейството му. Содом и Гомор са унищожени, но остават Лот и дъщерите му. Значи и в двата случая може да се говори за рестартиране, а не за преинсталиране на системата отново. При Содом, достатъчно условие за спасението му е наличието на 10 праведника, които не са били открити.

Макар и да не приемам теорията на Никола, че трябва да има „рестарт” поради липсата на праведници, не смятам, че той не е изложил своята гледна точка по темата 2012г., както казва Делфин. Всъщност Никола не се занимава с цялата тема и лекцията на К. Златев, а само с един малък детайл – трябва ли да се даде „рестарт”? И каква е неговата дефиниция за праведник. Това е направил в поне два поста. Единият е отговор на мой въпрос – тук:
http://www.bratstvoto.net/vehadi/menu/2forum/index.php?topic=490.msg1350#msg1350 (http://www.bratstvoto.net/vehadi/menu/2forum/index.php?topic=490.msg1350#msg1350)

По отношение на „беглото и повърхностно” четене, то мисля, че това не е непризнаване на другите мнения, а по-скоро концентриране върху същността на темата и въпроса, който го интересува. Не, че другите мнения не са интересни. Напротив. Въпросите повдигнати от Ирина и Иван за жертвата ме заинтригуваха много. :)  Но мисля, че те малко излизат от темата. Би било интересно да се разгледат в нова тема - за смисъла и необходимостта от жертвата. Когато се чете една по-дълга тема, много е трудно човек да вникне детайлно във всеки пост.

А ако си по-голям учител и намираш противоречия в цитатите, т.е. поправяш Беинса Дуно - добре, изкажи се ясно  и открито.


Аз досега не съм видяла Никола да е поправял Учителя. А ние с него доста сме спорили и сме се и карали. :) И тъй като имам богат опит в това отношение, то трябва да ти кажа Делфин, че Никола никога не е влагал отрицателно чувство в забележките си, колкото и остро да ти се струва понякога, че звучат. Напротив – щом се е „захванал” с теб, значи просто иска да ти помогне. Вервай ми! :)
 
: Re:Нашето отношение към темата "2012г." през призмата на Новото учение
: Ирина - Horus April 26, 2010, 01:00:54 PM
Анета, благодаря ти, че за кой ли път влизаш в ролята на адвокат и тълкувател на някого.. Но, моля, не го прави поне от мое име.
От една страна - не е етично, а от друга - достатъчно пъти съм се убедила вече, че в желанието си да помогнеш на някого, всъщност му правиш мечешка услуга (поради неразбиране) и му навреждаш повече, отколкото ако не се беше занимавала въобще с него.
В случая, не си ми разбрала идеята и мисълта. Докато, ние с Иван се разбрахме и аз му благодаря за посочените от него откровения и идеи за размисъл, които ми бяха полезни.
Никола сам ще си се коментира, ако прецени, или ще си задава или отговаря на въпроси - както и всеки тук сам си решава. Аз лично, не намирам за уместни коментари и предположения по адрес на друг човек, а както и пристрастни (позитивни или негативни) субективни персонални преценки.

Благодаря на администраторът за търпението, за това че толерира свободната ни изява на мнения и ни позволява сами да делегираме правата си.
И отново се извинявам за текущото си мнение - но, след като някой си позволява да ме анализира публично и да ме тълкува и предполага по своему, смятам че е етично да се защитя.
: Re:Нашето отношение към темата "2012г." през призмата на Новото учение
: aneta April 26, 2010, 01:58:41 PM
Ирина, аз просто съм уточнила някои неща така както ги виждам. Никого не съм защитавала, а още по-малко се изживявам като адвокат. Не ставам за тази работа. Но когато видя някъде неточност, просто реагирам - това е. Още повече, че точно в отговор на мое запитване Никола си беше изложил гледната точка за която го пита Делфин. Много харесвам постовете на Делфин и не съм имала никакво желание с нещо да я нараня. Просто може би се увлякох, започвайки да разсъждавам , за кой ли път за тази 2012г... :)

Но не правиш ли и ти същата грешка като мен, също влизайки в ролята на адвокат? Аз никъде никого не съм обвинявала в неетичност, докато ти...?

Следих с интерес вашия раговор с Иван. Разбрах ви добре. На мен просто ми беше интересен въпросът за жертвата. Тази ви част от диалога. И затова се замислих за тема от този род...? Какво лошо има тук? Аз нямам намерение да отварям подобна тема. Но с интерес бих чела разсъжденията на другите в нея.

Благодаря на администраторът за търпението, за това че толерира свободната ни изява на мнения и ни позволява сами да делегираме правата си.
И отново се извинявам за текущото си мнение - но, след като някой си позволява да ме анализира публично и да ме тълкува и предполага по своему, смятам че е етично да се защитя.

Ирина - Horus

Не разбрах, кой те анализира? Във всеки случай не съм аз. :)

Учудва ме този призив към администраторите. Не си спомням до сега в този форум да съм се нахвърлила агресивно срещу някой или да съм обидила някой?  За какво търпение става дума? Но ако смяташ и ти, и администраторите, че съм прекрачила границите, казвайки просто едно мнение, ако в предишния ми пост има агресия наистина, то ще се оттегля от този форум.

Спокойствието и хармонията, които се чувстват тук във всички теми винаги са ми харесвали и не бих желала аз да съм човекът, който ще ги наруши. :(
: Re:Нашето отношение към темата "2012г." през призмата на Новото учение
: Delfin123 May 09, 2010, 10:25:10 AM
"...Няколко пъти е имало промяна на земните полюси.
Четири пъти слънцето е изгрявало от тази точка, която сега е запад.
Значи полюсите са били на други места.
Полюсите ще се променят и  в бъдеще.
Един ден точката, която сега е полюс ще стане тропическо място, а друго място ще  стане полюс..."

 „Разговорите край Седемте Рилски езера”, Учителят,  изд. „Кралица Маб”, 1996, Стр.135  


Как бихте коментирали тези думи?
: Re:Нашето отношение към темата "2012г." през призмата на Новото учение
: Васил Василев May 10, 2010, 11:54:04 PM
"...Няколко пъти е имало промяна на земните полюси.
Четири пъти слънцето е изгрявало от тази точка, която сега е запад. Значи полюсите са били на други места.
Полюсите ще се променят и  в бъдеще. Един ден точката, която сега е полюс ще стане тропическо място, а друго място ще  стане полюс..."

 „Разговорите край Седемте Рилски езера”, Учителят,  изд. „Кралица Маб”, 1996, Стр.135  

Как бихте коментирали тези думи?

Аз мога да предложа едно тълкувание. Значи, описвам подробно. В момента движението на Земята около оста си е такова, че Слънцето изгрява от посоката Изток и залязва в посоката Запад. Поради своята ротация поведението на Земята прилича на поведението на един пумпал, да речем (казано опростено от механична гледна точка).

Вариант 1) Този пумпал - Земя - променя посоката си на въртене (определяна спрямо движението на Земята около Слънцето), като разменя местата на ротационните си полюси "Север" - "Юг"- например, поради удар с комета. Вероятно това би било съпътствано и с промяна на магнитните полюси, но това са различни неща - ос на въртене на твърдата Земя - ротационен полюс и магнитен полюс - ос на въртене на течното земно ядро, създаващо магнитно поле според съвременната наука.

Вариант 2) Пумпала "Зема" не си е "преобръщал" ротационните полюси, а директно си е променял посоката на въртене относно въртенето си спрямо Слънцето - пак поради сблъсък с комета,например.

От двата варианта по-изгоден енергетично е вариант (1) - т.е. Земята да зе завърти и да размени ротационните си полюси. И понеже Природата е свикнала да пести енергия, то най-вероятно Учителя има предвид варианта (1).
: Re:Нашето отношение към темата "2012г." през призмата на Новото учение
: Васил Василев May 11, 2010, 12:04:33 AM
@Иван, @Никола:
Като автор на темата смятам, че известна част от вашите изказвания са извън нея. Това особено важи за Иван. Стилът му е на границата на поносимостта за подобен форум, по скромното ми мнение. И нека мълчанието на админстраторите да не се приема като мълчаливо одобрение, а по-скоро като мълчаливо отминаване на несъщественото. Както се видя, подобни остри завои в темата с елементи на словесна агресия бързо затихват. Радвам се, че е така, и се надявам всички участници във форума да подпомагат този процес (затихването), когато това се сметне от участниците за нужно. По този начин се получава ефект на само-регулация и само-управление на системата (форум), което е вече нещо ново и еволюционно като елемент.

В заключение: авторът на темата би желал пишещите тук да се придържат към нея, доколкото това им е възможно и доколкото смятат за необходимо. Съобразяването с това авторово желание е изцяло пожелателно и в никакъв случай не е задължително :) Администраторите ще се намесят, ако стане въпрос за задължителни неща, но тогава ще изгубим свободата да се изразяваме, която имаме в момента.
: Re:Нашето отношение към темата "2012г." през призмата на Новото учение
: Delfin123 May 11, 2010, 01:50:24 AM
И аз се чудих дали може поради навлизане в метеоритен пояс, или опасно приближаване на комета да се "забави/задържи" въртенето на земята и после да се промени посоката му.

Не знаем какво точно е станало с Фаетон, превърнал се в метеоритен пояс.
И дали някое парче от там не е ударило  и земята.

Или например гравитационни феномени/аномалии биха ли могли да отприщят вулканични изригвания на супер вулканите (Йелоустоун и другите 4- или 5).

Все пак Йелоустоун (с минимална  магмена камера 20*10*60км, има версии за стари изригвания с камера 30*20*70=42 000 кубични километра лава!!!)
е изригвал периодично поне 3 пъти през 600 000 години  и сега както казват жените "му закъснява цикъла".

: Re:Нашето отношение към темата "2012г." през призмата на Новото учение
: Мария May 12, 2010, 08:11:49 AM
Приятели, не мислите ли, че Учението на Учителя, а и не само то, точно подготвя пробудените души за прехода в епохата на Водолея, в която вече сме навлизли. Какъв е смисъла да се спори. Сега е нужна позитивна енергия. Всяка пробудена душа е в помощ на небето. 
: Re:Нашето отношение към темата "2012г." през призмата на Новото учение
: Васил Василев May 13, 2010, 04:21:04 AM
Приятели, не мислите ли, че Учението на Учителя, а и не само то, точно подготвя пробудените души за прехода в епохата на Водолея, в която вече сме навлизли. Какъв е смисъла да се спори. Сега е нужна позитивна енергия. Всяка пробудена душа е в помощ на небето. 

Всичко това е така, с едно изключение: не мисля, че някой тук спори. Спора предполага желание за налагане на собственото мнение. Пишещите тук (предполага се) са надрасли това ниво. Тук се споделя. Разликата е тънка, но важна. А от споделянето винаги има смисъл.
: Re:Нашето отношение към темата "2012г." през призмата на Новото учение
: admin2 May 13, 2010, 09:52:33 AM
Мисля ,че бе дадена свобода на всеки ,за да изрази отношението си както към статията на Константин Златев,така и към мненията на останалите пишещи за това ,което би могло да се случи през 2012 г.Аз не съм съгласен с някои от мненията ,но не си позволявам ''лукса ''да бъда груб към някого.
    ПРИЗОВАВАМ ВСИЧКИ ДА БЪДАТ КОРЕКТНИ В ОЦЕНКИТЕ СИ.
   ОЩЕ ВЕДНЪЖ НАПОМНЯМ ,ЧЕ СТЕ НА ГОСТИ И ПРАВИЛАТА СЕ ОПРЕДЕЛЯТ ОТ НАС.САМО ФАКТЪТ ,ЧЕ ТВЪРДЕ МНОГО СМЕ СТРАДАЛИ ОТ ЦЕНЗУРА НИ ВЪЗПИРА ДА СЕ ЛИШИМ ОТ ПРИСЪСТВИЕТО НА НАЙ-НЕКОРЕКТНИТЕ.ТУК НЕ Е КВАРТАЛНО КАФЕНЕ ,А ДУХОВЕН ФОРУМ.
 ТОЙ НЯМА ОСНОВНА ФУНКЦИЯ В САЙТА ,А Е САМО МЯСТО ЗА СПОДЕЛЯНЕ НА ПРОЧЕТЕНОТО.
НЯМА ДА ИМА ПРОБЛЕМ ,АКО ФОРУМЪТ  БЪДЕ САМО ИНФОРМАЦИОНЕН.
 ВЕЧЕ НЯКОЛКО ПЪТИ СЕ ОПИТАХ ДА БЪДА КОРЕКТНА ''СПИРАЧКА''НА НАБРАЛИТЕ СКОРОСТ.
 ПРИ СЛЕДВАЩИ ПРОВИНЕНИЯ ЩЕ БЛОКИРАМ ДОСТЪПА НА НЕСПАЗВАЩИТЕ ПРАВИЛАТА /БЕЗ ПРАВО НА ЗАВРЪЩАНЕ/.
: Re:Нашето отношение към темата "2012г." през призмата на Новото учение
: Мария May 13, 2010, 11:27:30 PM
Мисля ,че бе дадена свобода на всеки ,за да изрази отношението си както към статията на Константин Златев,така и към мненията на останалите пишещи за това ,което би могло да се случи през 2012 г.Аз не съм съгласен с някои от мненията ,но не си позволявам ''лукса ''да бъда груб към някого.
    ПРИЗОВАВАМ ВСИЧКИ ДА БЪДАТ КОРЕКТНИ В ОЦЕНКИТЕ СИ.
   ОЩЕ ВЕДНЪЖ НАПОМНЯМ ,ЧЕ СТЕ НА ГОСТИ И ПРАВИЛАТА СЕ ОПРЕДЕЛЯТ ОТ НАС.САМО ФАКТЪТ ,ЧЕ ТВЪРДЕ МНОГО СМЕ СТРАДАЛИ ОТ ЦЕНЗУРА НИ ВЪЗПИРА ДА СЕ ЛИШИМ ОТ ПРИСЪСТВИЕТО НА НАЙ-НЕКОРЕКТНИТЕ.ТУК НЕ Е КВАРТАЛНО КАФЕНЕ ,А ДУХОВЕН ФОРУМ.
 ТОЙ НЯМА ОСНОВНА ФУНКЦИЯ В САЙТА ,А Е САМО МЯСТО ЗА СПОДЕЛЯНЕ НА ПРОЧЕТЕНОТО.
НЯМА ДА ИМА ПРОБЛЕМ ,АКО ФОРУМЪТ  БЪДЕ САМО ИНФОРМАЦИОНЕН.
 ВЕЧЕ НЯКОЛКО ПЪТИ СЕ ОПИТАХ ДА БЪДА КОРЕКТНА ''СПИРАЧКА''НА НАБРАЛИТЕ СКОРОСТ.
 ПРИ СЛЕДВАЩИ ПРОВИНЕНИЯ ЩЕ БЛОКИРАМ ДОСТЪПА НА НЕСПАЗВАЩИТЕ ПРАВИЛАТА /БЕЗ ПРАВО НА ЗАВРЪЩАНЕ/.

Ако аз съм нарушила правилата моля за извинение.
: Re:Нашето отношение към темата "2012г." през призмата на Новото учение
: Никола Дамянов May 14, 2010, 07:11:20 AM
Здравейте!
Явно има някакво напрежение в темата, но въпроса е, защо ?
Не мислите ли, че може да "напипваме" така "случайно" като си пишем по темата, отговори на въпроси, които не се харесват на някой по-тъмни ложи? :)
Ако това е така, неминуемо ще ни спохождат тъмни мисли или ще ни избива на упреци и неконструктивни разговори, с единствена цел да се поскараме и да не продължим дискусията.
Предлагам да не се подаваме на такива влияния и да сме по-разумни!

Прочетох по-горе едно мнение, което визира мен и ми задава много въпроси.(отговор №25)
Мнението е емоционално (много меко казано!) :)
Навярно и аз имам вина за това ?!?
Все пак ще кажа, че на почти всички зададени въпроси към мен, съм отговорил в другите си мнения и мога да се цитирам, НО няма да го правя. В лични свади и уточнения не ми се участва... Оставям нещата така - "БЕЗ КОМЕНТАР!". Предлагам да "гледаме напред".
Ще уточня само едно нещо...Търсеше се от мен определение за "сектантска безпомощност".
Само него ще повторя (без зла умисъл!) - сектантска безпомощност е "да защитиш дадена своя позиция (независимо за какво!)  като вземеш утвърдени научни термини или понятия, и да вкараш в тях собствени си лични виждания, определения, усещания и чувства?" (в случая ставаше дума за "диктатура")
Намеренията ми когато писах за подобна безпомощност са добронамерени и не ми беше целта да обвиня или обидя някой, или да го критикувам. Практиката ми до сега е показала, че ако един човек защитава убежденията си по този начин, то се получава обратен ефект - слушателите се разграничават и не възприемат гледните ни точки. От друга страна, често се случва човек да навреди и на себе си, особено когато изпадне в безпринципно упорство и защитаване на тезите си "на всяка цена".
В този ред на мисли, в личен план аз бих бил доволен, ако някой ми направи забележка или ми заостри вниманието в случай, че изпадна в някаква подобна ситуация. Всъщност всеки може да изпадне в подобна ситуация, подведен от искреното желание да защити идеите си, във които силно вярва.  


По темата ще коментирам следният цитат:
"...Няколко пъти е имало промяна на земните полюси.
Четири пъти слънцето е изгрявало от тази точка, която сега е запад.
Значи полюсите са били на други места.
Полюсите ще се променят и  в бъдеще.
Един ден точката, която сега е полюс ще стане тропическо място, а друго място ще  стане полюс..."

 „Разговорите край Седемте Рилски езера”, Учителят,  изд. „Кралица Маб”, 1996, Стр.135  
Как бихте коментирали тези думи?

Аз също преди време съм изследвал доста подобни цитати, които често са ме затруднявали. Стигнах до определени изводи, които ще се опитам да изведа...
Ключовата дума е в червено - цитата е от „Разговорите край Седемте Рилски езера”, а има и други сходни сборници "Разговори на Ел Шадая", а също и подобни книжки за излети или срещи на Учителя. Всички тях аз ги поставям в група "Частни Беседи (разговори)" (примерно казано!). При тях често има непрофесионален стенографски запис на думите на Учителя или са възпроизведени от обикновени записки на дадени ученик.
От всичко това следва, че можем да имаме пропуски на думи и изречения, които да са важни, но нека да оставим точността на страна. Мисълта ми друга ...  
Разсъждаваме общо... Когато около Учителя се е събира малка група от ученици, Той е гледал максимално да им помогне и да им даде ПЕРСОНАЛНО Светлина на всеки, в зависимост от неговото ниво на развитие и моментни проблеми и въпроси, които решава. Понякога групичките са били 2-3 човека, понякога дузина...
Конкретно в случая си мисля, че Учителя е направил опит да "разшири съзнанието" на групичката като влезе по-дълбоко в ниво "сътворението на Земята"... Навярно е имало и подобни въпроси, защото учениците тогава са чели много и всякаква езотерична литература.
Нужно е да се уточни, че Учителя не е искал и не е повтарял вече писани и разисквани окултни тематики от книгите, а по-скоро е правил някаква съпоставка и анализ на тях, а като изводи е предлагал взаимовръзките на тези езотерични теми със Законите на живата природа и Творението.
Считам, че в онзи момент се е получило нещо такова... Учителя говори за "четирикратно изгряване на Слънцето от запад", но не са уточнени периодите, което всъщност и не е необходимо, защото целта е друга. Завъртане е ставало в ранното развитие на Земята, когато може би е нямало и суша или се е формирал астрала... От друга страна смяната на полюсите може да създаде и суша, но може да създаде и атмосфера... Всъщност, може много да се дълбае в тази насока, но не това исках да кажа...
Мисълта ми беше, че може би Учителя в този "частен разговор" изяснява връзката на числото ЧЕТИРИ и Земното развитие... Окултният смисъл... Четирите посоки...Кръста... Материята ...Земята ... Има много взаимовръзки и зависимости. Може би, Той е искал да усетят учениците Вселенска хармония, в която участва Земята, като едно цяло (единица,клетка) което цяло се развива... Навярно целта е да се покаже една цикличност чрез "точката,която сега е полюс ще стане тропическо място", А ако си го представим образно, тази цикличност може да премине в ротация на цялата Земя, това пък може да се свърже с цикли на Слънчевата система например, която е част от Галактика... Много може да се медитира по тези въпроси. Нещата обаче могат да се възприемат и усетят само от едно разширено съзнание,... а там на Рила може би по това време е бил благоприятен момента и Учителят го е използвал, за да разшири съзнанието на учениците и да изпитат върховното удоволствие от това да си част от Вселенската хармония, развитие и цялостност...

Накратко - мисля, че цитата няма нещо общо с 2012г. и целта му не е предсказателна.
По-скоро целта е образователна и то пряко касаеща точно определен кръг от хора и тяхното развитие към онзи момент от време.
Извод (на база и на други наблюдения!) - При четене на материали от Учителя е добре да се прави някакво примерно разграничаване на  - Беседи; -частни разговори; -лични препоръки и наставления, които е давал Учителя. Времето, мястото и хората, пред които е говорил Учителя имат голямо значение, за да разберем Идеите по-точно и всеобхватно.  

Поздрави.
: Re:Нашето отношение към темата "2012г." през призмата на Новото учение
: admin June 06, 2010, 06:16:01 AM
Дискусия върху лекцията на Константин Златев  ще се проведе на 12 юни /събота/ от 13 ч . в Бялата къща /София, ул. „Ген. Щерю Атанасов” 6/
: Re: Нашето отношение към темата "2012г." през призмата на Новото учение
: Стойно September 21, 2011, 01:48:17 AM
В книгата си " Фракталното време " автора Грег Бредън стига до горните изводи по научен и математически път, който потвърждава предречените събития за 2012 год.